Με απόφασή του ο Άρειος Πάγος αποσαφηνίζει πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις υπάρχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και πότε ορισμένου. Σύμφωνα λοιπόν με την αποσαφήνιση του Αρείου Πάγου, (ΑΠ 79/2013) σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η χρονική διάρκεια δεν συνάγεται από το είδος και τον σκοπό της εργασίας > . Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 669, 672 ΑΚ προκύπτει ότι σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας, ούτε η χρονική αυτή διάρκεια συνάγεται από το είδος και τον σκοπό της εργασίας.