: Όροι και προϋποθέσεις σε Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κου Κ. Χατζηδάκη για τις

Αναλυτικά η υπουργική απόφαση:

Άρθρο 1 Επίδομα Στέγασης

1. Επίδομα στέγασης δικαιούνται οι μαθητευόμενοι της Α’ και Β’ Τάξης των ΕΠΑΣ και των Π.ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. Διαμένουν μόνιμα εκτός της πόλης που εδρεύει η Εκπαιδευτική Μονάδα της ΕΠΑΣ ή της Π.ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και είναι αδύνατη η καθημερινή μετακίνησή τους για την παρακολούθηση των μαθημάτων και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μάθησης στον εργασιακό χώρο.

β. Δεν λειτουργεί Εκπαιδευτική Μονάδα ΕΠΑ.Σ/Π.ΕΠΑΣ με την ίδια ειδικότητα πλησιέστερα προς τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

γ. Δεν έχει κριθεί η φοίτησή τους ανεπαρκής, λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις αριθμού των απουσιών, πάνω από μια φορά. δ. Δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο από άλλη επαγγελματική σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, όπως διαπιστώνεται από τη σχετική έκθεση κοινωνικής έρευνας, δύναται να χορηγείται επίδομα στέγασης σε μαθητευόμενους της Α’ ή της Β’ Τάξης ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή Π.ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, με απόφαση του Διοικητή του , κατά παρέκκλιση όλων των παρα- πάνω προϋποθέσεων.

3. Το ύψος του επιδόματος στέγασης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του .

Άρθρο 2 Επίδομα σίτισης

1. Μαθητευόμενοι των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και των Π.ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ που δικαιούνται επίδομα στέγασης, δικαιούνται και επίδομα σίτισης, εφόσον:

α. Δεν απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τα μαθήματα της σχολής τους.

β. Δεν έχουν υπερβεί το καθοριζόμενο από τις προβλεπόμενες διατάξεις, όριο αδικαιολόγητων απουσιών.

γ. Δεν έχουν τοποθετηθεί σε επιχείρηση για την πραγματοποίηση του προγράμματος μάθησης στον χώρο εργασίας, λόγω υπαιτιότητας της Εκπαιδευτικής Μονάδας.

2. Οι μαθητευόμενοι της Α’ και Β’ τάξης των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή των Π.ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, που διαμένουν με την οικογένειά τους και η μόνιμη κατοικία τους είναι εκτός πόλης που λειτουργεί η Εκπαιδευτική Μονάδα, εάν δεν εξυπηρετούνται συγκοινωνιακά, δικαιούνται σίτιση αποκλειστικά και μόνο:

α) για τις ημέρες παρουσίας τους στην Εκπαιδευτική Μονάδα για παρακολούθηση μαθημάτων

β) για τις ημέρες παρουσίας τους στην επιχείρηση προκειμένου να συμμετέχουν σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο.

3. Σε περίπτωση που οι μαθητευόμενοι των εκπαιδευτικών μονάδων δικαιούνται στέγαση, αλλά φιλοξενούνται, δικαιούνται επίδομα σίτισης.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, δύναται να σιτίζονται μαθητευόμενοι της Α’ και της Β’ τάξης των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή των Π.ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διευθυντή της σχολής, προς τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κατά παρέκκλιση των παραπάνω προϋποθέσεων.

5. Το ύψος του επιδόματος σίτισης και τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία χορήγησης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 3

Οι μαθητευόμενοι που δικαιούνται και έλαβαν το επίδομα στέγασης – σίτισης στο πρώτο έτος φοίτησής τους στις ΕΠΑΣ/Π.ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα λήψης αυτού του επιδόματος και στο δεύτερο έτος φοίτησης στις εν λόγω σχολές, μόνο εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια της παρούσας.