– Προσλήψεις ωρομισθίων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών 2019 – 2020

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2019-2020. Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού () προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των προγραµµάτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών σε αναπληρωτές και σε ωροµίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστηµονικό προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98) για το σχολικό έτος 2019 – 2020, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυµούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται στην υπ΄ αριθµ 26399/∆1/9316 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2835/Β/5-7-2019), «Καθορισµός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, εκπαιδευτικού, ειδικού επιστηµονικού και βοηθητικού προσωπικού της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών και Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων µε Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ ΑµεΑ Θεσσαλονίκης)», το άρθρο 64 του Ν. 4611 (ΦΕΚ 73/Α/17-5-2019), την
µε αριθµ. 1674/33/22-06-16 απόφαση ∆.Σ. του ‘’Κανονισµού Λειτουργίας της Σχολής’’, την υπ’ αριθµ. 1801/35/28-06-16 τροποποίησή της, τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών, που εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 2178/33/08-07-2014 απόφαση του ∆.Σ. του , τις υπ’ αριθµ. 2314/37/22-07-2014, 1524/29/07-06-2016 τροποποιήσεις αυτής, να υποβάλουν αίτηση από 22-07-2019 έως 29-07-2019 µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στην Γραµµατεία της παραπάνω Σχολής, για την δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής αναπληρωτών και ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστηµονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού επιστηµονικού προσωπικού, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων:

1. Πηλοπλαστική – Τουριστικά κεραµικά
2. Αγιογραφία
3. ∆ερµάτινων ειδών
4. Ξυλουργική
5. ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος (Τηλεκατάρτιση)
6. Κατασκευή – Σχεδιασµός Ιστοσελίδων
7. Υπάλληλος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου
8. Κεραµική (Φάρος Τυφλών)
9. ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος (Φάρος Τυφλών)

Οι πίνακες θα ισχύουν για το σχολικό έτος 2019-2020 αφορούν τη Σχολή ΑµεΑ Αθηνών και θα καλύψουν τις ανωτέρω ειδικότητες.
Η αποστολή των αιτήσεων θα πραγµατοποιηθεί µόνο ταχυδροµικώς (µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στη Γραµµατεία της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΑΕ∆, Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών, Λ. Γαλατσίου 19,11141, Γαλάτσι, Αθήνα).
Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται από τη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών (Λ. Γαλατσίου 19, 11141, Γαλάτσι, τηλ: 210 2110878, 210-2023687).
Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2019-2020 και αφορούν τη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (µη προσέλευσης µαθητών κλπ) δεν είναι δυνατή η λειτουργία των παραπάνω ειδικοτήτων, ο ΟΑΕ∆ δεν υποχρεώνεται να προσλάβει υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει :
1. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.
2. Να µην έχουν καταδικασθεί για κακούργηµα ή πληµµέληµα όπως ο Νόµος προβλέπει.
3. Να µην είναι υπόδικοι
4. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.
5. Να µην έχουν απολυθεί από τη θέση ∆ηµοσίου υπαλλήλου ή Ν.Π.∆.∆.
6. Να µην υφίσταται στο πρόσωπό τους λόγοι αποκλεισµού από τη διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη
7. Να έχουν τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα σύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη

Β. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ: (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ)
• ΠΕ 02 Φιλολόγων
• ΠΕ 03 Μαθηµατικών
• ΠΕ 04.01 Φυσικών

• ΠΕ 02 Φιλολόγων µε πιστοποιητικό Braille από ∆ηµόσιο φορέα
• ΠΕ 06 Αγγλικής Φιλολογίας
• ΠΕ 23 Ψυχολόγων
• ΠΕ 29 Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών
• ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών
• ΠΕ 80 Οικονοµίας
• ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων
• ΠΕ 86 Πληροφορικής
• ΠΕ 87.02 Νοσηλευτικής
• ΠΕ 89.02 Σχεδιασµού και Παραγωγής Προϊόντων / Κεραµικής
• ΠΕ 89.02 Σχεδιασµού και Παραγωγής Προϊόντων / Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου &
Επίπλου
• ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ86 µε κατάρτιση σε Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής για άτοµα µε προβλήµατα όρασης και Σεµινάριο Ειδικής Αγωγής από ∆ηµόσιο Φορέα.
• ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής
• ΠΕ08 Καλών Τεχνών µε ειδίκευση στην Αγιογραφία
• ΠΕ04.01 µε εµπειρία στο πρόγραµµα Novaκαι τουλάχιστον 500 ώρες διδασκαλίας σε άτοµα
µε προβλήµατα όρασης.
• ΠΕ86 Πληροφορικής µε εµπειρία στο πρόγραµµα Nova και τουλάχιστον 500 ώρες διδασκαλίας σε άτοµα µε προβλήµατα όρασης,

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ
Υποψήφιοι της κατηγορίας ΤΕ θεωρούνται υποψήφιοι µε Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
• ΤΕ 02.06. Σχεδιασµού και Παραγωγής Προϊόντων / Ξυλουργών
• ΤΕ 02.01 Σχεδιαστές ∆οµικοί

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆Ε

Υποψήφιοι της κατηγορίας ∆Ε θεωρούνται υποψήφιοι µε πτυχίο ΙΕΚ µε πιστοποίηση, πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελµατικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής, αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιµίας µε πτυχίο

αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελµατικής Σχολής από τον αρµόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθµίδα εκπαίδευσης ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Υποψήφιοι χωρίς πτυχίο τεχνικής η επαγγελµατικής σχολής µε αποδεδειγµένη διετή επαγγελµατική η διδακτική εµπειρία στο αντικείµενο που αιτούνται να διδάξουν.
• ∆Ε 05.11 Κεραµικής
• ∆Ε 05.09 Αγιογραφίας
• ∆Ε 05.10 ∆ερµατοτεχνίας
• ∆Ε 01.13 Ξυλουργοί
• ∆Ε 06.01 ∆ιερµηνέων Νοηµατικής Γλώσσας.
• ∆Ε Θεατρικών Σπουδών ή κάτοχοι πτυχίου σχολών δραµατικής τέχνης της ηµεδαπής

Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συµµετοχής (έντυπη).
Χορηγείται από τις γραµµατείες των Εκπαιδευτικών ∆οµών ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), µε την οποία ο υποψήφιος δηλώνει τις ειδικότητες της προτίµησής του, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη.
Οι ενδιαφερόµενοι για παραπάνω από µία ειδικότητα, υποβάλλουν χωριστά για κάθε µία αίτηση και τα επιπλέον µόνο δικαιολογητικά συµµετοχής. Επισηµαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός προσλαµβάνεται µόνο σε µία ειδικότητα, η οποία παραµένει η ίδια κατά τη διάρκεια της σύµβασης.
2. Βιογραφικό σηµείωµα

3. Βασικός τίτλος σπουδών
Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος µε την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα η οποία και θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τη σχετική προκήρυξη, η ηµεροµηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος, ο βαθµός επίδοσής του και ο χαρακτηρισµός του (καλώς, λίαν καλώς, άριστα). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθµός και ο χαρακτηρισµός του, το αντίγραφο τίτλου σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η βαθµολογική κλίµακα (ελάχιστος βαθµός, βάση, µέγιστος βαθµός) και οι τυχόν καθιερωµένοι χαρακτηρισµοί. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αρµόδια εκπαιδευτική αρχή.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει: α) επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών β) επίσηµη µετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών γ) βεβαίωση ισοτιµίας του τίτλου σπουδών από αρµόδιο φορέα (πχ. ∆ΟΑΤΑΠ ).
Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος:
• Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος.
• Για τους απόφοιτους ΦΠΨ, πριν το 1993, γίνονται δεκτές αιτήσεις µόνο των αποφοίτων µε
µεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος.

4. Τίτλοι αναγνωρισµένων µεταπτυχιακών.

Αναγνωρίζονται και µοριοδοτούνται τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών συναφείς µε την ειδικότητα του βασικού πτυχίου, ή στην Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση. Ως τίτλοι αναγνωρισµένων
µεταπτυχιακών σπουδών νοούνται µεταπτυχιακοί τίτλοι αναγνωρισµένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (µεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.Ε.Α.) καθώς και διδακτορικά διπλώµατα. Μεταπτυχιακοί τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού αξιολογούνται µόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισµένοι από αρµόδια όργανα ισοτιµιών και συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πτυχία πέντε (5) ετών που οδηγούν στην απονοµή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
µεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Στους υποψήφιους κλάδου ΠΕ (πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) κατόχους σχετικών τίτλων
µεταπτυχιακών σπουδών προσµετρώνται για το Μεταπτυχιακό (Μaster κ.λ.π.) 1.000 µόρια και για το διδακτορικό 2.000 µόρια. Αξιολογείται (ένας) 1 τίτλος τα µόρια του οποίου προστίθενται στο σύνολο των µορίων του.

Μεταπτυχιακός τίτλος, ο οποίος αξιολογήθηκε και µοριοδοτήθηκε ως παιδαγωγικός τίτλος, δεν
µοριοδοτείται και ως µεταπτυχιακός.

∆ιδακτορικός τίτλος,, ο οποίος αξιολογήθηκε και µοριοδοτήθηκε ως διδακτορικό, δεν
µοριοδοτείται και ως παιδαγωγικός τίτλος.

5. Τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών επιπλέον του βασικού πτυχίου.

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

 Με την κατοχή δεύτερου πτυχίου των κλάδων που εµπεριέχουν παιδαγωγική κατάρτιση: ΠΕ01,ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ

61, ΠΕ70, ΠΕ 71, ΠΕ 73, ΠΕ79 και ΠΕ 80 µε πτυχίο Οικιακής Οικονοµίας και ΠΕ 91.01
Θεατρικών Σπουδών.
 Με τίτλο ή βεβαίωση παιδαγωγικών σπουδών τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαµήνου της Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
 Με την κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατος στις επιστήµες της αγωγής και της εκπαίδευσης
 Με Βεβαίωση που χορηγείται από Τµήµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή από οµάδες συνεργαζόµενων Τµηµάτων του ίδιου ή περισσοτέρων ΑΕΙ σε αποφοίτους τµηµάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ύστερα από παρακολούθηση οµάδας µαθηµάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράµµατος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά, τουλάχιστον εξαµηνιαίας διάρκειας.

Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών σπουδών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µοριοδοτούνται
µε 1.200 µόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των µορίων τους .

Βεβαιώσεις περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράµµατος σπουδών, τρίµηνης διάρκειας οι οποίες παρέχονται από τµήµατα Α.Ε.Ι. ή από οµάδες συνεργαζοµένων τµηµάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι., ή από ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΑΤΕΣ, ΑΣΕΤΕΜ), ή από ΕΠΠΑΙΚ,
µοριοδοτούνται µε τριακόσια (300) µόρια.

Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών Προσόντων (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε τις οικίες διατάξεις.

Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώµατα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση της ακαδηµαϊκής ισοτιµίας από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. και προκειµένου για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ότι το γνωστικό τους αντικείµενο εµπίπτει στις επιστήµες της αγωγής. Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

6. Επιµορφωτικά σεµινάρια για την Ειδική Αγωγή

Οι υποψήφιοι κάτοχοι πιστοποιητικών παρακολούθησης σεµιναρίων κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από φορείς ∆ηµοσίου τοµέα, µοριοδοτούνται µε ένα µόριο για κάθε ώρα κατάρτισης και µέχρι 500 µόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των
µορίων τους. (εξαιρούνται τα απαιτούµενα σεµινάρια για την απόκτηση της πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ/πρώην ΕΚΕΠΙΣ)
7. Αυξηµένα Προσόντα κλάδων ∆Ε

Για τους υποψήφιους των κλάδων ∆Ε λαµβάνονται υπόψη και αξιολογούνται το απολυτήριο ΤΕΕ Α’ κύκλου, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης, το πτυχίο ΙΕΚ εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης, και το απολυτήριο Λυκείου η εξαταξίου γυµνασίου.

α. Για τους υποψηφίους των κλάδων ∆Ε κατόχους πτυχίου ΤΕΕ Α’ κύκλου ή ισότιµου τίτλου προσµετρούνται 1.000 µόρια
β. Για τους υποψηφίους των κλάδων ∆Ε κατόχους απολυτήριου λυκείου ή εξαταξίου γυµνασίου προσµετρούνται 1.000 µόρια
γ. Για τους υποψηφίους των κλάδων ∆Ε κατόχους απολυτήριου λυκείου ή εξαταξίου γυµνασίου µε πτυχίο ΙΕΚ ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας προσµετρούνται 2000 µόρια.
8. Βεβαιώσεις ∆ιδακτικής εµπειρίας

Το σύνολο των ωρών διδακτικής εµπειρίας των τελευταίων είκοσι (20) ετών, τα οποία υπολογίζονται µέχρι την τελευταία ηµέρα ισχύος της προκήρυξης.
Στο ίδιο χρονικό διάστηµα δεν είναι δυνατό να συνυπολογίζεται διδακτική εµπειρία µε περισσότερες ώρες ανά εβδοµάδα, από τις ώρες που αντιστοιχούν στον αντίστοιχο κλάδο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού (για τον κλάδο ΠΕ 23 ώρες/εβδ., για τον κλάδο ΤΕ 24 ώρες/εβδ., και για τον κλάδο ∆Ε 30 ώρες/εβδ.
 Η διδακτική εµπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί στην Εκπαίδευση ή στην κατάρτιση Ειδικής Αγωγής, στην τυπική ή άτυπη εκπαίδευση ή κατάρτιση σε φορείς του
∆ηµοσίου ή ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στην ειδικότητα για την οποία προκηρύσσεται η θέση και απαραίτητα µετά την κτήση του πτυχίου.
 Η διδακτική εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που υλοποιούνται από πιστοποιηµένα ΚΕΚ ΑµεΑ είναι απαραίτητο να βεβαιώνεται από τους εν λόγω φορείς µε σαφή αναφορά στην Υπουργική Απόφαση µε την οποία έγινε η πιστοποίηση τους.

 Η διδακτική εµπειρία που αποκτήθηκε σε σχολεία του εξωτερικού είναι απαραίτητο να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχοµένου της από την αρµόδια Ελληνική ή εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας.
 Η διδακτική εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε Ιδιωτικά ΙΕΚ είναι απαραίτητο να βεβαιώνεται από τον ΕΟΠΠΕΠ (ΟΕΕΚ για τις παλιότερες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).
 Η διδακτική εµπειρία σε αναγνωρισµένα Ιδιωτικά σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχοµένου της από ∆ηµόσια εκπαιδευτική αρχή.
 Η διδακτική εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε αναγνωρισµένα πλαίσια Ειδικής Αγωγής, κατάρτισης ΑµεΑ, (ΝΠΙ∆, συλλόγους, ιδρύµατα) είναι απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχοµένου της από τη δηµόσια εκπαιδευτική αρχή, η οποία εποπτεύει τους εν λόγω φορείς.
 Για το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό (ΣΥΥ), η διδακτική και η επαγγελµατική εµπειρία προσµετρούνται µετά την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος.
Σε κάθε βεβαίωση ∆ιδακτικής Εµπειρίας θα πρέπει είναι απαραίτητο να αναφέρονται :

• Το χρονικό διάστηµα ( έναρξη – λήξη διδασκαλίας )
• Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα µαθήµατα της ειδικότητας που έχει προκηρυχθεί στο χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στην βεβαίωση ή προκειµένου για αναπληρωτές οι ώρες ανάθεσης διδασκαλίας τους ανά εβδοµάδα και ο αριθµός των εβδοµάδων.
• Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η διδασκαλία από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό.

• Κάθε ώρα διδακτικής εµπειρίας σε µονάδα εκπαίδευσης γενικής παιδείας ή ειδικής αγωγής τυπικής εκπαίδευσης (τµήµατα ένταξης, παράλληλη στήριξη, διδασκαλία στο σπίτι) ή γενικής επαγγελµατικής κατάρτισης ή σε αναγνωρισµένα πλαίσια ειδικής αγωγής, κατάρτισης ΑµεΑ, ( συλλόγους, ιδρύµατα ) µοριοδοτείται µε ένα (1) µόριο.
• Κάθε ώρα διδακτικής εµπειρίας σε µονάδα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής
µοριοδοτείται µε δυο (2) µόρια.

9. Βεβαιώσεις Επαγγελµατικής εµπειρίας

Η Επαγγελµατική Εµπειρία για να αξιολογηθεί, είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία προκηρύσσεται η θέση και να είναι συναφής µε το αντικείµενο διδασκαλίας. Προσµετρείται η επαγγελµατική εµπειρία που έχει αποκτηθεί από 01-01-2002.
Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε µορφής, δεν προσµετρώνται ως επαγγελµατική εµπειρία.

9.1 Επαγγελµατική Εµπειρία στο ∆ηµόσιο Τοµέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στην ∆ηµόσιο Τοµέα είναι απαραίτητο να έχουν εκδοθεί από αρµόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν µε σαφήνεια το χρονικό διάστηµα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθµό, την ειδικότητα το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο, το συγκεκριµένο είδος απασχόλησης και το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συµβάσεις έργου για να ληφθούν υπόψη, πρέπει να αναγράφουν ή να συνοδεύονται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν εξηρτηµένη εργασία µε παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.
Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας όπως και από συµµετοχή σε προγράµµατα Stage ή πρακτικής άσκησης δεν λαµβάνεται υπόψη.
Η Επαγγελµατική Εµπειρία για να αξιολογηθεί είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου (όπου αυτό απαιτείται) ή µεταπτυχιακού τίτλου και να είναι συναφής µε το αντικείµενο διδασκαλίας.
Ειδικότερα για τους εµπειροτεχνίτες, η επαγγελµατική εµπειρία τους πρέπει να είναι
απολύτως συναφής µε την ειδικότητα, άλλως απορρίπτεται και δεν λαµβάνεται υπόψη.

Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε µορφής, δεν προσµετρώνται ως επαγγελµατική εµπειρία.
9.2 Επαγγελµατική Εµπειρία στον Ιδιωτικό Τοµέα Μισθωτοί:
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης ή βεβαιώσεις διδακτικής εµπειρίας όταν αυτές έχουν αποκτηθεί στον ιδιωτικό τοµέα, προκειµένου να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, είναι απαραίτητο να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν µε σαφήνεια το χρονικό διάστηµα της εργασίας, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριµένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.
Επιπλέον:

I. Για τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ οι βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από Λογαριασµό Ασφαλισµένου ΙΚΑ στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για την βεβαιούµενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, θα πρέπει να κατατίθεται σχετική µε αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ. Εφόσον απαιτηθεί κατά την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από την υπηρεσία η προσκόµιση των ενσήµων εργασίας.

ΙΙ. Για τους ασφαλισµένους στο ΕΤΑΑ απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο/οι εργοδότης/ες που κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστήµατα που αναφέρονται στις βεβαιώσεις.

Ελεύθεροι Επαγγελµατίες:

Οι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες προκειµένου να δηλώσουν την εργασιακή τους εµπειρία, θα πρέπει να διαθέτουν:
α. Έναρξη επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆.Ο.Υ.

β. Τα έντυπα Ε1 και Ε3 των αντίστοιχων Οικονοµικών ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελµατική Εµπειρία.
γ. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελµα, θα πρέπει το εισόδηµα που δηλώνεται για κάθε οικονοµικό έτος, να είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου που ορίζεται για το αντίστοιχο οικονοµικό έτος.
Σε κάθε περίπτωση εργαζοµένων στον Ιδιωτικό Τοµέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται αποδεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήµων, σηµειώµατα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σηµειώµατα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταµείων κ.λ.π.
Επαγγελµατική Εµπειρία εκτός Ελλάδος

Η επαγγελµατική Εµπειρία εκτός Ελλάδος δηλώνεται και µοριοδοτείται, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:
Ι. Βεβαίωση εργοδότη συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και

ΙΙ. Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιµος χρόνος.
Επαγγελµατική Εµπειρία σε ΑµεΑ ή γενικά

• Η επαγγελµατική εµπειρία προσµετρείται εφόσον είναι συναφής µε το αντικείµενο που αιτείται να διδάξει
• Σε περίπτωση πολλαπλής επαγγελµατικής δραστηριότητας το ίδιο χρονικό διάστηµα η επαγγελµατική εµπειρία αξιολογείται έως 25 ηµέρες εργασίας ανά µήνα
• Η Επαγγελµατική Εµπειρία γενικά αξιολογείται µε ένα µόριο ( 1 ) για κάθε ηµέρα επαγγελµατικής εµπειρίας .
• Ηµέρες εργασίας Χ 1 Χ 1
• Μήνες εργασίας Χ 25 Χ 1

• Έτη εργασίας Χ 300 Χ 1
• Η Επαγγελµατική Εµπειρία σε ΑµεΑ (όλων των κλάδων) αξιολογείται µε δυο µόρια (2)
για κάθε ηµέρα επαγγελµατικής εµπειρίας .
• Ηµέρες εργασίας Χ 1 Χ 2
• Μήνες εργασίας Χ 25 Χ 2
• Έτη εργασίας Χ 300 Χ 2

10 Βεβαίωση Πιστοποίησης η ένταξης στα µητρώα εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ.
Οι υποψήφιοι πιστοποιηµένοι ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο µητρώο του ΕΟΠΠΕΠ/πρώην ΕΚΕΠΙΣ µοριοδοτούνται µε 400 µόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των µορίων τους και οι υποψήφιοι που είναι ενταγµένοι στο εισαγωγικό µητρώο µοριοδοτούνται µε 100
µόρια.

11 Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνοµικής ταυτότητας.

12 Κάρτα ανεργίας

Σε κάθε υποψήφιο/α όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που είναι άνεργος/η και το διάστηµα της ανεργίας του/της αποδεικνύεται από την κάρτα ή βεβαίωση ανεργίας, η οποία είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, προστίθενται 20 µόρια ανά συµπληρωµένο µήνα ανεργίας στο σύνολο των µορίων του/της. Ο συνολικός αριθµός των µορίων τα οποία µπορεί να λάβει ο υποψήφιος/α, λόγω ανεργίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 720 (3 συνεχόµενα έτη ανεργίας). Η ανεργία προκειµένου να µοριοδοτηθεί στο σύνολό της είναι απαραίτητο να είναι συνεχόµενη.
13 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνονται:
α. Ότι είναι/ δεν είναι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του κράτους, των Ν.Π.∆.∆. ή µόνιµο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας ή Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι συνταξιούχος η δηµόσιος υπάλληλος και θα προσκοµίσει εφ’ όσον προσληφθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
β. Ότι ο/η υποψήφιος/α δεν έχει αποχωρήσει οικειοθελώς από όλες τις σχολές (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΚΕΚ) του ΟΑΕ∆ τον τελευταίο χρόνο, πλέον του έτους αποχώρησης.
γ. Ότι ο/η υποψήφιος/α δεν έχει καταδικασθεί ή δεν είναι υπόδικος/η για τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του Ν.2683/99 ποινικά αδικήµατα.
δ. Ότι όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτει είναι αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

14. Εάν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985.
15 Όσοι υποψήφιοι εµπίπτουν στις διατάξεις του νόµου 2190/94 και δεν µονιµοποιήθηκαν, και έχουν τα τυπικά προσόντα της σχετικής προκήρυξης, µοριοδοτούνται και προηγούνται έναντι των άλλων υποψηφίων του αντίστοιχου κλάδου (θα πρέπει να προσκοµισθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά)
∆. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωροµίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστηµονικού εκπαιδευτικού προσωπικού, υποψήφιος/α ο/η οποίος/α :
• ∆εν έχει τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα σύµφωνα µε την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων
• ∆εν έχει υποβάλλει αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
• ∆εν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρµόδια όργανα ( ∆ΟΑΤΑΠ, Συµβούλιο Ισοτιµιών κ.λ.π. )
• ∆εν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
• ∆εν έχει υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1988 µε την οποία δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που καταθέτει είναι αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
• Υποβάλλει εκπρόθεσµα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά
• Για τους άνδρες υποψήφιους, δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχει απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.
• Έχει καταδικασθεί για κακούργηµα ή πληµµέληµα όπως ο Νόµος προβλέπει.
• Είναι υπόδικοι η έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.

Αποκλείεται για το επόµενο σχολικό έτος από την διαδικασία επιλογής αναπληρωτών –
ωροµισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος /α, ο/η οποίος/α :

α. Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στις Σχολές του ΟΑΕ∆ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είτε διότι προσλαµβάνεται ως αναπληρωτής µε πλήρη απασχόληση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
Εξαιρούνται όσοι/ες αποχωρούν λόγω κύησης ή ασθένειας δικής τους ή συζύγου τους ή συγγενών Α΄ βαθµού και σε περίπτωση παιδαγωγικών ή µεταπτυχιακών σπουδών.

β. Έχει αξιολογηθεί από τη ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) κατόπιν σχετικής αναφοράς του/της ∆ιευθυντή/ντριας της Σχολής ως ακατάλληλος λόγω απρεπούς ή αντιπαιδαγωγικής συµπεριφοράς κατ’ επανάληψη ή παιδαγωγικής ανεπάρκειας, µε βάση στοιχεία για τα οποία ο ∆ιευθυντής/ντρια έχει συντάξει έκθεση .
γ. ∆εν υποβάλλει αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή (αναπληρωτές) στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή υπερβαίνει το µέγιστο αριθµό διδακτικών ωρών/εβδοµάδα, σύµφωνα µε την παράγραφο ΙΑ της παρούσης.
Ε. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλοι οι υποψήφιοι ανεξαρτήτως βαθµίδας και ειδικότητας θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 500 ώρες εκπαιδευτική εµπειρία σε κατάρτιση ή εκπαίδευση ΑµεΑ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται µε βάση τα επόµενα κριτήρια και εντάσσονται σε τρείς (3) πίνακες κατάταξης (Πίνακας Α, Β και Γ ) κατά ειδικότητα και κατά κλάδο ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, για ιδιώτες και αντίστοιχους πίνακες κατάταξης (Πίνακας Α, Β και Γ ) για δηµοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄:

Περιλαµβάνει 3 υποκατηγορίες, στις οποίες εντάσσονται οι υποψήφιοι/ες που διαθέτουν πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ και τα παρακάτω προσόντα:

1. Υποψήφιοι/ες κατηγορίας ΠΕ
• Κάτοχοι διδακτορικού ή µεταπτυχιακού ή βασικού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και 1000 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην επαγγελµατική κατάρτιση ή και στην εκπαίδευση ΑµεΑ
• Να διαθέτουν 1500 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην επαγγελµατική κατάρτιση ή και στην εκπαίδευση ΑµεΑ.
• Να διαθέτουν 1000 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην επαγγελµατική κατάρτιση ή και στην εκπαίδευση ΑµεΑ και ενός (1) έτους (300 ηµέρες εργασίας) επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε το αντικείµενο σπουδών.

2. Υποψήφιοι κατηγορίας ΤΕ
• Να διαθέτουν 1500 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην εκπαίδευση ή και στην επαγγελµατική κατάρτιση ΑµεΑ,
• Να διαθέτουν 1000 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην εκπαίδευση ή και στην επαγγελµατική κατάρτιση ΑµεΑ, και 1 έτους (300 ηµέρες εργασίας) επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε το αντικείµενο σπουδών.

3. Υποψήφιοι κατηγορίας ∆Ε
• Να διαθέτουν 1500 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην εκπαίδευση ή και στην επαγγελµατική κατάρτιση ΑµεΑ
• Να διαθέτουν 1200 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην κατάρτιση ή και στην εκπαίδευση ΑµεΑ και 1 έτους (300 ηµέρες εργασίας) επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε το αντικείµενο σπουδών.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄:

Στον Πίνακα αυτό εντάσσονται οι υποψήφιοι που δεν µπορούν να ενταχθούν στον Πίνακα Α και
µοριοδοτούνται ανάλογα µε τα προσόντα τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄:

Στον Πίνακα αυτό εντάσσονται οι υποψήφιοι που δεν µπορούν να ενταχθούν στον Πίνακα Α & Β γιατί δεν έχουν τις 500 ώρες εκπαιδευτική εµπειρία σε κατάρτιση ή εκπαίδευση ΑµεΑ,
µοριοδοτούνται δε ανάλογα µε τα προσόντα τους

Στους υποψηφίους κατηγορίας ∆Ε χωρίς πτυχίο, αφαιρούνται 2 έτη επαγγελµατικής (2 χ
300 ηµέρες εργασίας) ή εκπαιδευτικής (2 χ 30 εβδοµάδες χ 30 ώρες) προϋπηρεσίας (εµπειρία προϋπόθεση για την συµµετοχή τους στους πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ∆Ε) από τα συνολικά µόρια.
Ζ. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει Πιστοποίηση ως εκπαιδευτής ενηλίκων στο µητρώο του ΕΟΠΠΕΠ/πρώην ΕΚΕΠΙΣ και έπεται ο υποψήφιος που είναι ενταγµένος στο εισαγωγικό µητρώο του ΕΟΠΠΕΠ/πρώην ΕΚΕΠΙΣ. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των µορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος και από τα κοινωνικά κριτήρια και το βαθµό του βασικού τίτλου σπουδών.
Η. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των µορίων του προστίθενται 100 µόρια για κάθε ανήλικο τέκνο και 300 µόρια για κάθε τέκνο µε ειδικές ανάγκες
• Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των µορίων του προστίθενται 300 µόρια αν ο ίδιος έχει αναπηρία µε ποσοστό 55% και άνω
• Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των µορίων του προστίθενται 200 µόρια αν έχει σύζυγο
µε ποσοστό αναπηρίας 55% και άνω
• Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των µορίων του προστίθενται 100 µόρια αν είναι αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας

• Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των µορίων του προστίθενται 100 µόρια αν είναι πολύτεκνος ή τέκνο πολυτεκνικής οικογένειας

Θ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των µορίων του προστίθενται στα συνολικά µόρια, τα µόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασµό του βαθµού του πτυχίου του επί το 20.
Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται ο βαθµός αλλά υπάρχει µόνο ο χαρακτηρισµός ΚΑΛΩΣ, Λ. ΚΑΛΩΣ και ΑΡΙΣΤΑ, θεωρείται ο βαθµός πτυχίου ως εξής :
 ΚΑΛΩΣ = 5
 Λ.ΚΑΛΩΣ = 6,5
 ΑΡΙΣΤΑ = 8,5

Σε περίπτωση που ο βαθµός έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλει βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθµού σπουδών από αρµόδιο φορέα (∆ΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ ) .
Σε περίπτωση που ο βαθµός αναφέρεται σε εικοσαβάθµια κλίµακα γίνεται αναγωγή σε δεκαβάθµια και αν δεν αναφέρεται η δεν µπορεί να προσδιοριστεί, ως βαθµός πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).
∆ικαιολογητικά για την απόδειξη κοινωνικών κριτηρίων:

Για τα άτοµα µε αναπηρία, καθώς και για όσους έχουν τέκνο ή σύζυγο µε αναπηρία βεβαίωση υγειονοµικής επιτροπής του ∆ηµοσίου ιδρύµατος από την οποία να προκύπτει το είδος της πάθησης και ο βαθµός αναπηρίας.
Για τους πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων και αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα ή απόφαση της Α.Σ.Π.Ε. από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνου.
Για τους γονείς ανηλίκων τέκνων πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα.
Ι. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών µε βάση τα νόµιµα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα συγκροτείται µε απόφαση του ∆ιοικητή ΟΑΕ∆ Πρωτοβάθµια Επιτροπή ανά εκπαιδευτική δοµή, αποτελούµενη από

εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.
Οι Επιτροπές αυτές:

α. Ελέγχουν την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και αποκλείουν τους µη δικαιούµενους να συµµετάσχουν στην επιλογή µε βάση τα δικαιολογητικά αυτά.
β. Ταξινοµούν τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη και βαθµολογούν όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα.
γ. Μετά τη βαθµολόγηση όλων των υποψηφίων, συντάσσουν πίνακες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης µε βάση το συνολικό αριθµό µορίων κάθε υποψήφιου/ας. Επίσης συντάσσουν πίνακες αποκλειοµένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων, στους οποίους αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισµού για κάθε ένα υποψήφιο/α.
δ. Αποφασίζουν για κάθε θέµα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων αναπληρωτών – ωροµίσθιων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπονται στην παρούσα.
ε. Η Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων παραδίδει στη ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) τους συγκεντρωτικούς αρχικούς πίνακες αξιολόγησης αναπληρωτών – ωροµίσθιων εκπαιδευτικών και τον πίνακα αποκλειοµένων, η οποία µεριµνά για την ανακοίνωσή τους, αναρτώντας τους στην ιστοσελίδα του Οργανισµού και τους αποστέλλει στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές µονάδες, προκειµένου να ενηµερωθούν οι υποψήφιοι αναπληρωτές – ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί. Με την ίδια ανακοίνωση ενηµερώνονται για το δικαίωµα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων, εντός προθεσµίας τριών
(3) εργασίµων ηµερών.

Κατά των αρχικών πινάκων αξιολόγησης αναπληρωτών – ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, δύνανται να υποβληθούν ενστάσεις από τους υποψήφιους αναπληρωτές – ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίες για να εξεταστούν πρέπει:
Να έχουν υποβληθεί µέσα στην προβλεπόµενη χρονική προθεσµία.

Να περιλαµβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, την ειδικότητα στην οποία συµµετείχε ως υποψήφιος και αναλυτικά τους συγκεκριµένους λόγους, για τους οποίους ενίσταται.
Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

Β. Με απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆ συγκροτείται ανά Περιφερειακή ∆/νση
∆ευτεροβάθµια τριµελής επιτροπή, αποτελούµενη από:

 Τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή , ως Πρόεδρο

 Έναν εκπρόσωπο της ∆ιοίκησης, ως µέλος

 Ένα ∆ιευθυντή εκπαιδευτικής µονάδας, ως µέλος.

Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους. Οι Επιτροπές αυτές:
α. Επανεξετάζουν όσες περιπτώσεις παραπέµπονται σε αυτές από τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές, καθώς και όποια περίπτωση εισηγείται µέλος της επιτροπής αυτής.
β. Κρίνουν τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις τους είναι οριστικές.

γ. Ελέγχουν και επικυρώνουν τους τελικούς πίνακες αξιολόγησης αναπληρωτών – ωροµίσθιων εκπαιδευτικών και τους πίνακες αποκλειοµένων, όπως αυτοί διαµορφώνονται µετά την επανεξέταση των ανωτέρω.
δ. Συντάσσουν σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαµβάνονται οι επικυρωµένοι πίνακες αποκλειοµένων και οι επικυρωµένοι πίνακες αξιολόγησης κατά σχολείο, κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη.
Οι τελικοί πίνακες που θα προκύψουν µετά την ολοκλήρωση του έργου των παραπάνω επιτροπών, παραδίδονται ή αποστέλλονται στη ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3), η οποία στη συνέχεια τους αποστέλλει στους ∆ιευθυντές/ντριες των εκπαιδευτικών µονάδων, οι οποίοι µε τη σειρά τους την επόµενη εργάσιµη ηµέρα τους αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της εκπαιδευτικής µονάδας.
Οι ∆ευτεροβάθµιες Επιτροπές αξιολόγησης εξετάζουν οποιαδήποτε καταγγελία υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση των τελικών πινάκων αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των καταγγελιών αυτών, οι ∆ευτεροβάθµιες Επιτροπές αξιολόγησης προχωρούν στην τροποποίηση των τελικών πινάκων αξιολόγησης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και τους αναρτούν επί το ορθό.
Στην περίπτωση αυτή η ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ενηλίκων έχει δικαίωµα να προχωρήσει κατά περίπτωση είτε στην τροποποίηση των ωρών που έχουν ήδη ανατεθεί στους αναπληρωτές – ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς είτε στη διακοπή της σύµβασής τους.

ΙΑ. ∆ΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ

 Οι προσλήψεις καλύπτονται πρώτα από τον Πίνακα Α σύµφωνα µε την αξιολόγηση και τις ανάγκες της σχολής και αφού εξαντληθεί, τότε θα γίνονται και από τον Πίνακα Β µε σειρά ανάλογα µε την κατάταξη των υποψηφίων. Σε περίπτωση και µόνο µη προσέλευσης υποψηφίων στους Πίνακες Α & Β ή εξαντλήσεως των υποψηφίων, τότε υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολών από τον Πίνακα Γ.
 Για όλους τους κλάδους για τους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βιβλιάριο υγείας είναι απαραίτητη η προσκόµιση τους.
 Εφόσον εξαντληθούν οι ιδιώτες υποψήφιοι των Πινάκων Α και Β και Γ τότε δύναται να προσλαµβάνονται υποψήφιοι των πινάκων Α και Β των ∆ηµόσιων Υπάλληλων, Συνταξιούχων, αντιστοίχων ειδικοτήτων και κλάδων, που αξιολογούνται µε τα ίδια ως άνω κριτήρια.
 Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δηµιουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και εξαντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης δύναται ο ΟΑΕ∆ να προσλαµβάνει εκπαιδευτικό και ειδικό επιστηµονικό προσωπικό µε κατευθείαν πρόσληψη και οι προσλαµβανόµενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί µε την αρχική προκήρυξη.

ΙΒ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 Οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα καθώς οι ελεύθεροι επαγγελµατίες προσλαµβάνονται ως ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί, εφόσον έχουν σειρά στο σχετικό πίνακα κατάταξης, σύµφωνα µε τα µόρια τους. Το διδακτικό έργο που τους ανατίθεται δεν µπορεί να υπερβαίνει τις οχτώ (8) ώρες/εβδοµάδα.
 Οι πολιτικοί – διοικητικoί υπάλληλοι του κράτους, των Ν.Π.∆.∆. ή το µόνιµο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας, προσλαµβάνονται έως οχτώ (8) ώρες/εβδοµάδα.
 Όλες οι ανωτέρω κατηγορίες πριν την πρόσληψή τους υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία δηλώνουν την εργασιακή τους σχέση. Επιπλέον, οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι οφείλουν να προσκοµίσουν, εντός του πρώτου µήνα από την πρόσληψή τους, άδεια από το Υπηρεσιακό τους Συµβούλιο για άσκηση ιδιωτικού έργου µε αµοιβή.

ΙΓ. ΑΣΚΗΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου δύνανται να αναλάβουν διδακτικό ωράριο έως και έξι (6 ) ώρες/εβδοµάδα σε όλες τις δοµές µη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, δηµόσιες και ιδιωτικές.
 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί µειωµένου ωραρίου δύνανται να αναλάβουν τόσες ώρες διδασκαλίας, όσες απαιτούνται για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της Β/θµιας Εκπαίδευσης και επιπλέον έως και έξι(6) ώρες/εβδοµάδα σε όλες τις δοµές µη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, δηµόσιες και ιδιωτικές
 Η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή χορηγείται από το Α΄ Υπηρεσιακό Συµβούλιο ΟΑΕ∆. Για το σκοπό αυτό ο ενδιαφερόµενος/η αναπληρωτής εκπαιδευτικός υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση, όπου θα αναγράφεται το διάστηµα για το οποίο θα απασχοληθεί (µε ηµεροµηνία έναρξης-λήξης), ο φορέας απασχόλησης, ο τόπος και το είδος της εργασίας που θα παράσχει ο εκπαιδευτικός, οι εβδοµαδιαίες ώρες και το ωράριο απασχόλησης καθώς και η αµοιβή που θα λαµβάνει (όπως αναγράφεται στη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης).
β. Βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη ή του φορέα απασχόλησης, στην οποία θα προσδιορίζεται το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα απασχοληθεί ο ενδιαφερόµενος/η (και το οποίο δεν µπορεί να είναι προγενέστερο της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης του στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο), καθώς και ο τόπος, το είδος της απασχόλησης, οι ώρες απασχόλησης την εβδοµάδα και η αµοιβή ή η ωριαία αντιµισθία που θα λαµβάνει ο/η εκπαιδευτικός.
γ. Βεβαίωση του/της ∆ιευθυντή/ντριας της σχολικής µονάδας, όπου υπηρετεί, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το έργο, που θα παρέχει ο/η εκπαιδευτικός, σύµφωνα µε το αίτηµά του, δεν παρακωλύει την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου καθώς και το διδακτικό του έργο.
 Ως ηµεροµηνία έγκρισης του ιδιωτικού έργου θεωρείται η ηµεροµηνία συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και δεν µπορεί να δοθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου µε αναδροµική ισχύ.
 Κάθε αναπληρωτής εκπαιδευτικός (πλήρους ή µειωµένου ωραρίου) ή ωροµίσθιος πριν την πρόσληψή του υπογράφει Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία δηλώνει εάν είναι ή δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος, εργαζόµενος στον ιδιωτικό τοµέα ή ελεύθερος επαγγελµατίας.
 Αντίστοιχη Υπεύθυνη ∆ήλωση προσκοµίζουν κάθε φορά, που επέρχεται αλλαγή της εργασιακής τους σχέσης.

Η τελική έγκριση πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού υπόκειται στην έγκριση της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου που αναµένεται από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα συναρµόδια Υπουργεία.

Τελευταίες ειδήσεις για