ΟΑΕΔ: Προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για ανάγκες των ΕΠΑΣ Μαθητείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/08/2018 - 14:27 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Ο προκειμένου να προβεί με Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την

«Προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των του , για το σχολικό έτος 2018-2019», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης «41.883,50» € πλέον του ΦΠΑ 6% ήτοι «44.396,51€» συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%, (Αναληφθείσα υποχρέωση 1421/01-08-2018), καλεί τους ενδιαφερόμενους έως την 27-082018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μμ, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Διοίκησης του (Εθν. Αντιστάσεως 8- Άλιμος), προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών στην ΕΑΑΔΔΔ της Διοίκησης του Οργανισμού. Σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα του έως την 27-08-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30μμ (προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

Πληροφορίες για τους όρους κτλ. του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 8.30 π.μ. – 14.30 μ.μ. (τηλ.: 2109989585, 2109989578, φαξ : 2109989589, email: [email protected]

OAEΔ

Loading...
  • ideascentral

    europalso