: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑµεΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018.

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού () προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των προγραµµάτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών, σε ωροµίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστηµονικό προσωπικό, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το σχολικό έτος 2017– 2018, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυµούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται στην µε αριθµ. 2145/33/08-07-2014 απόφαση και τις τροποποιήσεις µε αριθµ. 2517/58/20-10-2015, 1738/42/20-06-2017 αποφάσεις ∆.Σ. του Οργανισµού <<Περί Καθορισµού κριτηρίων επιλογής του µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστηµονικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης του ∆ και της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών>>, την µε αριθµ. 1674/33/22-06-16 απόφαση ∆.Σ. του ‘’Κανονισµού Λειτουργίας της Σχολής’’, την µε αριθµ. 1801/35/28-06-16 τροποποίησή της, τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών, που εγκρίθηκαν µε την µε αριθµ. 2178/33/08-07-2014 απόφαση του ∆.Σ. του , τις µε αριθµ. 2314/37/22-07-2014, 1524/29/07-06-2016 τροποποιήσεις αυτής, να υποβάλουν αίτηση, από την ∆ευτέρα 03-07-2017 έως την ∆ευτέρα 10-07-2017, µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστηµονικού προσωπικού, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων.

1. Πηλοπλαστική – Τουριστικά κεραµικά
2. Αγιογραφία
3. ∆ερµάτινων ειδών
4. Ξυλουργική
5. ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος (Τηλεκατάρτιση)
6. Κατασκευή – Σχεδιασµός Ιστοσελίδων
7. Υπάλληλος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου

Η αποστολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει µόνο ταχυδροµικώς (συστηµένο ή µε ταχυµεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στην Γραµµατεία της Σχολής  Επαγγελµατικής Κατάρτισης (, Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών, Λ. Γαλατσίου 19,11141, Γαλάτσι, Αθήνα).

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται από τη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών (Λ. Γαλατσίου 19, 11141, Γαλάτσι, τηλ: 210 2110878, 210-2023687).
Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2017-2018 και θα αφορούν τη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (µη προσέλευσης µαθητών κλπ) δεν είναι δυνατή η λειτουργία των παραπάνω ειδικοτήτων, ο δεν υποχρεώνεται να προσλάβει υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη πατήστε

Για το έντυπο της αίτησης,πατήστε

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ