Ένα ακόμα επίδομα του θυσιάζεται για τη συμφωνία με τους δανειστές. Όπως φαίνεται, θα “θυσιαστούν” οι νέοι ηλικίας έως 29 ετών και αυτό προκειμένου να εξοικονομηθούν όχι περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Kαταργείται το επίδομα που δίνονταν από τον σε άνεργους νέους μέχρι και 29 ετών που είχαν από Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα λαμβάνοντας τίτλο σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας εφ’ όσον οι νέοι ήταν άνεργοι και παρέμεναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο. Πρόκειται για ένα που είχε καθοριστεί με το άρθρο 2 του ν.1545/1985. Το πόσο του επιδόματος ανέρχονταν στα 73,37 ευρώ τον μήνα και δίνονταν για πέντε μήνες.