Νομοθεσία για την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/10/2014 - 22:15 | Author: Newsroom Ipaidia
Νομοθεσία για την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών

Προϋπηρεσία

Ν. 3205/2003 ΦΕΚ 297 τ. Α`
Άρθρο 15
Υπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη
1. Ως υπηρεσία για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα μι¬σθολογικά κλιμάκια του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, λαμβάνεται υπόψη:
α.

Η υπηρεσία που προσφέρεται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εξαρτημένης εργασίας δη¬μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
β. Η προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντίστοιχες με αυτές του προηγούμενου εδαφίου.
γ. Κάθε πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία που υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της 35ετίας, ανεξάρτητα από το φορέα που έχει προσφερθεί.
δ. Ο χρόνος αποδεδειγμένης υπηρεσίας στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες των πολιτικών προσφύγων, των συζύγων και των τέκνων αυτών, που έχουν επαναπατρισθεί έως τις 31.12.1996.
ε. Κάθε προϋπηρεσία, που από ισχύουσες διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία στις θέσεις που υπηρετούν.
στ. Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί με την ιδιότητα του μόνιμου, εθελοντή ή ανακαταταγμένου στρατιωτικού στις ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, μετά την αφαίρεση του χρόνου που θα υπηρετούσε ο υπάλληλος ως κληρωτός ή έφεδρος, εάν δεν είχε καταταγεί ως στρατιωτικός (μόνιμος, εθελοντής ή ανακαταταγμένος).
ζ. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και η προϋπηρεσία τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
η. Χρόνος μέχρι οκτώ (8) έτη που έχει ληφθεί υπόψη ως προσόν διορισμού υπαλλήλων που υπηρετούσαν κατά την 31.12.1996.
θ. Ο χρόνος απεργίας, κανονικής άδειας και διαθεσιμότητας λόγω νόσου.
ι. Ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ` αποκοπήν εργασίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτημένης) ή εφόσον σύμφωνα με τα υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
i. απασχόληση κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο,
ii. παροχή εργασίας στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και με την άμεση εποπτεία της υπηρεσίας και
iii. αμοιβή ανάλογη με των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
ια. Η ιεροψαλτική προϋπηρεσία με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.2320/1995 (ΦΕΚ 133 Α).
2. Δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη:
α. Η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου. Κατ` εξαίρεση, αναγνωρίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου που συμπίπτει με πολιτική υπηρε¬σία, εφόσον παρασχέθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β. Ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικών διατάξεων.
γ. Ο χρόνος αδείας άνευ αποδοχών, πέραν του μηνός κατ` ημερολογιακό έτος.
δ. Ο χρόνος που προβλέπεται από τα ακόλουθα άρθρα του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α):
i. άρθρο 99, με εξαίρεση το χρόνο διαθεσιμότητας λόγω ασθένειας,
ii. άρθρο 104 παράγραφος 1α, 1 β και 1γ, με την προϋπόθεση να έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή,
iii. άρθρο 107 παράγραφος 1δ, αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων και
iv. άρθρο 109 παράγραφος 1 ε, προσωρινής παύσης.
ε. Η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Ι.Δ., με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν.3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α`), και στον ιδιωτικό τομέα εν γένει.
στ. Ο χρόνος πρακτικής άσκησης, όπου απαιτείται, για τη λήψη πτυχίου ή για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν χρησιμο¬ποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς και να έχουν παρασχεθεί μετά τη συμπλήρωση του δέκατου έβδομου (17ου) έτους της ηλικίας τους ή, για όσους στη συνέχεια μονιμοποιήθηκαν σε υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου μετά τη συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου (15ου) έτους.
Σε κάθε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής δεν μπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής όλων των κατά νόμο απαιτούμενων δικαιολο¬γητικών.

Ν. 3027/2002 ΦΕΚ 152 τ. Α΄
Άρθρο 6
Παρ. 34. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. νοείται αυτή που προσφέρθηκε ανεξάρτητα από το φορέα πρόσληψης:
α) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Στο τέλος της περίπτωσης α` της παρ. 34 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ.Α`) προστίθεται με το εδαφ. α της παρ. 1 του άρ. 9 του Ν 3391/2005, η φράση που ακολουθεί , επιφυλασσομένης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 :
” ή στα δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προσφέρθηκε μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση”,
β) στα Μουσικά σχολεία,
γ) Στα Τμήματα Αθλητικών διευκολύνσεων,
δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,
ε) στα Ναυτικά Λύκεια,
στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,
ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,
θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,
{( ι) σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους.)}
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η διάταξη της περ. ι` της παρ. 34 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ.Α`) καταργείται από το εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν 3391/05, επιφυλασσομένης της ισχύος της μόνο για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ του έτους 2005. Οι περιπτώσεις ια` και ιβ` αναριθμούνται σε ι` και ια` αντίστοιχα,και στο τέλος προστίθεται το εντός ” ” εδάφιο με το εδαφ. γ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν 3391/05,ως εξής:
ι) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και
ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής βοήθειας.
“Στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι προσελήφθηκαν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στον κλάδο ΔΕ χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 14, παρ. 8 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α`) τριετή επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για την αναγραφή τους στους πίνακες αναπληρωτών -ωρομισθίων μόνον αυτή η οποία απομένει μετά την αφαίρεση του αναγκαίου χρόνου για τη συμπλήρωση της ανωτέρω τριετούς επαγγελματικής πείρας.”

Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78 τ. Α`
Άρθρο 8
Παρ. 8. Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας. Προϋπηρεσία με μειωμένο ωράριο αναγνωρίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας. Η παρούσα ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη εφαρμογής των άρθρων 59 και 61 του 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α`).
……..
Παρ. 10. Η αναγνωρισμένη υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αντιστοίχως.
……..
Παρ. 17. Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 στο Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γκαίτε αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία για κάθε περίπτωση, εφόσον προσφέρθηκε με το αντίστοιχο υποχρεωτικό ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Στις περιπτώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Η διάρκεια της προϋπηρεσίας αυτής διαπιστώνεται από τις πράξεις πρόσληψης και αποχώρησης και τις πράξεις ανάληψης υπηρεσίας ή τα αποδεικτικά ασφάλισης στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή τις πράξεις αναγνώρισης της υπηρεσίας αυτής ως συντάξιμης.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την πρόσληψη ιδιωτικών εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτών.

Δ2/15558/19-09-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σύμφωνα με το Ν 2817/2000
1. Σύμφωνα με το Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ., Α`), άρθρο 8 παρ. 8, αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας. Η παρούσα ρύθμιση έχέι αναδρομική ισχύ από την έναρξη εφαρμογής των άρθρων 59 και 61 του ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124. Α`).
2. Σύμφωνα με το Ν. 2817/2000, άρθρο 8, παρ. 17, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 στο Γαλλικό Ινστιτούτο και στο Ινστιτούτο Γκαίτε αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία για κάθε περίπτωση, εφόσον προσφέρθηκε με το αντίστοιχο υποχρεωτικό ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. β` της παρ. 22 του άρθρου 9 του προαναφερθέντος νόμου ορίζεται ότι η εκπαιδευτική προϋπηρεσία των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν στα ξένα σχολεία της ημεδαπής θεωρείται ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση, αναγνωρίζεται ως κανονική εκπαιδευτική προϋπηρεσία και προσμετράται για την υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξή τους.
4. Όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού και απόδειξης των προϋπηρεσιών των ως άνω διατάξεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
α) Στις περιπτώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των μόνιμων εκπαιδευτικών της ειδικότητας του ενδιαφερομένου που ίσχυε κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας. Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου, των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλήσης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται κατά τα προαναφερθέντα, ως ένα έτος λογίζονται τριακόσιες ημέρες εργασίας, ως ένας μήνας λογίζονται είκοσι πέντε ημέρες και ως μία εβδομάδα έξι ημέρες.
β) Όπως ορίζεται από την αριθμ. 2030771/4262/0022/24.4.97 Ερμηνευτική του Ν. 2470/97 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι προϋπηρεσίες που αναγνωρίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2470/97, θα πρέπει να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά των αρμόδιων υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί με βάση επίσημα στοιχεία και στα οποία (πιστοποιητικά) θα πρέπει να αναφέρονται οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, ο τρόπος μισθοδοσίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο) καθώς και η διάρκεια προϋπηρεσιών αυτών. Κατά συνέπεια και προκειμένου να αναγνωριστούν οι προϋπηρεσίες εμπίπτουν στις διατάξέις του Ν. 281712000 Θα πρέπει από τις βεβαιώσεις προκύπτει με σαφήνεια ότι συντρέχουν όλες οι προαναφερόμενες υποθέσεις.
γ) Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις των προϋπηρεσιών που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο φορέας στον οποίο υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός αδυνατεί, λόγω έλλειψης στοιχείων, να χορηγήσει στον ενδιαφερόμένο βεβαίωση στην οποία να φέρονται οι πράξεις πρόσληψης ή αποχώρησης, η διάρκεια της υπηρεσίας πιστοποιείται και υπολογίζεται από τα αποδεικτικά ασφάλισης στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το βιβλιάριο ενσήμων του Ι.Κ.Α. η πράξη αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής ως συντάξιμης.
5. Διευκρινίζουμε ότι για την αναγνώριση προϋπηρεσίας όλων των αναφερόμενων περιπτώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προσφερθεί με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (διδακτικό έργο) και όχι με άλλη ιδιότητα.
Κατόπιν αυτών, σας γνωρίζουμε ότι δεν θα δοθούν μεμονωμένες αιτήσεις σε επιμέρους ερωτήματα που έχουν τεθεί ή θα τεθούν τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από Δ/νσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

Δ2/12018/16-10-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σύμφωνα με το Ν. 2817/2000
Σε συνέχεια της αριθμ. Δ2/10558/19-9-2000 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας και με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν, διευκρινίζουμε τα εξής:
α) Όσον αφορά στην παρ. 2 της προαναφερθείσας εγκυκλίου, εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε ότι αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία για κάθε περίπτωση, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 όχι μόνο στο Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γκαίτε, αλλά και στο Βρετανικό Συμβούλιο.
β) Στην παρ. 4α της ίδιας εγκυκλίου, γίνεται η εξής διευκρίνιση:
Στις περιπτώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας του άρθρου 8, παρ. 8 με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των μονίμων εκπαιδευτικών της ειδικότητας του ενδιαφερόμενου που ίσχυε κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας.
Για τις περιπτώσεις των παρ. 17 άρθρο 8 και παρ. 22 του άρθρου 9 του Ν.2817/2000, δεδομένου ότι η προϋπηρεσία στα ξένα σχολεία της ημεδαπής καθώς επίσης και στο Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γκαίτε αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία για κάθε περίπτωση, θα γίνει αναγωγή στις 18 ώρες.
Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός με μειωμένο ωράριο εργασίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο έχει προσφέρει για όλα τα έτη της εργασίας του, διδασκαλία 500 ωρών. Η προϋπηρεσία του θα υπολογιστεί ως εξής: 500: 18 – 27 14/18 εβδομάδες και 27 14/18X6=166 12/18 ημέρες. Για την εξεύρεση του χρόνου υπηρεσίας διαιρείται το ακέραιο των εν λόγω ημερών, δηλαδή 166 δια 25 και έχουμε 6 μήνες και 16 ημέρες, χρόνος που θα ληφθεί υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

Δ2/63193/08-07-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προϋπηρεσία εκπαιδευτικού
Σε απάντηση του Α.Π. 4453/17-06-02 εγγράφου σας, αναφορικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο της ……., κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας εμμένει στη δεύτερη σχετική απάντηση που δόθηκε με το αριθμ. Δ2/45896/11-10-2001 έγγραφο μας, σύμφωνα με το οποίο, το Γαλλικό Ινστιτούτο αποτελεί επίσημο οργανισμό που υπάγεται στο Γαλλικό Κράτος και η προϋπηρεσία σε αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του εδ. β` της παρ. 1 του αρ. 17 του Ν. 2470/97 και κατά συνέπεια το αίτημα της ανωτέρω εκπ/κού για μισθολογική αναγνώριση, μπορεί να ικανοποιηθεί.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ζ2/208/06-07-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπ/κών σε Ινστιτούτα
Απαντώντας στο αναφερόμενο σχετικό σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
α. Η αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ5.ΠΕ6 & ΠΕ7 του άρθρου 14 του Ν 1566/85, που έχουν εργαστεί στο Βρετανικό Συμβούλιο , το Γαλλικό Ιν-στιτούτο και το ΓΚΑΙΤΕ γίνεται από τα οικεία ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, όπως και για τους εργαζό-μενους στα ιδιωτικά σχολεία.
β. Οι απολυόμενοι από τα Ινστιτούτα, έχουμε τη γνώμη ότι μπορούν να προσλαμβάνο¬νται στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον συντρέ¬χουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 62 του Ν.1566/85. Αρμόδιες για το θέμα αυτό είναι οι δ/νσεις προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης
γ. Δεν είναι δυνατός ο διορισμός εκπ/κών στα ξένα Ινστιτούτα γιατί δεν ισχύει σ` αυτά ο Ν. 682/1977 «Περί ιδιωτικής εκπαίδευσης» αλλά ο ν. 2545/40 «περί φροντιστηρίων»
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ζ2/108/31-03-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Σας γνωρίζουμε ότι με το ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ.78Τ.Α` 14.3.2000 ) επεκτείνονται και ισχύουν και για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς των ξένων σχολείων με ξένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι διατάξεις του ν.682.1977 «Περί ιδιωτικής εκπαίδευσης» όπως ισχύει.
Συνοδευτικά σας στέλνουμε φωτοαντίγραφα της σχετικής διάταξης και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.

Ν. 2413/1996 ΦΕΚ 124 τ. Α΄
Άρθρο 59
Στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων δασκάλων, νηπιαγωγών, νηπιοβρεφοκόμων, κοινωνικών λειτουργών και οικιακής οικονομίας, που είναι διορισμένοι ή διορίζονται ως μόνιμοι ή αναπληρωτές στα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας και έχουν προϋπηρεσία σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. είτε σε Ν.Π.Ι.Δ., αναγνωρίζεται μισθολογικά η παραπάνω προϋπηρεσία.

Δ2/133948/16-12-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Απαντώντας στο υπ`αρίθμ. 5081/21-11-05 έγγραφο σας, σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας της εκπ/κού κ. ………. σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού διαφόρων Δήμων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
α) Η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3205/03 παρ. α. θα υπολογισθεί τη χορήγηση Μ.Κ., έχοντας υπόψη σας ότι όπως ορίζεται στην παρ. 3επί του άρθρου 15του Ν. 3205/03 της αρ. 2/72757/0022/31-12-03 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι προϋπηρεσίες που αναγνωρίζονται κατά τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου, θα πρέπει να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά των αρμόδιων υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί με βάση επίσημα στοιχεία και στα οποία (πιστοποιητικά) θα πρέπει να αναφέρονται.
• οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης (επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η πράξη πρόσληψης πρέπει να έχει φορέα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.).
• η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν,
• η σχέση εργασίας.
• ο τρόπος μισθοδοσίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο).
• καθώς και
• η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών
β) Η έκδοση πράξεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών έχει μεταβιβαστεί με την αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-1-02 ΥΑ στους Προϊσταμένους με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου ΠΥΣΔΕ

Δ1/97643/10-09-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 8 παρ. 8του Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78 Α`), διευκρινίζονται τα εξής:
Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του ιδρύματος θα πρέπει να προκύπτει από διατάξεις με τις οποίες ρητώς αποδίδεται αυτός ο χαρακτηρισμός στο συγκεκριμένο ίδρυμα (σχετ. το με αριθ. 2/2028/0022/22.2.2006 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Επομένως, οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται στη σχετική βεβαίωση προϋπηρεσίας του φορέα πρόσληψης.
Οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, κατά τις διατάξεις του αρ. 277 παρ. 1 και 5 του Π.Δ. 410/1995 δεν αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ . μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σχετ. το με αριθ. 2/5032/0022/22,2,2006 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.). Συγκεκριμένα, οι Δήμοι και οι κοινότητες σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, μπορούσαν να συγκροτούν δικές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν. Οι παραπάνω δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις αποτελούν Ν.Π.Ι,Δ. και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας , εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά. Επομένως, δεδομένου και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.15 παρ. 2 εδ. ε΄ του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) δεν αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Ι.Δ. και στον ιδιωτικό τομέα εν γένει, προϋπηρεσία σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς δημοτικών επιχειρήσεων δεν μπορεί να αναγνωριστεί.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 τ. Α΄
Άρθρο 54
4. Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, υπολογίζεται για τον καθορισμό εισαγωγικού βαθμού και αρχαιότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 695/1970 (ΦΕΚ 221), όσων έχουν διοριστεί σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για όσους διορίζονται μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, η προϋπηρεσία αυτή λαμβάνεται υπόψη για την ένταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 της περίπτωσης Α` του άρθρου 15.
………………………
6. Η υπηρεσία των δασκάλων στο ειδικό δημοτικό σχολείο του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έλαβαν το πτυχίο τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1238/1982 (ΦΕΚ 35), αναγνωρίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης ως κανονική εκπαιδευτική υπηρεσία, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή είχαν περατώσει τις σπουδές τους σε εκκλησιαστική παιδαγωγική ακαδημία. Η παραπάνω υπηρεσία προσμετρείται για την ένταξη των εκπαιδευτικών αυτών σε βαθμό ανώτερο του εισαγωγικού. Η ένταξή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου και σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου. Στην απόφαση ένταξης προσδιορίζεται και ο πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό στον οποίο θα ενταχθούν.
Άρθρο 74
Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε σχολεία του εξωτερικού.
1. Η υπηρεσία εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, καθώς και η υπηρεσία τους σε ξένα σχολεία, στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων, λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά το διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 της περίπτωσης Α` και 7 της περίπτωσης Β` του άρθρου 15 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.

Δ2/93953/15-09-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Με αφορμή τα πολλά ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσιών για μισθολογική εξέλιξη, σας ενημερώνουμε για ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις αναγνώρισης -μη αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη με σκοπό τη διευκόλυνση σας:
Α. ΓΕΝΙΚΑ
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3205/03 (Φ.Ε.Κ.297 τ. Α 723-12-2003), άρθρο 15 (παρ.1, περ. α.), αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων η υπηρεσία που προσφέρεται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
β) Όπως ορίζεται από τις διατάξεις της αρ. 2/72757/0022/31-12-03 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι προϋπηρεσίες που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3205/03, θα πρέπει να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά των αρμόδιων υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί με βάση επίσημα στοιχεία και στα οποία (πιστοποιητικά) θα πρέπει να αναφέρονται οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, ο τρόπος μισθοδοσίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), καθώς και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
Επομένως, για να αναγνωριστεί μια προϋπηρεσία νια μισθολογική εξέλιξη, απαραίτητο είναι καταρχάς να αναζητηθεί η νομική μορφή του φορέα που έγινε η πρόσληψη, καθώς και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου της παραγράφου β` του παρόντος εγγράφου.
Επισημαίνεται ότι στο σύνολο των ωρών απασχόλησης • δε θα συμπεριλαμβάνονται οι ώρες διδασκαλίας που έχουν παρασχεθεί πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο της εβδομαδιαίας απασχόλησης, δηλαδή η υπερωριακή απασχόληση.
Η υπηρεσία των τακτικών υπαλλήλων υπολογίζεται από δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του διορισμού τους.
Σε περίπτωση που η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση, η υπηρεσία υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη τα οικονομικά αποτελέσματα που αυτή συνεπάγεται δεν μπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής όλων των κατά νόμο προβλεπομένων δικαιολογητικών.
Β. ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Β1. Γενικά
Όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 4 της αρ. 2/72757/0022/31-12-03 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Ν. 3205/03 άρθρο 15, για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας ο ακριβής χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται με αναγωγή στο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο των τακτικών δημοσίων υπαλλήλων και για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας το έτος λογίζεται ως τριακόσιες (300) ημέρες, ο μήνας λογίζεται ως είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα ως έξι (6) ημέρες εργασίας».
Το υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1566/85, δηλαδή για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων Π.Ε είναι 21, ώρες για κλάδους Τ.Ε είναι 22 ώρες και για Δ.Ε είναι 28 ώρες. Το αντίστοιχο ωράριο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.3 του Ν.2517/1997 που αντικατέστησε την παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 1566/85.
Β2. Σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Σε περίπτωση προσφερθείσης προϋπηρεσίας σε Σχολές, οι οποίες δεν είναι Ανώτερες ή Ανώτατες, όπως αυτό προκύπτει είτε βάσει του οργανισμού λειτουργίας τους είτε από το γεγονός ότι δεν έχουν εξομοιωθεί με νομοθετική διάταξη με τις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές και ταυτόχρονα δε διαθέτουν τακτικό διδακτικό προσωπικό και άρα δεν προβλέπεται ρητά με νομοθετική διάταξη υποχρεωτικό ωράριο (όπως π.χ. στις διάφορες Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Σχολές της πρώην Κατώτερης ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), για να γίνει η σχετική αναγωγή, τότε λαμβάνεται υπόψη το ωράριο της εβδομαδιαίας απασχόλησης του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( π.χ. η αναγωγή για τα Ι.Ε.Κ. θα γίνει στις είκοσι-μία (21) ώρες). Στις περιπτώσεις που υπάρχει νομοθετημένο ωράριο θα λαμβάνεται υπόψη το νομοθετημένο ωράριο απασχόλησης.
Β3. Ανώτερες σχολές
Σε ό,τι αφορά στις Ανώτερες σχολές (όπως λ.χ. στη Σχολή Δόκιμων Αστυφυλάκων) για την αναγωγή της μερικής απασχόλησης σε πλήρη απασχόληση, εάν δεν ορίζεται ελάχιστο υποχρεωτικό ωράριο, θα εφαρμοστούν αναλογικά οι διατάξεις για-το ελάχιστο υποχρεωτικό ωράριο που θα εφαρμόζονταν στην υττό κρίση χρονική περίοδο στο μόνιμο προσωπικό Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως για παράδειγμα αυτό των Τ.Ε.Ι. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα Τ.Ε.Ι. το Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π), για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής, οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης ήταν δεκαοχτώ (18) ώρες μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 και μετέπειτα δεκαέξι (16) ώρες (άρ. 18 παρ. 4 του Ν. 1404/1983 – ΦΕΚ 173Α`, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 71, παρ. 13 του Ν. 1566/85 και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με το άρθρο 4, περ. Β`, του Ν.2916/2001- Φ.Ε.Κ.114 Α`) . Στη βαθμίδα επιστημονικού συνεργάτη οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης είναι δεκατέσσερις (14) ώρες και εργαστηριακού συνεργάτη είναι δεκαέξι (16) ώρες Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α`) άρθρο 18 και 19).
Β4. Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Σε ό,τι αφορά στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύει για την αναγωγή της μερικής σε πλήρη απασχόληση το αριθμ.20057/Δ2/9-3-2004 έγγραφο της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με το οποίο ως πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης λαμβάνεται αυτό των 20 ωρών (ωράριο μόνιμου εκπαιδευτικού μέλους Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. – αρ.13 παρ. λ, εδ. β και γ του Ν.3187/2003 (Φ.Ε.Κ.233/ τ-Α`).
Γ. ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
Σε περίπτωση αλληλοεπικαλυπτόμενων χρονικών διαστημάτων, η αναγνώριση του χρόνου αυτού για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου θα γίνει μία Φορά. Δηλαδή, όταν τα επικαλυπτόμενα διαστήματα αφορούν προϋπηρεσίες υπαλλήλων ως ωρομισθίων, τότε θα μετατραπούν οι ώρες από τις θέσεις που κατείχαν ταυτόχρονα σε πλήρη απασχόληση με τη δυνατότητα συμπλήρωσης τους, ώστε τελικά να αναγνωριστεί ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος εβδομαδιαίας απασχόλησης από όλες τις θέσεις δεν υπερβαίνει το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης των αντίστοιχου κλάδου τακτικών δημοσίων υπαλλήλων των εν λόγω Υπηρεσιών. Ο πλεονάζων, δηλαδή, χρόνος υπηρεσίας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.
Πιο πρακτικά, αν εκπαιδευτικός έχει απασχοληθεί κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους για διάστημα μ μηνών σε δύο υπηρεσίες, όπου το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης είναι αντίστοιχα πλ1 και πλ2 με συνολικό αριθμό ωρών ω1 και ω2 αντίστοιχα, οι εβδομάδες (εμ) που αντιστοιχούν είναι:
(ωι: πλ1) + (ω2: πλ2)= εμ
Ο αριθμός, όμως, των εβδομάδων που μπορεί να αναγνωριστεί (εmax), δεδομένου ότι ένας μήνας λογίζεται ότι έχει 4 1/6 εβδομάδες, είναι:
μ* 4 1/6 =εmax
Επομένως, λαμβάνεται υπόψη για την αναγνώριση ο αριθμός των εβδομάδων εμ που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα μ, μόνο αν το εμ είναι μικρότερο ή ίσο του εmax , δηλαδή αν ( εμ Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν εμ > εmax λαμβάνεται υπόψη για την αναγνώριση μόνο ο χρόνος εβδομάδων εmax .
Ο χρόνος των εβδομάδων που τελικά αναγνωρίζεται μετατρέπεται στη συνέχεια σε αριθμό ημερών (πολλαπλασιαζόμενος με το 6) και τελικά σε μήνες (διαιρώντας το ακέραιο των εν λόγω ημερών με το 25).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Παράδειγμα 1
Εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής απασχολήθηκε κατά το σχολικό έτος 2004-05 παράλληλα ως ωρομίσθιος σε σχολείο Δ/θμιας Εκπ/σης και ως ειδικό διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) σε Τ.Ε.Ι. για διάστημα 5 μηνών (μ ) και πραγματοποίησε στο διάστημα αυτό 168 ώρες (ω1) και 210 ώρες (ω2) αντίστοιχα. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης στο σχολείο είναι 21 ώρες (πλ1) και στο Τ.Ε.Ι. είναι 16 ώρες (πλ2). Τότε , (168:21) + (210:16)= 21,125 (ή 21 9/8) (εμ)
Αλλά, στο διάστημα των 5 μηνών (μ) μπορεί να αναγνωριστεί μέγιστη προϋπηρεσία ίση με : 5*4 1/6= 20 * 5/6 εβδομάδες (εmax).
Δηλαδή, εμ > εmax, οπότε αναγνωρίζεται τελικά χρόνος 20* 5/6 εβδομάδων
(εmax) ή 20 * 5/6* 6 = 125 ημέρες ή 125/25 = 5 μήνες (μ ).
Παράδειγμα 2
Εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ19 -Πληροφορικής απασχολήθηκε κατά το σχολικό έτος 2004-05 παράλληλα ως ωρομίσθιος σε Ι.Ε.Κ. και ως επιστημονικός συνεργάτης σε Τ.Ε.Ι. για διάστημα 5 μηνών (μ) και πραγματοποίησε στο διάστημα αυτό 86 ώρες (ω1) και 115 ώρες (ω2) αντίστοιχα. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης στο Ι.Ε.Κ. θεωρείται ότι είναι 21 ώρες (πλ1) και στο Τ.Ε.Ι. είναι 14 ώρες (πλ2). Τότε , (86:21) + (115:14)= 12,31 (ή 12 13/42)* (εμ)
Στην προκειμένη περίπτωση και σε αντίθεση με το παράδειγμα 1, ο αριθμός των εβδομάδων αναγνωρίζεται στο σύνολο του, αφού δεν υπερβαίνει το εmax (20* 5/6 εβδομάδες.
Δηλαδή, του αναγνωρίζεται χρόνος 12 13/42 * 6 = 73,857ημέρες (ή 73 36/42). Συνεπώς ο χρόνος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για μισθολογική εξέλιξη, όπως προκύπτει από το ακέραιο μέρος των εν λόγω ημερών είναι 73/25 μήνες ή 2 μήνες και 23 ημέρες.
Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Δ1 Περιπτώσεις προϋπηρεσιών που αναγνωρίζονται για μισθολογική εξέλιξη
1. Όπως ορίζεται από το εδ. ι, παρ.1, του άρθρου 15 της αρ. 2/72757/0022/31-12-03 εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ. υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ` αποκοπήν εργασίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηρισθεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτημένης) ή εφόσον σύμφωνα με τα υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Απασχόληση κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο.
β) Παροχή εργασίας στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και με την άμεση εποπτεία της υπηρεσίας και
γ) Αμοιβή ανάλογη με των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Επομένως, όσον αφορά την προϋπηρεσία με σύμβαση έργου (π.χ. ερευνητικά προγράμματα σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. κ.λ.π.), μπορεί να ληφθεί υπ` όψιν για μισθολογική εξέλιξη με την προϋπόθεση ότι οι βεβαιώσεις που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα διοίκησης και να πιστοποιούν με σαφήνεια τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ` αποκοπήν εργασίας ή έργου.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση προϋπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. είναι η απευθείας σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου με το Ν.Π.Δ.Δ. και όχι με τον αντίστοιχο Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας για τον οποίο δεν προκύπτει η νομική του μορφή.
Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. όχι μόνο δεν έχουν την ίδια νομική μορφή με τα αντίστοιχα Ιδρύματα, αλλά αντιθέτως διαθέτουν πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια καθώς και πλήρη ανεξαρτησία στην επιλογή προσωπικού και την ανάθεση μελετών. Ειδικά δε η οικονομική διαχείριση δεν διέπεται από τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύει για τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και όλα τα Ν.Π.Δ.Δ., αλλά από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) όπως ισχύει για τα Ν.Π.Ι.Δ. και τις Ανώνυμες Εταιρείες.
2. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 1824/88 (Φ.Ε.Κ. 296 Α`) ορίζεται ότι, η προϋπηρεσία των δημοσίων εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση, αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις του εδ. β`, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1810/88, και εφόσον έχει προσφερθεί τουλάχιστον με 18ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία. Σε περίπτωση μειωμένης διδακτικής απασχόλησης η προϋπηρεσία αυτή υπολογίζεται κλασματικά, με αριθμητή το μέσο όρο της ετήσιας εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρανομαστή τον αριθμό των 18 ωρών.
3. Σε Υπηρεσίες Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού πρώτα ερευνηθεί η νομική μορφή των υπηρεσιών αυτών, ώστε να διαπιστωθεί αν η υπηρεσία έχει προσφερθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. της οικείας χώρας.
4. Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί με την ιδιότητα του μόνιμου, εθελοντή ή ανακαταταγμένου στρατιωτικού στις ένοπλες δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, μετά την αφαίρεση του χρόνου που θα υπηρετούσε ο υπάλληλος ως κληρωτός ή έφεδρος, εάν δεν είχε καταταγεί ως στρατιωτικός (μόνιμος, εθελοντής ή ανακαταταγμένος).
Για το χρόνο που είχε υποχρέωση ο υπάλληλος να υπηρετήσει ως κληρωτός ή έφεδρος θα πρέπει να γίνεται σχετικό ερώτημα προς το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, εφόσον βέβαια από άλλο στοιχείο του προσωπικού Μητρώου του (πιστοποιητικό τύπου Α` κ.λ.π.) δεν προκύπτει σαφώς ο χρόνος αυτός.
5. Σύμφωνα με την αρ. Φ.361.25/43/Δ1/10023/21-10-97 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων, σε Ελληνικά σχολεία της Κύπρου, σε σχολεία των Ελληνικών Κοινοτήτων του Καναδά, σε εκπαιδευτικές μονάδες των νόμιμα συγκροτημένων Ελληνικών κοινοτήτων και ενοριών του εξωτερικού, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 κεφ. Α` άρθρου 15, της παρ. 4 του άρθ. 54, και του άρθρου 74 του Ν. 1566/85, όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 33 του Ν. 1824/88. Αρμόδια για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού είναι η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΔΙΠΟΔΕ)
Η προϋπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού μόνο με βάση το ανωτέρω πιστοποιητικό.
Επίσης, η προϋπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται και στη βαθμολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού από το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Π.Ε. αντίστοιχα, αφού διαβιβαστούν στο αρμόδιο Συμβούλιο η αίτηση του ενδιαφερομένου εκπαιδευτικού, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και το πιστοποιητικό της ΔΙΠΟΔΕ).
6. Ο χρόνος αποδεδειγμένης υπηρεσίας στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες των πολιτικών προσφύγων, των συζύγων και των τέκνων αυτών, που έχουν επαναπατρισθεί μέχρι 31-12-1996, με την προϋπόθεση ότι η προϋπηρεσία αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των χωρών αυτών θεωρημένα από τις οικείες Προξενικές Αρχές, επίσημα μεταφρασμένα και να έχει παρασχεθεί μετά τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους. Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά μόνο όσους επαναπατρίστηκαν μέχρι 31-12-1996.
7. Ο χρόνος μέχρι οκτώ (8) έτη που έχει ληφθεί υπόψη ως προσόν διορισμού υπαλλήλων που υπηρετούσαν κατά την 31-12-1996 και εφόσον το προσόν αυτό δεν θεμελιώνει δικαίωμα χορήγησης άλλης οικονομικής παροχής (π.χ. επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών κ.λ.π.). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι σχετικές διατάξεις, βάσει των οποίων έγινε ο διορισμός του υπαλλήλου στη θέση που υπηρετεί, να απαιτούσαν ως προσόν διορισμού για την πρόσληψη του ορισμένη προϋπηρεσία ή απόκτηση εμπειρίας ή ειδικότητας και επιπλέον ο χρόνος αυτός να περιγράφεται σαφώς από τις οικείες οργανικές διατάξεις, τόσο ως προς τη χρονική διάρκεια που πρέπει να έχει, όσο και ως προς την ιδιότητα με την οποία πρέπει να έχει διανυθεί. Στην περίπτωση που τίθεται κατώτατο χρονικό όριο, της κατά τα ανωτέρω προϋπηρεσίας, αναγνωρίζεται χρόνος ίσος με το κατώτατο αυτό. Το δικαίωμα αυτό, για μισθολογική εξέλιξη, ισχύει μόνο για όσους υπαλλήλους υπηρετούσαν κατά την 31-12-1996 και όχι για τους εφεξής διοριζόμενους καθώς επίσης και εφόσον το προσόν αυτό δε θεμελιώνει δικαίωμα χορήγησης άλλης οικονομικής παροχής (π.χ. επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών κ.λ.π.). Τονίζεται ότι δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος πείρας που αποκτήθηκε πριν από τη λήψη του πτυχίου.
Εξάλλου, σύμφωνα με την αρ. Δ2/4445/21-5-98 συμπληρωματική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών» εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ19, των οποίων ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που κατέχουν αποτελούσε προσόν διορισμού στους κλάδους αυτούς και υπηρετούσαν κατά την 1-1-97, είχαν την δυνατότητα σύμφωνα με την αρ. 11624/4076/20-11-85 Κ.Υ.Α. να επιλέξουν αντί της μισθολογικής εξέλιξης τη χορήγηση επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ στους διοριζόμενους μετά την 1-1-97 για το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών-προσόν διορισμού χορηγείται μόνο το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.
Εξάλλου, σύμφωνα με το αρ. 2/61727/0022/15-6-2004 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μεταπτυχιακοί τίτλοι οι οποίοι έχουν αποτελέσει προσόν διορισμού και έχουν ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου δεν παρέχουν το δικαίωμα χορήγησης άλλης οικονομικής παροχής, δηλαδή επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών.
8. Σύμφωνα με την αρ. Δ2/10558/19-9-2000 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας και με τις διατάξεις του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α`), άρθρο δ,παρ.8, αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 17, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 στο Βρετανικό Συμβούλιο, στο Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γκαίτε αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία για κάθε περίπτωση, εφόσον προσφέρθηκε με το αντίστοιχο υποχρεωτικό ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και στις περιπτώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. β` της παρ. 22 του άρθρου 9 του προαναφερθέντος νόμου ορίζεται ότι η εκπαιδευτική προϋπηρεσία των ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν στα ξένα σχολεία της ημεδαπής θεωρείται ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση, αναγνωρίζεται ως κανονική εκπαιδευτική και προσμετράται για την υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξη τους.
9. Ο χρόνος απόσπασης στο εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2,3 Ν. 2413/96 χωρίς καταβολή τακτικών αποδοχών και επιμισθίου του εξωτερικού, θεωρείται ότι διανύεται στην οργανική του θέση. Επίσης, σύμφωνα με την αρ. Δ2/12784/8-12-98 εγκύκλιο μας, ο χρόνος απόσπασης των εκπ/κών σε σχολεία της Κύπρου, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 54 του Ν. 1566/85, ανεξάρτητα εάν στο εν λόγω χρονικό διάστημα δεν τους καταβάλλονται αποδοχές στην Ελλάδα, αλλά ούτε το ειδικό επιμίσθιο, μπορεί να υπολογιστεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης.
10. Έμμισθος ειδικευόμενος γιατρός, για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου και με την προϋπόθεση ότι δεν συμπίπτει με τη στρατιωτική του θητεία αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη με τις προϋποθέσεις της παραγράφου β` του κεφαλαίου Α` του παρόντος εγγράφου.
11. Η Ιεροψαλτική υπηρεσία, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 2320/95 (Φ.Ε.Κ.133 τ.Α/95), εφόσον αποδεικνύεται από πιστοποιητικό της αρμόδιας Ιερής Μητρόπολης στο οποίο να αναφέρονται αθροιστικά τα εξής:
Α) Η απόφαση του αρμόδιου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, με την οποία προτείνεται ο διορισμός.
Β) Η διοικητική πράξη της πρόσληψης και απόλυσης του οικείου Μητροπολίτη που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.2200/40.
Γ) Η ακριβής διάρκεια (έναρξη – λήξη)
Δ) Οι μηνιαίες αποδοχές με τις κάθε φορά αναπροσαρμογές τους, όπως αυτές προκύπτουν από τα πρακτικά του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, από τις μισθοδοτικές καταστάσεις και από το βιβλίο Ταμείου.,
Ε) Η παροχή υπηρεσίας κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα και πλήρες ωράριο εργασίας.
12. Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία σε Δημόσια ΙΕΚ και δεν αναγνωρίζεται» σε Ιδιωτικά ΙΕΚ.
13. Σε Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα (Μ.Π.Κ.), σύμφωνα με τις οδηγίες της αρ. Δ2/2261/13-2-89 εγκυκλίου μας.
Δ2 Προϋπηρεσίες που δεν αναγνωρίζονται νια μισθολογική εξέλιξη
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3205/03 άρθρο. 15 παρ.2 εδάφιο (ε) δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Ι.Δ.
Κατόπιν τούτων η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. (π.χ. τράπεζες, συνεταιρισμούς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, προγράμματα μαζικού αθλητισμού που επιχορηγούνται από Ν.Π.Ι.Δ. κ.λ.π.) δεν αναγνωρίζονται.
2. Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, πέραν του ενός μηνός κατ` έτος.
3. Η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου. Κατ` εξαίρεση, αναγνωρίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου που συμπίπτει με πολιτική υπηρεσία.
4. Ο χρόνος πρακτικής άσκησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου ή για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος (π.χ. άσκηση μαθητών ΟΑΕΔ σε διάφορα προγράμματα – STAGE κ.λ.π.).
5. Ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικών διατάξεων. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις α) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και β) ο χρόνος φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ σύμφωνα με την αρ. Δ2/27197/21-12-99 εγκύκλιο του τμήματος μας.
6. Ο χρόνος υπηρεσίας σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη και αντισταθμίζεται με το επίδομα παραμεθορίου περιοχής.
7. Φροντιστηριακά τμήματα ξένων γλωσσών σε ιδιωτικά σχολεία.
8. Χρόνος προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
9. Ο χρόνος υποτροφίας μεταπτυχιακών Φοιτητών που απασχολούνται σε εθνικά ερευνητικά κέντρα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεν αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη, διότι α)Η διάταξη της περίπτωσης δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 1514/85 έχει καταργηθεί σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 28 του Ν. 3205/03 και β)Σύμφωνα με την αρ. 2238/1990 απόφαση του ΣτΕ, η υποτροφία η οποία συνεπάγεται απασχόληση σε Δημόσια Υπηρεσία (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ) δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχέση εξαρτημένης εργασίας ή μαθητείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ1/19772/19-04-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών
ΣΧΕΤ: Φ.16.1/332/22-2-2005 έγγραφο σας
Απαντώντας στο ανωτέρω έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 15 παρ. 1α του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ. Α`) η υπηρεσία που προσφέρεται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ. Κ του άρθρου 3 του ιδίου Νόμου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. οικ.2/5916/0022/2-2-2004(ΦΕΚ214/5-2-2004τ.Β`) κοινής Υπουργική Απόφασης, οι διατάξεις των άρθρ.3 και 15 του ανωτέρω Νόμου επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρμογή στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που υπηρετεί στα Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.ΤΑ
Σας υπενθυμίζουμε ότι η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, σας έχει τεθεί υπόψη με το αριθμ.α12093/ΙΒ /18-2-2004 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΕΠΘ. Για ενημέρωση σας, σας αποστέλλουμε εκ νέου τα ανωτέρω έγγραφα.

Δ2/149375/28-12-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπ/κού στη Β/θμια Εκπαίδευση
Σύμφωνα με την υπ` αριθ. 3980/23.12.2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή οπό την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως προϋπηρεσία που προσμετράται για την προσαύξηση της βαθμολογίας εκπαιδευτικού στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία
1) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρηση τους,
2) για την εφαρμογή του προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας και
3) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής βοήθειας καθώς και
4) στα Σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας.

Ν. 3687/2008 ΦΕΚ 159 τ. Α΄
Άρθρο 3
Η υπηρεσία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που έχει προ¬σφερθεί ή προσφέρεται σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαι¬ρίας, που λειτουργούν σε περιοχές, οι οποίες, κατά τις σχετικές διατάξεις, χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτες και στις οποίες λειτουργούν σχολεία της Δ.Ε., υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αυξημένη στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 3 του ν. 3391/2005.

2/1932/0022/05-02-2007 Γ.Λ.Κ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
ΣΧΕΤ: Υπ` αριθ. Φ.361.4/6/123816° π.ε,915/Δ1/9-1-2007 έγγραφο σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας πληροφορούμε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθ. 2373/2003 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 5του ν.2525/1997, Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) της χώρας είναι δημόσια σχολεία και παρέχουν στους αποφοίτους Απολυτήριο τίτλο ισότιμο προς το απολυτήριο του Δημοτικού ή του Γυμνασίου κατά περίπτωση.
Εξάλλου, είναι προφανές ότι η απασχόληση εκπαιδευτικών ( αποσπασμένων ή ωρομισθίων) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελεί διδακτικό έργο.
Επίσης, σύμφωνα με την περ. ζ του άρθρου 15 του ν.3205/03 αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Σκοπός της ανωτέρω διάταξης είναι η αναγνώριση της διδακτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών, στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Ενηλίκων (Ι.ΔΕΚ.Ε.) είναι ν.π.ι.δ, έχει βασικό σκοπό την τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων και οι δαπάνες του Ινστιτούτου καλύπτονται από κοινοτική συγχρηματοδότηση κατά 75% μέσω Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 3του ν.2909/2001 το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε), η οποία είναι δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Κατόπιν αυτών, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θεωρείται δημόσια υπηρεσία και αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3205/03

Δ2/144960/17-12-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπ/κού
Ενόψει της έκδοσης βεβαιώσεων προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωρομίσθιου, που χορηγούνται στους υποψήφιους εκπ/κούς για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, σας γνωρίζουμε ότι η απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) ή στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμπεριλαμβάνεται στις περιπτώσεις εκείνες που προσαυξάνουν το βαθμό της γραπτής εξέτασης του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Δ2/20057/09-03-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τρόπος υπολογισμού προϋπηρεσίας στα Α.Σ.Ε.Ι.
Α. Με αφορμή υποβληθέντα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη, εκπαιδευτικών Α/θμίας (των κλάδων ΠΕ6- Αγγλικών και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής) και Β/θμιας Εκπαίδευσης που εργάστηκαν ως ωρομίσθιοι σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) (π.χ., Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων), σας ενημερώνουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 1 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297 τ.Α`/ 23.12.2003), αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη η υπηρεσία που προσφέρεται στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 ταυ άρθρου 15 του Ν. 3205/03 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται ως τριακόσιες ημέρες, ο μήνας λογίζεται ως είκοσι πέντε ημέρες και η εβδομάδα ως έξι ημέρες εργασίας
Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1, εδάφ. β` και γ` του Ν. 3187/03 (ΦΕΚ 233 τ.Α`/ 07.10.2003), μέλη ΔΕΠ των ΑΣΕΙ υποχρεούνται, να διδάσκουν κατ` ελάχιστο 6 ώρες εβδομαδιαίως και να παρευρίσκονται στους χώρους του ΑΣΕΙ δεκατέσσερις ώρες εβδομαδιαίως κατ` ελάχιστο όριο πέραν των έξι ωρών διδασκαλίας.
Επομένως για όσους εκπαιδευτικούς εργάστηκαν σε ΑΣΕΙ ως ωρομίσθιοι, προκειμένου να υπολογισθεί η προϋπηρεσία αυτή, για μισθολογική εξέλιξη, θα πρέπει εκτός των άλλων, στη βεβαίωση να αναφέρεται το σύνολο των ωρών που πραγματοποίησαν και η αναγωγή θα γίνει σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 15 της προαναφερομένης εγκυκλίου του ΓΛΚ με αναγωγή στις 20 ώρες (ωράριο μόνιμου εκπαιδευτικού μέλους ΔΕΠ των ΑΣΕΙ).
Β. Σε απάντηση ερωτημάτων σας εάν τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλία θα πρέπει να εξετάζουν θέματα μισθολογικής αναγνώρισης προϋπηρεσιών, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 29, του αρθ. 11 και παρ. 28, του άρθρου 12 του ΠΔ 1/2003 τα ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα εξετάζουν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Η μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εντάσσεται στα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και κατά συνέπεια εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Συμβουλίων. Κατόπιν αυτού σύμφωνα με την Φ. 353.1/324/105657/Δ1/08.10.02 υπουργική απόφαση ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης εκδίδει πράξεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του ΠΥΣΔΕ – ΠΥΣΠΕ.

Δ2/4289/25-02-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Επανακατάταξη εκπαιδευτικών στα μισθολογικά κλιμάκια
Έχοντας υπόψη το αριθ. 2067666/7478/0022/30.10.1996 έγγραφο σας σε ερώτημα που υπέβαλλε η Υπηρεσία μας, οι διατάξεις των άρθρων 8 και 17 του Ν. 2470/97 και της αριθ. 2030771/4262/022/24.04.1997 ερμηνευτικής εγκυκλίου, ο πλασματικός χρόνος υπηρεσίας σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές (Ν. 2817/1976 και 2085/1992) δεν υπολογίζεται για την κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια και χορήγηση χρονοεπιδόματος. Η κατάργηση των κινήτρων αυτών αντισταθμίζεται με χορήγηση επιδόματος παραμεθορίων και προβληματικών περιοχών στους υπαλλήλους και το χρόνο που υπηρετούν σε αυτές.
Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 8, παρ. Α4 και του άρθρου 15 του Ν. 3205/ 23.12.2003 (ΦΕΚ 297 τ.Α`) και της αριθ. 2/72757/0022/31.12.2003 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθορίζεται επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών, ενώ δεν προβλέπεται αναγνώριση του χρόνου αυτού για μισθολογική εξέλιξη.
Κατόπιν των αριθ. 267/403853/15.01.2004 και 268/403854/15.01.2004 εγγράφων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τα οποία μας διαβιβάστηκαν αιτήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (αντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτονται), με τις οποίες ζητούν την επανακατάταξή τους, στα μισθολογικά κλιμάκια και την αναπροσαρμογή του χρονοεπιδόματος, λόγω υπηρεσίας τους σε προβληματική περιοχή, παρακαλούμε, το συντομότερο δυνατόν, να έχουμε την άποψη σας, οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμίας Εκπαίδευσης, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, να απαντήσουν ενός των νομίμων προθεσμιών, στους ενδιαφερομένους εκπαιδευτικούς.

Δ2/27197/21-12-1999 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ και τη Μέση Σχολή Εκπ/κών Εργοδηγών της ΣΕΛΕΤΕ και τρόπος υπολογισμού του χρόνου αυτού για μισθολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει με το έγγραφο μας Δ2/20637/9.8.1999, ο χρόνος φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ και τη Μέση Σχολή Εκπαιδευτικών Εργοδηγών της ΣΕΛΕΤΕ αναγνωρίζεται ως χρόνος Δημόσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/46330/0022/15.7.99, το οποίο σας έχουμε κοινοποιήσει με το ανωτέρω έγγραφο μας. Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας ως προς τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού του χρόνου φοίτησης στις Σχολές αυτές για τη μισθολογική εξέλιξη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση και ομοιόμορφη εφαρμογή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
α) Προϋποθέσεις: Για την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στις προαναφερόμενες Σχολές, ως χρόνου δημόσιας υπηρεσίας, θα πρέπει, σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 1θ παρ. 3 του Ν.Δ. 789/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 298/1976, να εξασφαλίζονται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις, ήτοι (ί) ότι η ειδική αυτή διάταξη αφορά μόνο στους «αποφοιτώντες», δηλαδή μόνο στους κατόχους τίτλου σπουδών των Σχολών που περιοριστικά αναφέρονται στις περιπτώσεις Β και Γ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 789/1999. Ο χρόνος φοίτησης σε οποιαδήποτε άλλη ομότιτλη ή παρεμφερή ή συγγενή Σχολή εάν δεν διέπεται από ειδικές διατάξεις ως προς την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σ` αυτή ή αν δεν παραπέμπει ρητά στις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.Δ. 789/1970 όπως ήδη ισχύουν, δεν λογίζεται ο χρόνος αυτός, ως χρόνος δημόσιας υπηρεσίας και κατ` επέκταση για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του εδαφίου (ε) της παρ.1 του άρθρου 17 του Ν.2470/1997 με την οποία κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.Δ. 789/1970, ως αντικαταστάθηκε εξακολουθεί να ισχύει, ως ειδική, (Π) ότι οι κάτοχοι των τίτλων σπουδών των προαναφερομένων Σχολών θα πρέπει να υπηρετήσουν, όπως ρητά ορίζεται στη συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.Δ. 789/1999, όπως ισχύει, στη Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση. Με τον όρο «Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση» νοούνται οι Επαγγελματικές Σχολές του άρθρου 1 του Ν.Δ. 580/1970 (Α` 139) μέχρι τις καταργήσεις τους και της αντικατάστασης τους από τις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές και τα Τεχνικά – Επαγγελματικά Λύκεια του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.57Θ/1977 (Α` 102) ή τις σχολικές μονάδες του άρθρου 86 του Ν. 1566/1985. στις οποίες μετατράπηκαν. Δεδομένου ότι μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 1566/1985 το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας έχει καταστεί ενιαίο για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε αντίθεση με το προϊσχύον (Ν.309/1976 για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση, Ν.576/1977 για την Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση), θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι όσοι εκπαιδευτικοί διορίζονται στον κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ17 (πρώην Α.Τ.) Τεχνολόγων για τις ειδικότητες Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ, Μηχανολόγων ΑΣΕΤΕΜ, Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ και Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ, θεωρούνται ότι προσλαμβάνονται για να εκπαιδεύσουν μαθητές για άσκηση επαγγέλματος και ότι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε σχολικές μονάδες οι οποίες επιδιώκουν να μεταδώσουν στους μαθητές τις απαιτούμενες τεχνικές ή άλλες επαγγελματικές γνώσεις για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους, ώστε μετά την αποφοίτηση τους να μπορούν να απασχολούνται με επιτυχία σε ορισμένο τεχνικό ή επαγγελματικό κλάδο. Είναι αυτονόητο ότι οι Σχολικές αυτές μονάδες υπάγονται πλέον στο Ν.2640/1998 (Α` 206). Όσον αφορά τη Μέση Σχολή Εκπαιδευτικών Εργοδηγών, όπως μας ενημέρωσε η Διοίκηση της ΣΕΑΕΤΕ. από την ίδρυση της μέχρι σήμερα δεν λειτούργησε και ως εκ τούτου όταν παραπέμπουμε στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περιπτ. Β και Γ του Ν.Δ. 789/1979. αναφερόμαστε μόνο για την Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών με τα Τμήματα (ειδικότητες) που ορίζονται αναλυτικά και ((ίί) ότι η προϋπηρεσία αφορά την «υπηρεσία επί πενταετίαν» των αποφοιτώντων στην Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση. Με την προϋπόθεση αυτή ο Νομοθέτης θέτει τον ελάχιστο χρόνο προσφοράς υπηρεσίας στην Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση, ανεξαρτήτως της σχέσεως με την οποίαν θα προσφερθεί η υπηρεσία αυτή (μόνιμου αναπληρωτή, ωρομίσθιου), προκειμένου να αναγνωριστεί ο χρόνος φοίτησης, ως χρόνος δημόσιας υπηρεσίας. Είναι αυτονόητο ότι η πενταετής υπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί μόνο από τους εκπαιδευτικούς εκείνους που έχουν διοριστεί ή προσληφθεί με βασικό τυπικό προσόν τον τίτλο σπουδών της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών με τις προαναφερόμενες ειδικότητες και ότι σήμερα η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο από τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ17 του άρθρου 14 παρ.8 περίπτωση (ιζ) του Ν. 1566/1985, των ειδικοτήτων Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ, Μηχανολόγων ΑΣΕΤΕΜ, Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ και Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Προϋπηρεσία που προσφέρθηκε στην Δευτεροβάθμια Δημόσια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση χωρίς το βασικό τυπικό προσόν του τίτλου σπουδών της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων της ΣΕΛΕΤΕ δεν προσμετράται στην πενταετία και δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος φοίτησης στην περίπτωση αυτή ως χρόνος δημόσιας υπηρεσίας και κατ επέκταση για μισθολογική εξέλιξη (μισθολογικά κλιμάκια και επίδομα χρόνου υπηρεσίας).
Από τα ανωτέρω αναφερθέντα προκύπτει με σαφήνεια ότι για την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί νσ ανήκουν σήμερα στον κλάδο ΠΕ17 σε μία από τις αναφερόμενες ειδικότητες, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό τυπικό προσόν διορισμού το πτυχίο της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ, είτε με τετραετή φοίτηση είτε με τριετή και ένα έτος παιδαγωγική κατάρτιση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 789/1970 και να έχουν υπηρετήσει μέχρι της καταργήσεως τους στις προβλεπόμενες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια αρχικά του Ν.Δ. 580/1970 και στη συνέχεια του Ν.576/1977 (Α` 102) ή να ανήκουν μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 1566/1985 στον προαναφερόμενο κλάδο από τον οποίο καλύπτονται ανάγκες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ιδίως δε των Τεχνικών, Επαγγελματικών, Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών και των ΤΕΕ.
Σχετικά με τα ερωτήματα αν ο χρόνος απόσπασης ή χρόνος άσκησης διευθυντικών καθηκόντων σε σχολεία ή ο χρόνος παροχής εκπαιδευτικού έργου σε σχολικές μονάδες που δεν ανήκουν με τη στενή του όρου έννοια στην Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση, θα αναγνωριστεί ως χρόνος δημόσιας υπηρεσίας από εκπαιδευτικούς που πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι ο χρόνος αυτός θεωρείται ότι διανύθηκε στον κλάδο που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν και με την έννοια αυτή η υπηρεσία που προσέφεραν θεωρείται υπηρεσία που προσφέρθηκε στην Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση
β) Διάρκεια ισχύος : Από τη διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 3 του Ν.Δ. 789/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.298/1976 δεν τίθεται κανένας περιορισμός ως προς τη χρονική διάρκεια ισχύος της ευεργετικής αυτής διάταξης και ως εκ τούτου η διάταξη ισχύει και θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρις ότου καταργηθεί, ανακληθεί ή τροποποιηθεί με νεότερη διάταξη νόμου.
γ) Χρόνος αναγνώρισης :Από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.Δ. 789/1970 ορίζεται ότι η διάρκεια φοίτησης στην Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών και την Μέση Σχολή Εκπαιδευτικών Εργοδηγών, που δεν λειτούργησε όπως προαναφέρθηκε, είναι τέσσερα έτη. Κατά συνέπεια ο χρόνος που αναγνωρίζεται ως δημόσια υπηρεσία θα ,είναι τέσσερα έτη, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως του πραγματικού χρόνου που απαιτήθηκε από τους σπουδαστές για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να λάβουν τον τίτλο σπουδών. Τούτο άλλωστε προκύπτει χωρίς αμφισβήτηση και από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν.298/1976 (89) όπου ρητώς ορίζεται ότι ο χρόνος φοίτησης λογίζεται «ως χρόνος τετραετούς δημόσιας υπηρεσίας…».
Στα ερωτήματα ποιος χρόνος θα ληφθεί υπόψη στις περιπτώσεις φοίτησης μικρότερης διάρκειας λόγω κατάταξης ή στις περιπτώσεις μεγαλύτερης διάρκειας φοίτησης, η απάντηση είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος των τεσσάρων ετών, δηλ. ο χρόνος που απαιτείται, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.Δ. 789/1970, για τη λήψη του τίτλου σπουδών.
δ) Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην Ιδιωτική Εκπαίδευση : Από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.298/1976 με την οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 789/1970 ορίζεται ότι «για την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης, ως χρόνος τετραετούς δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει οι αποφοιτώντες από τις δύο προαναφερόμενες Σχολές να υπηρετήσουν»… επί πενταετίαν κατά πλήρη απασχόληση στη Δημοσία Επαγγελματική Εκπαίδευση». Δεδομένου ότι οι διατάξεις μισθολογικού περιεχομένου ερμηνεύονται στενά και δεν επιδέχονται διασταλτική ερμηνεία, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη προϋπηρεσία που προσφέρθηκε στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, ανεξαρτήτως αν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί πληρούσαν τις ίδιες προϋποθέσεις με τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στην δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση.
ε) Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στην περίπτωση που κατά τον χρόνο αυτό είχαν διοριστεί και υπηρετούσαν στο δημόσιο : Ο χρόνος φοίτησης στην περίπτωση αυτή δεν λογίζεται χρόνος δημόσιας υπηρεσίας, καθόσον όπως έχει κριθεί με πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη δύο φορές ο Ιδιος χρόνος για την παροχή οικονομικών ωφελημάτων.
στ) Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης νια μισθολογική εξέλιξη σε περίπτωση μετάταξης από τον κλάδο ΠΕ17 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 759/1970, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 7ου άρθρου 3 του Ν.29Θ/1976, π οποία χαρακτήριζε το χρόνο φοίτησης στην ΑΙΕΤΕΜ και τη Μέση Σχολή Εκπαιδευτικών Εργοδηγών της ΣΕΛΕΤΕ, ως χρόνο δημόσιας υπηρεσίας με προϋποθέσεις, είναι διάταξη ειδική, η οποία καταργήθηκε έμμεσα με την αντίθετη ρύθμιση της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν. 1505/1984 και επανήλθε σε ισχύ από της ενάρξεως ισχύος του Ν.2470/1997 (άρθρα 17 παρ. 1(γ) και 31). Η ρύθμιση αυτή αποσκοπούσε κατά. τον χρόνο θέσπισης της στην εξεύρεση Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Εργοδηγών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Δημόσιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με σκοπώ την αναβάθμιση της. Η διάταξη, ως ειδική, θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται στενά. Με δεδομένη τη θέση αυτή σ χρόνος φοίτησης στις εν λόγω Σχολές λογίζεται ως χρόνος δημόσιας υπηρεσίας μόνο στις περιπτώσεις που εξυπηρετείται ο σκοπός για τον οποίο έγινε η θέσπιση της διάταξης και πάντοτε με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν θα υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη. Στις περιπτώσεις επομένως που εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ17 των αναφερομένων ειδικοτήτων έχουν τις προϋποθέσεις για τον υπολογισμό του χρόνου φοίτησης για μισθολογική εξέλιξη και μετατάσσονται σε άλλο κλάδο ή και σε άλλο φορέα δεν δικαιούνται πλέον να υπολογίζεται, νια τη μισθολογική τους εξέλιξη, ο χρόνος φοίτησης στις προαναφερόμενες Σχολές.
ζ) Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης για μείωση του ωραρίου διδασκαλίας: Όπως έχει προαναφερθεί οι μισθολογικού περιεχομένου διατάξεις όπως εν προκειμένω, θα πρέπει να ερμηνεύονται στενά και να μην επιδέχονται διασταλτική ερμηνεία. Με δεδομένη λοιπόν την άποψη αυτή δεν μπορεί ο χρόνος φοίτησης στις προαναφερόμενες σχολές να λαμβάνεται υπόψη για μείωση του ωραρίου διδασκαλίας. Άλλωστε όπως έχει κριθεί για τον προσδιορισμό του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ, 13 του ν.1566/1985. όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 48 παρ. 3 του ν,2413/1996, θα λαμβάνεται υπόψη η δημόσια προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί με όλα τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο συγκεκριμένο κλάδο. Με δεδομένο ότι κατά τον χρόνο φοίτησης, δεν υφίσταται ο τίτλος σπουδών που απαιτείται ως τυπικό προσόν διορισμού θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι, ο χρόνος φοίτησης δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας.
Η Γενική Διευθύντρια

Δ2/59830/20-10-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στην Πρότυπο Δημόσια Μέση Τεχνική Σχολή της ΣΕΛΕΤΕ
Σας αποστέλλουμε το αριθ. 2/31330/0022/12.06.2003 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την αναγνώριση για μισθολογική εξέλιξη, του χρόνου φοίτησης στην Πρότυπο Δημόσια Τεχνική Σχολή της ΣΕΛΕΤΕ (ΠΡΟΤΕΣ), μετά από ερώτημα που υπέβαλε η Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το οποίο η διάταξη της παρ. 3 του αριθ. ΝΔ 789/1970, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, του άρθρου 3 του Ν. 298/1976, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στους αποφοίτους της Πρότυπης Δημόσιας Μέσης Τεχνικής Σχολής της ΣΕΛΕΤΕ.
Κατόπιν τούτου, ανακαλείται η αποδοχή της αριθ. 944/26.06.2001 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., και παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες να ανακαλέσουν τις τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις τους για συνυπολογισμό του χρόνου φοίτησης εκπαιδευτικών στις Πρότυπες Σχολές της ΣΕΛΕΤΕ στη χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου (ΜΚ) και χρονοεπιδόματος και να ειδοποιηθούν οι εκκαθαριστές αποδοχών να διακόψουν, από τη λήψη του εγγράφου, την καταβολή του χρονοεπιδόματος και ΜΚ.
Όσον αφορά τα μέχρι τώρα καταβληθέντα χρηματικά ποσά για την αιτία αυτή, το θέμα εξετάζεται από την Υπηρεσία και θα ενημερωθείτε μελλοντικά.

2/31330/12-06-2003 Γ.Λ.Κ.
Αναγνώριση χρόνου φοίτησης στην πρότυπο τεχνική σχολή της ΣΕΛΕΤΕ
ΣΧΕΤ.: 51991/Δ2/29.05.2003 έγγραφο σας
Αναφορικά με το παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, για το ζήτημα της αναγνώρισης του χρόνου φοίτησης στην Πρότυπο Δημόσια Μέση Τεχνική Σχολή της ΣΕΛΕΤΕ, κατ` αντιστοιχία με τα ισχύοντα για την Μέση Σχολή Εκπαιδευτικών Εργοδηγών της ΣΕΛΕΤΕ, της Υπηρεσίας μας, είναι οι εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 3 του αριθ. 10 του ΝΔ 789/1970, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του αριθ. 3 του Ν. 298/1976, “Η εις την Ανωτέραν Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών ή την Μέσην Σχολήν Εκπαιδευτικών Εργοδηγών φοίτησις, κατά το άρθρο 3, παρ. 2 του παρόντος, λογίζεται ως χρόνος τετραετούς δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον οι αποφοιτώντες υπηρετήσουν επί πενταετίαν κατά πλήρην απασχόλησιν εις την Δημόσιαν Επαγγελματικήν Εκπαίδευσιν”. Επί της ερμηνείας αυτής της διάταξης πρέπει ειπωθεί ότι αυτή είναι ειδική, πρέπει λοιπόν να ερμηνεύεται στενά, και ορίζεται με αυτή ρητώς ότι μόνο οι δύο σχολές που αναφέρονται έχουν τη συγκεκριμένη ευνοϊκή αντιμετώπιση από το νόμο όσον αφορά την αναγνώριση της φοίτησης σε αυτές ως προϋπηρεσία.
Επιπροσθέτως, στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ΝΔ 789/1970 ορίζεται “Εις τη ΣΕΛΕΤΕ υπάγονται και αι παρ` αυτή λειτουργούσαι Πρότυπαι Σχολαί, οι οποίαι είναι ισότιμοι προς τας αντιστοίχους Δημοσίας Σχολάς”. Σύμφωνα με το έγγραφο που μας στείλατε, καθώς και με το αριθ. Δ/19/04.01.2001 έγγραφο της ΣΕΛΕΤΕ, οι αντίστοιχες δημόσιες σχολές, στις οποίες αναφέρεται η παραπάνω διάταξη είναι οι δημόσιες σχολές (πλέον ΤΕΛ) που λειτουργούν ανά τη χώρα και όχι η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών ή η Μέση Σχολή Εκπαιδευτικών Εργοδηγών, στις οποίες εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3, του άρθρου 10 του ΝΔ 789/1970, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 298/1976. Κατόπιν των ανωτέρω δεν πρέπει να εφαρμοσθεί η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του ΝΔ 789/1970, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 298/1976, στους απόφοιτους της Πρότυπης Δημόσιος Μέσης Τεχνικής Σχολής της ΣΕΛΕΤΕ, και θα πρέπει να σταματήσει η εφαρμογή της και σε όσους εσφαλμένα έγινε.

Δ2/44444/15-05-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προσδιορισμός ωραρίου διδασκαλίας, με βάση το πτυχίο ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ.
Απαντώντας στο από 24.04.2002 υπόμνημα σας, σας πληροφορούμε ότι κατά τον προσδιορισμό του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία εκπαιδευτική ή διοικητική που διανύθηκε μετά την κτήση όλων των τυπικών προσόντων που απαιτούνται για το διορισμό στη Δ/θμια Εκπαίδευση. (σχετ. αριθ. Δ2/725/27.01.1999 έγγραφο μας).
Οι ίδιες ρυθμίσεις ισχύουν και για τους διορισθέντες κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2834/2000 και του άρθρου 6 παρ. 21 του Ν. 2909/2001 για τους οποίους άλλωστε προβλέπεται υποχρεωτική παρακολούθηση του προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης στην ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ. αλλά και για τους μεταταγέντες κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 2743/1999.
Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο μας αυτό, παρακαλούνται για την άμεση εφαρμογή και την άρση τυχόν ανισοτήτων από ενδεχόμενες διαφορετικές ρυθμίσεις.

Δ2/12908/14-05-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προσδιορισμός ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικών που διορίζονται με τα πλήρη προσόντα
ΣΧΕΤ. : Το αρ.πρ. ΔΕ35557/4.2.2002 έγγραφό σας
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας αναφορικά με το αν στην περίπτωση των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20 που διορίσθηκαν χωρίς να διαθέτουν πτυχίο ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ ή άλλο παιδαγωγικό πτυχίο κατ` εφαρμογή των διατάξεων του αρ.1 παρ. 6 του Ν.2834/2000 και αρ. 6 παρ. 21 του Ν. 2909/2001 είναι δυνατός ο συνυπολογισμός της δημόσιας αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας τους σε διοικητικές θέσεις από την ημερομηνία κτήσης μόνο του βασικού τους πτυχίου, σας γνωρίζομε ότι οι διατάξεις αυτές είναι απολύτως ειδικές και έχουν μεταβατική ισχύ, αφού οι διοριζόμενοι υποχρεούνται να φοιτήσουν μετά το διορισμό τους σε ειδικό πρόγραμμα που οργανώνεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., για την απόκτηση του πτυχίου παιδαγωγικής κατάρτισης.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις το πτυχίο ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ είναι απαραίτητο τυπικό προσόν και, όπως αναφέρεται στο αρ. Δ2/725/27.1.1999 έγγραφό μας, για τη μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία τους, υπολογιζόμενης και της δημόσιας προϋπηρεσίας σε διοικητικές θέσεις από την ημερομηνία κτήσης όλων των τυπικών προσόντων που απαιτούνται για το διορισμό τους στη Β/θμια Εκπ/ση στον κάθε συγκεκριμένο κλάδο.
Επομένως και στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του υποχρεωτικού ωραρίου η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία και διοικητικές θέσεις που έχει διανυθεί χωρίς πτυχίο ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ ή άλλο παιδαγωγικό πτυχίο.
Σημειώνεται ότι τα προαναφερθέντα δεν αφορούν διδακτική υπηρεσία σε σχολεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει προσφερθεί με την ιδιότητα του προσωρινού αναπληρωτή ή μετά το διορισμό των εκπαιδευτικών και η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του υποχρεωτικού ωραρίου.

Δ2/44988/09-05-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης, υπολογισμός του χρόνου αυτού για μισθολογική εξέλιξη των εκπ/κών, αποφοίτων της Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. ή ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
Σας γνωρίζουμε ότι κατ` εφαρμογή της Δ2/1201/07.02.2000 εγκυκλίου μας σχετικά με τον υπολογισμό ως χρόνου τετραετούς δημόσιας υπηρεσίας του χρόνου φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ, θα πρέπει να ελέγχεται αν ο τίτλος σπουδών του υποψηφίου ανήκει στις προβλεπόμενες οπό το νόμο ειδικότητες. Αυτό καθίσταται αναγκαίο καθώς οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων της ΑΣΕΤΕΜ ενοποιούνται με τους πτυχιούχους των αντίστοιχων ειδικοτήτων των ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και στην ανακοίνωση διορισμού τους μπορεί να μην αναγράφεται η ειδικότητα του υποψηφίου ως προς την κατοχή πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ ή ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ.

Δ2/15558/19-09-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σύμφωνα με το Ν 2817/2000
1. Σύμφωνα με το Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ., Α`), άρθρο 8 παρ. 8, αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας. Η παρούσα ρύθμιση έχέι αναδρομική ισχύ από την έναρξη εφαρμογής των άρθρων 59 και 61 του ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124. Α`).
2. Σύμφωνα με το Ν. 2817/2000, άρθρο 8, παρ. 17, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 στο Γαλλικό Ινστιτούτο και στο Ινστιτούτο Γκαίτε αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία για κάθε περίπτωση, εφόσον προσφέρθηκε με το αντίστοιχο υποχρεωτικό ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. β` της παρ. 22 του άρθρου 9 του προαναφερθέντος νόμου ορίζεται ότι η εκπαιδευτική προϋπηρεσία των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν στα ξένα σχολεία της ημεδαπής θεωρείται ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση, αναγνωρίζεται ως κανονική εκπαιδευτική προϋπηρεσία και προσμετράται για την υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξή τους.
4. Όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού και απόδειξης των προϋπηρεσιών των ως άνω διατάξεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
α) Στις περιπτώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των μόνιμων εκπαιδευτικών της ειδικότητας του ενδιαφερομένου που ίσχυε κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας. Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου, των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλήσης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται κατά τα προαναφερθέντα, ως ένα έτος λογίζονται τριακόσιες ημέρες εργασίας, ως ένας μήνας λογίζονται είκοσι πέντε ημέρες και ως μία εβδομάδα έξι ημέρες.
β) Όπως ορίζεται από την αριθμ. 2030771/4262/0022/24.4.97 Ερμηνευτική του Ν. 2470/97 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι προϋπηρεσίες που αναγνωρίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2470/97, θα πρέπει να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά των αρμόδιων υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί με βάση επίσημα στοιχεία και στα οποία (πιστοποιητικά) θα πρέπει να αναφέρονται οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, ο τρόπος μισθοδοσίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο) καθώς και η διάρκεια προϋπηρεσιών αυτών. Κατά συνέπεια και προκειμένου να αναγνωριστούν οι προϋπηρεσίες εμπίπτουν στις διατάξέις του Ν. 281712000 Θα πρέπει από τις βεβαιώσεις προκύπτει με σαφήνεια ότι συντρέχουν όλες οι προαναφερόμενες υποθέσεις.
γ) Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις των προϋπηρεσιών που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο φορέας στον οποίο υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός αδυνατεί, λόγω έλλειψης στοιχείων, να χορηγήσει στον ενδιαφερόμένο βεβαίωση στην οποία να φέρονται οι πράξεις πρόσληψης ή αποχώρησης, η διάρκεια της υπηρεσίας πιστοποιείται και υπολογίζεται από τα αποδεικτικά ασφάλισης στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το βιβλιάριο ενσήμων του Ι.Κ.Α. η πράξη αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής ως συντάξιμης.
5. Διευκρινίζουμε ότι για την αναγνώριση προϋπηρεσίας όλων των αναφερόμενων περιπτώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προσφερθεί με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (διδακτικό έργο) και όχι με άλλη ιδιότητα.
Κατόπιν αυτών, σας γνωρίζουμε ότι δεν θα δοθούν μεμονωμένες αιτήσεις σε επιμέρους ερωτήματα που έχουν τεθεί ή θα τεθούν τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από Δ/νσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

Δ1/2620/29-05-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας άρθρου 8 παρ. 8 του Ν.2817/2000
Σας κοινοποιούμε το αριθμ. 2/26693/0022/26.4.2000 έγγραφο – απάντηση του Γ.Λ.Κ. που στάλθηκε στην υπηρεσία μας, ύστερα από σχετικό ερώτημά μας που είχε υποβληθεί μετά την ψήφιση των διατάξεων του άρθρ. 8 παρ. 8 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ.Α`), σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας.
Παρακαλούμε η εγκύκλιος αυτή μαζί με την απάντηση του Γ.Λ.Κ. να κοινοποιηθεί στα σχολεία της περιφέρειάς σας, προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

2/26693/0022/26-04-2000 Γ.Λ.Κ.
Παρέχονται πληροφορίες
ΣΧΕΤ : Το αριθ. Φ. 361.4/18/Δ1/1637/31.3.2000 έγγραφό σας
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας πληροφορούμε τα εξής:
Οι προϋπηρεσίες των εκπαιδευτικών της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2817/2000, μετά τον διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας, σύμφωνα με το εδ. ε` παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.2470/97 υπολογίζεται για την κατάταξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια, καθώς και για τη χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.
Οι προϋπηρεσίες αυτές σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις (Ν. 2817/2000), μπορεί να αναγνωριστούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων 59 και 61 του Ν.2413/1996.

Δ2/16056/14-06-1999 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προϋπηρεσία στην Ιδιωτική Εκπαίδευση
Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της προϋπηρεσίας των εκπ/κών στην Ιδιωτική Εκπ/ση, που είχαν προσληφθεί στη Δημόσια Εκπαίδευση ως Ι.Δ.Α.Χ. και οι οποίοι στη συνέχεια είτε παρέμειναν με την ίδια σχέση εργασίας είτε μονιμοποιήθηκαν, σας πληροφορούμε ότι, εφόσον οι εκπαιδευτικοί της αναφερόμενης κατηγορίας εμπίπτουν στην περίπτωση, όπως αυτή προσδιορίζεται στην τελευταία παράγραφο της αριθμ. 2/9878/0022/10.2.99 εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ. η υπηρεσία θα πρέπει να τους κατατάξει εκ νέου από 1.1.1997.

2/9878/0022/10-02-1999 Γ.Λ.Κ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση
Σας διαβιβάζουμε το από 13-7-98 έγγραφο της ΟΛΜΕ με το συνημμένο σ` αυτό υπόμνημα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή έχουν μονιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1600/86 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.
Επιπρόσθετα σας πληροφορούμε ότι οι απόψεις της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος έχουν ως εξής:
Με την παράγραφο 1 του άρ6ρου 62 του Ν.1566/1985 ορίζεται ότι “… Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης, εφόσον απολύονται με. καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους ή καταργούνται οι σχολικές αυτές μονάδες, προσλαμβάνονται στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν …”
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν.1600/1986 ορίζεται ότι: “Η μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών πού υπηρετούν στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται σε θέση του κλάδου του οποίου τα ειδικά τυπικά προσόντα έχει ο υποψήφιος και με το βαθμό και με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει”.
Συνεπώς οι διαδοχικές ατομικές πράξεις της Διοικήσεως που εκδόθηκαν για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην Ιδιωτική Εκπαίδευση για μισθολογική εξέλιξη (για μισθολογικό κλιμάκιο και για χρονοεπίδομα), των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δημόσια Εκπαίδευση ή που έχουν μονιμοποιηθεί .σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1600/1986 δεν μπορεί να τροποποιηθούν αν έχει ήδη παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία που προσλήφθηκαν στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Δ2/3710/21-09-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Κοινοποίηση εγγράφου σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπ/ση
Σας κοινοποιούμε το αρ. 2016917/1734/0022/10.4.98 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. σχετικά με την προσμέτρηση της διδακτικής απασχόλησης στα ιδιωτικά σχολεία εκπ/κών, που προσλήφθηκαν στο δημόσιο κατ` εφαρμογή των διατάξεων του ν.682/77, του ν.1566/85, του ν.1600/86 και του ν.1800/88 και υπηρετούν σήμερα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή μονιμοποιήθηκαν.
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

2016917/1734/0022/10-04-1998 Γ.Λ.Κ.
Παρέχονται πληροφορίες
ΣΧΕΤ : Έγγραφό σας Δ2/2297/9-3-98
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σ` αυτό, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν.1566/85 ορίζεται ότι, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που έχουν εργαστεί για μια τετραετία τουλάχιστον σε σχολικές μονάδες της ιδιωτικής τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εβδομαδιαία διδασκαλία τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) ωρών ή με μικρότερο ωράριο το οποίο με αναγωγή σε 18ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία καλύπτει τουλάχιστον μία τετραετία ή με μειωμένη εβδομαδιαία διδασκαλία κατά τις οικείες διατάξεις, για όσους υπηρέτησαν ως Διευθυντές Σχολής ή Προϊστάμενοι Τμήματος, καθώς και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης, εφόσον απολύονται με καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους ή καταρτούνται οι σχολικές αυτές μονάδες, προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, εάν υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες, ύστερα από αίτησή τους και με το βαθμό που έχουν σε οργανικές θέσεις που συνιστώνται ενόψει της πρόσληψής τους.
2. Με την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.1600/86 προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που μονιμοποιούνται, καθώς και η υπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, για κάθε περίπτωση.
3. Με τη διάταξη του άρθρου 6 του Ν.1824/88 ορίζεται ότι, η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση των δημοσίων εκπαιδευτικών, που αναγνωρίζεται για Μ.Κ. και χρονοεπίδομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1810/88, γίνεται εφόσον έχει προσφερθεί με 18ωρη τουλάχιστον εβδομαδιαία διδασκαλία. Σε περίπτωση μειωμένης διδακτικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία αυτή υπολογίζεται κλασματικά, με αριθμητή το μέσο όρο της ετήσιας εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρανομαστή τον αριθμό των 18 ωρών.
4. Σύμφωνα με την παρ. ιζ` του άρθρου 17 του Ν.2470/97, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη (Μ.Κ. και χρονοεπίδομα) η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία ιδιωτικής εκπαίδευσης.
5. Τέλος, σύμφωνα με την αριθμ. 2030771/4262/0022/24-4-97 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών (επί του άρθρου 17 σελ. 45), με την οποία κοινοποιήθηκε ο Ν.2470/97 για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται κατά τα προαναφερθέντα, ως ένα έτος λογίζονται τριακόσιες (300) ημέρες εργασίας, ως ένας μήνας λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες και ως μία εβδομάδα έξι (6) ημέρες.
Από τις ανωτέρω διατάξεις καθίσταται σαφές, ότι ο νομοθέτης όπου αναφέρεται σε υπηρεσία ή προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση θεωρεί ότι αυτή είναι πλήρης όταν προσφέρθηκε με 18ωρη τουλάχιστον εβδομαδιαία διδακτική απασχόληση, όχι μόνο για το διορισμό ή την πρόσληψη αυτών, αλλά και για τη μισθολογική τους εξέλιξη. Και τούτο διότι οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί διέπονται από το ίδιο μισθολογικό καθεστώς των μονίμων συναδέλφων τους και όπως είναι γνωστό από καμία μισθολογική ή συνταξιοδοτική διάταξη αναγνωρίζεται χρόνος μειωμένης απασχόλησης για μισθολογική εξέλιξη, χωρίς να γίνει αναγωγή της μειωμένης προς την πλήρη απασχόληση.
Κατόπιν αυτών, τα παραπάνω θα εφαρμοστούν και στην περίπτωση των εκπαιδευτικών που προέρχονται από την ιδιωτική εκπαίδευση.
Σχετική και η αριθμ. 2046511/4093/0022/4-12-91 εγκύκλιός μας.

Δ2/7814/15-09-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών
Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά καθώς και τα ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου επαγγελματικής πείρας των εκπ/κών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης, σας στέλνουμε, για ενημέρωσή σας και τις δικές σας ενέργειες, φωτ/φο του αρ. 2051391/5464/0022/1998 εγγράφου του Γ.Λ.Κ., με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις επί του συγκεκριμένου θέματος.
Αναφερόμενοι ειδικότερα στην παρ. 5 της εν λόγω εγκυκλίου, διευκρινίζουμε ότι αυτή αφορά προϋπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς Ν.Π.Ι.Δ. με την ιδιότητα του δασκάλου, νηπιαγωγού, οικιακής οικονομίας, βρεφονηπιοκόμων (ΠΕ18) και Κοινωνικών Λειτουργών (Ν. 2413/96 αρ. 59).
Κατά συνέπεια για τις ανωτέρω προσφερθείσες υπηρεσίες, που υπολογίσθηκαν για τη μισθολογική εξέλιξη εκπ/κών της περιφέρειάς σας, θα πρέπει να προβείτε στις δέουσες ενέργειες.

2051391/5464/0022/30-07-1998 Γ.Λ.Κ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τον υπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας ή επαγγελματικής πείρας σε Ν.Π.Ι.Δ. των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την μισθολογική τους εξέλιξη, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Στους παραπάνω εκπαιδευτικούς, που μετατάγηκαν σε άλλο κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, η προϋπηρεσία ή εμπειρία που απαιτήθηκε, βάσει ειδικών διατάξεων, ως προσόν διορισμού στην αρχική τους θέση, λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.2470/97, για τη μισθολογική τους εξέλιξη στη νέα τους θέση, ανεξάρτητα αν δεν απαιτείται ως προσόν διορισμού στην θέση αυτή, καθόσον οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών αυτών διέπονται από ειδικές διατάξεις (άρθρο 17 Ν.1586/86, 30 Ν.2009/92 και 42 Ν.2413/96).
2. Εφόσον το ΣτΕ με την αριθμ. 386/91 απόφασή του έκρινε ότι ο χρόνος προϋπηρεσίας, μέχρι οκτώ έτη, που απαιτήθηκε ως προσόν διορισμού στη θέση που διορίστηκε ο υπάλληλος, αλλά αποκτήθηκε σε υπηρεσίες ξένων χωρών, δεν υπολογίζεται για τη μισθολογική του εξέλιξη, έχει εφαρμογή και στην περίπτωση των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για τους οποίους λήφθηκε υπόψη ως προσόν διορισμού τους στον κλάδο που υπηρετούν, βάσει ειδικών διατάξεων, προϋπηρεσία ή επαγγελματική πείρα που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
3. Με τη διάταξη της παρ. 2α` του άρθρου 17 του Ν.2470/97 ορίζεται ότι η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, εφόσον δεν συμπίπτει με πολιτική υπηρεσία, δεν υπολογίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.
Κατά συνέπεια, ο χρόνος απόκτησης εμπειρίας που συμπίπτει με το χρόνο της στρατιωτικής θητείας, δεν λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, διότι αν ήθελε ο νομοθέτης να εξαιρέσει την περίπτωση του ανωτέρω χρόνου, που συμπίπτει με το χρόνο κληρωτού και εφέδρου, ρητά θα όριζε αυτό στην προαναφερόμενη διάταξη, όπως ακριβώς συμβαίνει για την πολιτική υπηρεσία που συμπίπτει με το χρόνο κληρωτού και εφέδρου.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο χρόνος επαγγελματικής πείρας των εκπαιδευτικών που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας (κληρωτού και εφέδρου) δεν υπολογίζεται για τη μισθολογική τους εξέλιξη.
4. Ο χρόνος επαγγελματικής πείρας των εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα, που ελήφθη υπόψη για την ένταξή τους σε ανώτερο βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.359/76, υπολογίζεται για τη μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2470/97.
5. Η διάταξη του άρθρου 59 του Ν.2413/96 έχει καταργηθεί με τη διάταξη του εδαφ. η` του άρθρου 31 του Ν.2470/97 και συνεπώς δεν ισχύει πλέον από 1-1-1997.

Δ1/4571/03-07-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προϋπηρεσίες άρθρ. 59 του Ν. 2413/96.
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την αριθ. 900/28-4-98 άποψη του κ. Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία έγινε δεκτή από τον κ. Υπουργό στις 22-6-98 δεν μπορεί να αναγνωρισθεί η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που είναι Ν.Π.Ι.Δ., κατά εφαρμογή του αρθρ. 59 του Ν. 2413/96 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των αρθρ. 17 και 31 του Ν. 2470/97.
Κατά συνέπεια, εάν έχουν εκδοθεί πράξεις αναγνώρισης προϋπηρεσιών που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία ανάκλησής τους.

2016917/1734/0022/10-04-1998 Γ.Λ.Κ.
Παρέχονται πληροφορίες
ΣΧΕΤ : Έγγραφό σας Δ2/2297/9-3-98
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σ` αυτό, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν.1566/85 ορίζεται ότι, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που έχουν εργαστεί για μια τετραετία τουλάχιστον σε σχολικές μονάδες της ιδιωτικής τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εβδομαδιαία διδασκαλία τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) ωρών ή με μικρότερο ωράριο το οποίο με αναγωγή σε 18ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία καλύπτει τουλάχιστον μία τετραετία ή με μειωμένη εβδομαδιαία διδασκαλία κατά τις οικείες διατάξεις, για όσους υπηρέτησαν ως Διευθυντές Σχολής ή Προϊστάμενοι Τμήματος, καθώς και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης, εφόσον απολύονται με καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους ή καταρτούνται οι σχολικές αυτές μονάδες, προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, εάν υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες, ύστερα από αίτησή τους και με το βαθμό που έχουν σε οργανικές θέσεις που συνιστώνται ενόψει της πρόσληψής τους.
2. Με την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.1600/86 προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που μονιμοποιούνται, καθώς και η υπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, για κάθε περίπτωση.
3. Με τη διάταξη του άρθρου 6 του Ν.1824/88 ορίζεται ότι, η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση των δημοσίων εκπαιδευτικών, που αναγνωρίζεται για Μ.Κ. και χρονοεπίδομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1810/88, γίνεται εφόσον έχει προσφερθεί με 18ωρη τουλάχιστον εβδομαδιαία διδασκαλία. Σε περίπτωση μειωμένης διδακτικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία αυτή υπολογίζεται κλασματικά, με αριθμητή το μέσο όρο της ετήσιας εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρανομαστή τον αριθμό των 18 ωρών.
4. Σύμφωνα με την παρ. ιζ` του άρθρου 17 του Ν.2470/97, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη (Μ.Κ. και χρονοεπίδομα) η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία ιδιωτικής εκπαίδευσης.
5. Τέλος, σύμφωνα με την αριθμ. 2030771/4262/0022/24-4-97 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών (επί του άρθρου 17 σελ. 45), με την οποία κοινοποιήθηκε ο Ν.2470/97 για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται κατά τα προαναφερθέντα, ως ένα έτος λογίζονται τριακόσιες (300) ημέρες εργασίας, ως ένας μήνας λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες και ως μία εβδομάδα έξι (6) ημέρες.
Από τις ανωτέρω διατάξεις καθίσταται σαφές, ότι ο νομοθέτης όπου αναφέρεται σε υπηρεσία ή προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση θεωρεί ότι αυτή είναι πλήρης όταν προσφέρθηκε με 18ωρη τουλάχιστον εβδομαδιαία διδακτική απασχόληση, όχι μόνο για το διορισμό ή την πρόσληψη αυτών, αλλά και για τη μισθολογική τους εξέλιξη. Και τούτο διότι οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί διέπονται από το ίδιο μισθολογικό καθεστώς των μονίμων συναδέλφων τους και όπως είναι γνωστό από καμία μισθολογική ή συνταξιοδοτική διάταξη αναγνωρίζεται χρόνος μειωμένης απασχόλησης για μισθολογική εξέλιξη, χωρίς να γίνει αναγωγή της μειωμένης προς την πλήρη απασχόληση.
Κατόπιν αυτών, τα παραπάνω θα εφαρμοστούν και στην περίπτωση των εκπαιδευτικών που προέρχονται από την ιδιωτική εκπαίδευση.
Σχετική και η αριθμ. 2046511/4093/0022/4-12-91 εγκύκλιός μας.

Δ1/2223/03-03-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τρόπος απόδειξης προϋπηρεσίας εκπ/κών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπ/σης στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ.Ζ της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.1810/88.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1824/88.
3. Την υπουργική απόφαση αρ.Δ1/1265/7.2.89/ΦΕΚ 96/10.2.89τ.Β`
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας και η διάρκεια της προϋπηρεσιας των εκπ/κών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπ/σης που δεν αποδεικνύονται με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην Υπουργική απόφαση αρ.Δ1/1265/7.2.89 (ΦΕΚ 96/10.1.89 τ.Β`), θα εξετάζονται από τα στοιχεία των υπηρεσιών της εκπ/σης, αλλά τα στοιχεία αυτά δεν είναι πλήρη όπως ορίζονται στην πιο πάνω απόφαση.
Τα ανωτέρω συμβούλια θα εξετάζουν τα στοιχεία που θα υποβάλλονται μέσω των αρμοδίων Δ/νσεων και Γραφείων Εκπ/σης και θα αποφασίζουν σχετικά.
Η πράξη του Συμβουλίου εγκρίνεται με υπουργική απόφαση και εκτελείται από τις αρμόδιες Δ/νσεις και Γραφεία Εκπ/σης στα οποία ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ1/11636/22-12-1997 ΦΕΚ 1233 τ. Β΄ Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τροποποίηση της Δ1/2223/3-3-89 Υπουργικής απόφασης “περί του τρόπου απόδειξης προϋπηρεσίας εκπ/κών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. Ζ της παραγρ. 1 του άρθρ. 17 του Ν. 2470/97 “Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης”.
2. Την Υπουργική Απόφαση Δ1/1285/7-2-89 (ΦΕΚ 96/10-7-89 τ. Β΄) “Καθορισμός τρόπου απόδειξης της προϋπηρεσίας των εκπ/κών σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης”.
3. Την αριθ. ΣΤ5/33/9-10-96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων περί ορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργού του ΥΠΕΠΘ.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Δ1/2223/3-3-89 (ΦΕΚ 193 τ.Β΄/15-3-89) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και ορίζουμε ότι η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει παρασχεθεί πριν από το διορισμό τους στο Δημόσιο, σε ιδιωτικά σχολεία και που η διάρκειά της και το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας δεν αποδεικνύονται με τα οριζόμενα από τη Δ1/1265/7-2-89 (ΦΕΚ 96/τ.Β΄/10-8-89) υπουργική απόφαση, δικαιολογητικά, θα εξετάζονται από τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ).
Οι αποφάσεις των ΠΥΣΠΕ εγκρίνονται με απόφαση του Νομάρχη και εκτελούνται από τη Διεύθυνση εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ2/24997/03-12-1990 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τροποποίηση της απόφασης Δ1/2223/3-3-89
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. Ζ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 1810/88
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1824/88
3. Την Υπουργική απόφαση Δ1/1265/7-2-89 (ΦΕΚ 96/10-7-89 τ. Β΄)
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την Δ1/2223/3-3-89 (ΦΕΚ 193 τ. Β΄/15-3-89) απόφασή μας και ορίζουμε ότι η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει παρασχεθεί πριν από το διορισμό τους στο δημόσιο, σε ιδιωτικά σχολεία και που η διάρκειά της και το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας δεν αποδεικνυόνταν με τα οριζόμενα από την Δ1/1265/7-2-89 (ΦΕΚ 96 τ. Β΄/10-8-89) Υπουργική Απόφαση δικαιολογητικά, θα εξετάζονται από τα περιφερειακά Υπηρεσιακά συμβούλια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).
Στη συνέχεια οι αποφάσεις των ΠΥΣΔΕ θα εγκρίνονται με απόφαση του Νομάρχου και θα εκτελούνται από τη διεύθυνση στην οποία ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δ1/10023/21-10-1997 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τρόπος απόδειξης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών
Σας κοινοποιούμε αντίγραφο της υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1/6948 /6-8-97 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 719/19-8-97 τ.Β` με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων, σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, σε σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων του Καναδά, σε εκπαιδευτικές μονάδες των νόμιμα συγκροτημένων ελλην. Κοινοτήτων και ενοριών του εξωτερικού.
Ύστερα από αυτά σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Για τον υπολογισμό σύμφωνα με την παρ. 7 κεφ. Α` άρθρ. 15 του Ν. 1566 /85 της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να σας υποβάλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προϋπηρεσίας τους, τα οποία θα στέλνετε απευθείας στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου μας, για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού.
2. Την προϋπηρεσία αυτή μπορείτε να συνυπολογίσετε για τη μισθολογική εξέλιξη του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού μόνο με βάση το πιο πάνω πιστοποιητικό.
3. Η πιο πάνω προϋπηρεσία θα συνυπολογίζεται και στη βαθμολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού, αφού προηγουμένως, γίνει από το αρμόδιο Συμβούλιο (ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ) ο καθορισμός βαθμού εισόδου στην υπηρεσία ή η ένταξη του εκπαιδευτικού σύμφωνα με την παρ. 8 κεφ. Α` και Β` του άρθρου 15 και το άρθρ. 74 του Ν. 1566 /85.
Για τον καθορισμό αυτό ή την ένταξη θα πρέπει να μας υποβάλετε:
1) σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου εκπαιδευτικού
2) το σχετικό πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και
3) δελτίο ατομικών στοιχείων του εκπαιδευτικού
Στους εκπαιδευτικούς στους οποίους αναγνωρίζεται προϋπηρεσία σύμφωνα με τα ανωτέρω, χορηγούνται αυξημένες αποδοχές, τα οικονοικά αποτελέσματα της οποίας δεν μπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής των κατά νόμο απαιτουμένων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 6 του Ν. 2129 /93. (Σχετ. εγκύκλιός μας Φ.361.4/46/ Δ1/6330 /14-7-93)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ1/6948/06-08-1997 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 719 τ. Β`
Τρόπος απόδειξης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 7Α και 7Β του άρθρου 15 του Ν. 1566 /1985 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ,αποφασίζουμε :
1. Η προϋπηρεσία που , κατά τις διατάξεις των παραγράφων 7Α και 7Β του άρθρου 15 του Ν.1566/85 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 54 και 74 του ίδιου νόμου , τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 1824 /88 , του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 1813 /88 , του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 2227 /94 , του άρθρου 3 παρ. 6 του Ν. 2320 /95 και του άρ. 23 παρ. 10 του Ν. 2413 /96 , λαμβάνεται υπόψη για την υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Παιδείας ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ και περιέχει τα εξής στοιχεία :
α) Το φορέα στον οποίο έχει προσφερθεί η προϋπηρεσία η οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αναγνωρίζεται για την υπηρεσιακή εξέλιξη και τη συνταξιοδότηση του εκπαιδευτικού.
β) Το χρονικό διάστημα , το εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης του Εκπαιδευτικού καθώς και το σύνολο των ωρών διδασκαλίας που έχει πραγματοποιήσει ο ενδιαφερόμενος
γ) Τα τυπικά προσόντα βάσει των οποίων διανύθηκε η προϋπηρεσία και
δ) Τη μνεία εάν , για την ως άνω υπηρεσία έχει καταβληθεί από τον αρμόδιο φορέα αποζημίωση , σύνταξη ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.
2. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργούνται οι αποφάσεις : αριθμ.
α) Φ.361.25/6/ Δ1/1640 /87 (ΦΕΚ 110/87/τ.Β`) ,
β) Δ2/8551/89 (ΦΕΚ 458/89/τ.Β`) ,
γ) Δ2/19821/89 9ΦΕΚ 757/89/τ.Β`) ,
δ) Φ.361.25/73/ Δ1/6799/89 (ΦΕΚ 565/89/τ.Β`) ,
ε) Δ2/11904/89 (ΦΕΚ 568/89/τ.Β`).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ5/12479/10-10-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τρόπος υπολογισμού της προϋπηρεσίας των εκπ/κών ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολείων με μειωμένη διδακτική απασχόληση
Σας κοινοποιούμε το αριθμ. 1942/5-9-1996 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΠΘ. , σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της προϋπηρεσίας των εκπ/κών των τριών κλάδων Α/θμιας Εκπ/σης Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής που προσλαμβάνονται στα Ιδιωτικά σχολεία με μειωμένη διδακτική απασχόληση.
Σύμφωνα λοιπόν με το αναφερόμενο έγγραφο, η προϋπηρεσία των εκπ/κών ειδικοτήτων της Α/θμιας Εκπ/σης, που έχουν προσληφθεί με μειωμένη διδακτική απασχόληση στα ιδιωτικά σχολεία, υπολογίζεται για τη μισθολογική τους εξέλιξη και για το χρονοεπίδομα με το σαφή τρόπο που ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 1824/88, δηλαδή κλασματικά με αριθμητή το μέσο όρο της ετήσιας εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρανομαστή τον αριθμό 18.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ιδιωτικών σχολείων της περιφέρειά σας.

Δ5/12479α/15-11-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τρόπος υπολογισμού της υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας των εκπ/κών Ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολείων με μειωμένη διδακτική απασχόληση
Συνέχεια του αριθμ. Δ5/12479/10-10-96 εγγράφου μας, σας κοινοποιούμε εκ νέου το αριθμ. 1942/5-9-96 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, λόγω της ορθής διατύπωσης της τελευταίας παραγράφου του.
Σύμφωνα λοιπόν με το αναφερόμενο έγγραφο ή υπηρεσία ή προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των τριών νέων κλάδων της Α/θμιας Εκπ/σης, αγγλικής γλώσσας, φυσικής αγωγής και μουσικής, στα ιδιωτικά σχολεία θα υπολογίζεται για τη μισθολογική τους εξέλιξη και για το χρονοεπίδομα με τον σαφή τρόπο που ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296/τ.Α`/30.12.88), δηλαδή κλασματικά με αριθμητή το μέσο όρο της ετήσιας εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρανομαστή τον αριθμό 18.
Παρακαλούμε για την απόσυρση του αριθμ. 1942/5-9-96 εγγράφου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με την παλιά διατύπωση της τελευταίας παραγράφου.

Δ2/1225/16-01-1991 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση
Σε συνέχεια της αριθμ. 957/14-1-91 εγκυκλίου μας, με την οποία σας γνωρίσαμε, ότι μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα κρίσεως της αναγνώρισης προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση από το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. στα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και προκειμένου να διευκολυνθείτε στο έργο σας, σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:
Οι διατάξεις που διέπουν την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι αυτές που αναφέρονται στη Δ1/1265/7-2-89 Υπ. Απόφαση. Λαμβάνεται επίσης υπόψη και η αριθμ. γνωμ Ν.Υ.Δ. 107/90 ατομική γνωμοδότηση, που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εθν. Παιδείας την οποία συνοδευτικά σας αποστέλλουμε.
Ως προς το περιεχόμενο των περιπτώσεων που πρόκειται να αντιμετωπίσετε, ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι έχουν ταξινομηθεί από την υπηρεσία μας στις παρακάτω κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η
α) Υπάρχει απόφαση πρόσληψης ή έγκρισης πρόσληψης και βεβαίωση της Δ/νσης ή του Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης από όπου προκύπτει το χρονικό διάστημα αλλά λείπει το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
Το εβδομαδιαίο ωράριο αυτό θα το βρείτε να βεβαιώνεται μόνο από τον ιδιοκτήτη και το βιβλιάριο ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.
β) Υπάρχει απόφαση πρόσληψης ή έγκριση πρόσληψης και βεβαίωση της Δ/νσης ή του Γραφείου αλλά δεν προσδιορίζεται επακριβώς το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν ή αν πραγματικά εργάστηκαν.
γ) Υπάρχει απόφαση πρόσληψης ή έγκριση πρόσληψης και βεβαίωση της Δ/νσης ή του Γραφείου ¨Δ/θμιας Εκπ/σης αλλά λείπει και το χρονικό διάστημα και το εβδομαδιαίο ωράριο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η
Δεν υπάρχει απόφαση πρόσληψης ή έγκριση πρόσληψης ή απόφαση απόλυσης αλλά βεβαιώσεις προϋπηρεσίας Δ/νσεων ήΓραφείων Δ.Ε. που έχουν εκδοθεί με βάση τα παρακάτω στοιχεία.
α) Πρακτικά του συλλόγου και της Επιτροπής εξετάσεων του ιδιωτ. σχολείου.
β) Προτάσεις των ιδιοκτητών, ένσημα ΙΚΑ και ωρολόγια προγράμματα.
Στις περιπτώσεις που οι προτάσεις των ιδιοκτητών έχουν υποβληθεί στις τότε Επιθεωρήσεις και δεν έχει ακολουθήσει απόφαση μη έγκρισης, έχουμε τη γνώμη ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υπάρχει έγκριση της πρόσληψης.
β) συμβάσεις εργασίας μεταξύ ιδιοκτήτη – εκπ/κών.
γ) Ένσημα ΙΚΑ και ανακοινώσέις προαγωγής όπου περιλαμβάνεται ο συγκεκριμένος χρόνος και ανακοινώσεις ένταξης όπου επίσης περιλαμβάνεται ο συγκεκριμένος χρόνος.
Όπως για τους εκπ/κούς της πρώην μέσης εκπ/σης το στοιχείο αυτό δεν είναι αρκετό δεδομένου ότι για την πρόσληψη ή την ένταξή τους λαμβανόταν υπόψη ολόκληρο το χρον. διάστημα έστω και αν δούλευαν 2 ώρες την εβδομάδα ενώ ο Ν. 1824/88 άρθρο 6 θέλει 18 ώρες την εβδομάδα.
δ) Βιβλιάρια του ΙΚΑ και καταστάσεις μισθοδοσίας καθώς και πρακτικά του Συλλόγου.
ε) Βιβλίο Μητρώου Προσ/κού και μισθοδοτικές καταστάσεις. Επίσης, βεβαίωση του ιδιοκτήτη από την οποία προκύπτει το χρον. διάστημα.
ζ) Υπάρχει το όνομα του ενδιαφερόμενου εκπ/κού μόνο στο βιβλίο παρουσιών του σχολείου.
η) Υπάρχει πράξη και ανάληψη υπηρεσίας από ιδιοκτήτη. Επίσης, μισθοδοτικές καταστάσεις και υπογραφές στα πρακτικά.
θ) Δεν υπάρχει διοριστήριο παρά μόνο βεβαίωση της Δ/νσης ή του Γραφείου Δ.Ε. από την οποία δεν προκύπτει ούτε ωράριο ούτε χρον. διάστημα, ζητούνται:
ι. Μισθοδοτικές καταστάσεις, πίνακες διδακτικού προσωπικού και ωρολόγια προγράμματα.
κ. Μόνο πίνακες διδακτικού προσωπικού
λ. μισθοδοτικές καταστάσεις και πρακτικά του συλλόγου
μ. Ένσημα του ΙΚΑ, ωρολόγια προγράμματα και καταστάσεις διδακτικού προσωπικού.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η
Ζητάνε αναγνώριση καλοκαιρινών μηνών χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις πληρωμής ή ΙΚΑ και χωρίς να βεβαιώνεται από τις Δ/νσεις ή τα Γραφεία που έχουν εκδώσει τις βεβαιώσεις ότι εργάστηκαν.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η
Στις βεβαιώσεις των Δ/νσεων και Γραφείων αναγράφεται το χρον. διάστημα, το ωράριο που προκύπτει από τα διοριστήρια και οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι εργάστηκαν περισσότερες ώρες.
Αυτό μπορεί να προκύπτει από κάποιο άλλο στοιχείο της εκπ/σης ή όχι.
Έχουμε τη γνώμη ότι στις περιπτώσεις αυτές εφόσον δεν υπάρχει απόφαση αύξησης ή έγκρισης αύξησης του εβδομαδιαίου ωραρίου, ,δεν θα πρέπει να υπολογίζεται το επιπλέον ωράριο γιατί μπορεί αυτές τις ώρες να δουλέψουν υπερωριακά και οι υπερωρίες δεν υπολογίζονται στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η
Ζητάνε να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία με πλήρες ωράριο σύμφωνα με το βιβλιάριο ενσήμων του ΙΚΑ, ενώ το ΙΚΑ ασφαλίζει ημερομίσθια και όχι ωρομίσθια.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η
Υπάρχουν περιπτώσεις εκπ/κών που ενώ εργάστηκαν ως καθηγητές ξένων γλωσσών μουσικής και φυσικής αγωγής σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, εκ των υστέρων δεν δόθηκε άδεια από το Υπουργείο για τον κατ` εξαίρεση διορισμό τους σ` αυτά και ζητούν την αναγνώριση αυτού του χρόνου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7η
Ειδικές μεμονωμένες περιπτώσεις, που δεν εντάσσονται σε καμιά κατηγορία.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8η
α) Υπάρχει πράξη παραίτησης από την υπηρεσία και βεβαίωση της Δ/νσης ή του Γραφείου Δ.Ε. από όπου προκύπτει το χρον. διάστημα αλλά λείπει το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
Το χρον. διάστημα μπορεί να βεβαιώνεται και από τον ιδιοκτήτη και το βιβλιάριο ενσήμων του ΙΚΑ.
β) Υπάρχει πράξη παραίτησης και βεβαίωσης της Δ/νσης ή του Γραφείου Δ.Ε. αλλά δεν προσδιορίζεται επακριβώς το χρον. διάστημα που εργάστηκαν.
γ) Υπάρχει πράξη παραίτησης και βεβαίωση της Δ/νσης ή του Γραφείου Δ.Ε., αλλά λείπει και το χρον. διάστημα και το εβδομαδιαίο ωράριο.
Τα παραπάνω, πλην της νομοθεσίας,, η οποία είναι συγκεκριμένη, αποτελούν μια προεργασία της υπηρεσίας μας, που σας την αναφέρουμε ενδεικτικά για διευκόλυνσή σας στα πλαίσια των γενικών οδηγιών του ΥΠΕΠΘ.
Η τελική όμως απόφαση για κάθε περίπτωση, επαφίεται στην κρίση των ΠΥΣΔΕ.
ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 107/1990
Καταλήγω λοιπόν στη γνώμη ότι η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών που προσφέρθηκε σε σχολεία ή σχολές της ιδιωτικής τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης υπολογίζεται για την εφαρμογή του μισθολογικού περιεχομένου διατάξεων που προαναφέρθηκαν ανεξαρτήτως αν κατά το χρόνο παροχής της τα σχολεία ή οι σχολές αυτές υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας ή άλλου Υπουργείου. Το ζήτημα καθορισμού ή απόδειξης παροχής της προϋπηρεσίας αυτής είναι καθαρώς τεχνικό. .Η κανονιστική υπουργική απόφαση που μνημονεύθηκε και ρυθμίζει το ζήτημα αυτό προκειμένου για τις ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες της αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας θα μπορεί να εφαρμοσθεί αναλόγως και για τα σχολεία που υπάγονταν ή υπάγονται στην εποπτεία άλλων Υπουργείων. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εφαρμογής της και κατά συνέπεια ανυπέρβλητο κώλυμα προσδιορισμού της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στα σχολεία αυτά, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, θα πρέπει να εκδοθεί συμπληρωματική κανονιστική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για να καλύψει τα υπάρχοντα κενά και να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 1990
Ο Νομικός Σύμβουλος

Δ2/16727/30-08-1990 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση
ΑΤΟΜ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 400/90
Η Διεύθυνση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενόψει των ρυθμίσεων του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 600/86 αναφορικά με την προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δεν μονιμοποιούνται με τον ως άνω νόμο, με το Δ2/7817/89 έγγραφό της μας ερωτά: α) εάν πρέπει να έχει διανυθεί με πλήρες ωράριο εργασίας (διδασκαλίας) ή εάν λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξή τους (βαθμολογική, μισθολογική και χρονοεπίδομα) και η προσφερθείσα με μειωμένο ωράριο και β) εάν αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτής η προηγούμενη εγγραφή των εκπαιδευτικών αυτών στις επετηρίδες διοριστέων.
Επί του ερωτήματος αυτού εκθέτουμε τα ακόλουθα:
…………………………………………………………………………………
α) Η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση η οποία αναγνωρίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1600/86 στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, είναι υπολογιστέα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1824/88 αναλογικώς εφαρμοζόμενες.
β) Η αναγνώριση της ως άνω προϋπηρεσίας προϋποθέτει νόμιμη πρόσληψη στην ιδιωτική εκπαίδευση των ανωτέρω εκπαιδευτικών.
Για την αναγνώριση και απόδειξη της προϋπηρεσίας αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή κανονιστικές αποφάσεις Δ1/1265/7-2-89 και Δ2/2223/3-3-89 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο Πάρεδρος Διοικήσεως

Δ/1265/07-02-1989 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 96 τ. Β΄
Καθορισμός τρόπου απόδειξης της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης Ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 1810/88
2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1824/1988
3) Την Υπουργική απόφαση αριθ. Η/186/11-1-89 (ΦΕΚ 12/Β/11-1-89) περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τρόπο απόδειξης της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 1
Έννοια
1. Σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης κατά την έννοια των άρθρων 6 των νόμων 1810/88 και 1824/88 είναι τα αντίστοιχα με τα δημόσια σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης καθώς και της πρώην Γενικής Εκπαίδευσης (Δημοτικής και Μέσης) και της πρώην Επαγγελματικής – Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κατώτερης ή Μέσης) τα οποία δεν ανήκουν στο κράτος αλλά η ίδρυση και η λειτουργία τους διέπονται από τις διατάξεις των νόμων περί ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Οι διατάξεις που αφορούν την πρόσληψη, απόλυση και υπηρεσιακή κατάσταση των εκπ/κών στην ιδιωτική εκπ/ση είναι:
α) Για τη Γενική Εκπαίδευση, Α.Ν. 2545/40, Ν.Δ. 3855/58, Ν.Δ. 651/70, Ν. 682/1977.
β) Για την Τεχνική – Επαγγελματική Εκπ/ση Β.Δ. 671/61, υπουργική απόφαση 33923/10-3-72 (ΦΕΚ 231/72 τ. Β΄) υπ. απόφαση 127359/23-7-72 (ΦΕΚ 917/72 τ. Β΄) Β.Δ. 685/72.
2) Προϋπηρεσίες εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε παιδικούς σταθμούς ή σε άλλες υπηρεσίες δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής, εκτός εάν η πρόσληψή τους έχει γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά
1. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης απαιτείται πιστοποιητικό προϋπηρεσίας του αρμόδιου για την πρόσληψη τους οργάνου (Επιθεωρητή ή προϊσταμένου εκπαίδευσης), στο οποίο θα αναγράφονται:
α) Το σχολείο ή τα στοιχεία στα οποία εργάστηκε, β) οι σχετικές πράξεις πρόσληψης και αποχώρησης, γ) η διάρκεια της προϋπηρεσίας και δ) το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
Η πρόσληψη μπορεί να έχει γίνει χωρίς την έκδοση ξεχωριστής πράξης του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, αλλά με έγκριση αυτού πάνω στην πρόταση πρόσληψης του ιδιοκτήτη ή πάνω στον πίνακα με το προτεινόμενο για πρόσληψη προσωπικό που είχε υποβληθεί για έγκριση.
Η διάρκεια της προϋπηρεσίας αποδεικνύεται από τις πράξεις πρόσληψης και αποχώρησης, καθώς και από τα λοιπά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός πράγματι εργάστηκε στο ιδιωτικό σχολείο (έγγραφο ανάληψης υπηρεσίας, επίσημα βιβλία ή έγγραφα).
2. Σε περίπτωση που υπάρχει πράξη πρόσληψης και δεν υπάρχει πράξη αποχώρησης ή το αντίθετο, μπορεί στο πιο πάνω πιστοποιητικό προϋπηρεσίας, το στοιχείο της πράξης πρόσληψης ή αποχώρησης να αντικατασταθεί από το βιβλιάριο ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή φωτοαντίγραφο αυτού, ή την πράξη αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής ως συντάξιμης βάσει του Ν. 1405/83.
Εάν ο εκπαιδευτικός δεν ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ μπορούν να ληφθούν υπ` όψη άλλα επίσημα στοιχεία της εκπαίδευσης από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι εργάστηκε σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης π.χ. βιβλία, έγγραφα, καταστάσεις μισθοδοτικές και πληρωμής εισφορών ΙΚΑ.
3) Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στο οποίο αναγράφεται η πράξη πρόσληψης ή αποχώρησης και βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο επίσημο στοιχείο και ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει βιβλιάριο ενσήμων του ΙΚΑ η προϋπηρεσία αυτή μπορεί να αναγνωριστεί χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέου πιστοποιητικού.
4) Για την έκδοση του πιο πάνω πιστοποιητικού και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία στην οικεία Δ/νση ή Γραφείο Εκπαίδευσης μπορούν να ληφθούν υπ` όψη και επίσημα στοιχεία τα οποία τυχόν έχει ο ενδιαφερόμενος δηλαδή πράξη πρόσληψης και αποχώρησης, έγγραφο ανάληψης υπηρεσίας, βιβλιάριο ενσήμων ΙΚΑ.
5) Σε περίπτωση που δε προκύπτει από κάποιο επίσημο στοιχείο η ύπαρξη πράξης πρόσληψης ή αποχώρησης, η προϋπηρεσία αυτή δεν μπορεί να αναγνωριστεί.
6) Ένορκες καταθέσεις, βεβαιώσεις μαρτύρων και υπεύθυνες δηλώσεις σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη.
Άρθρο 3
Υπολογισμός χρόνου προϋπηρεσίας
1. Η παραπάνω προϋπηρεσία θα προσμετράται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας μέχρι την ημερομηνία λύσης με οποιοδήποτε τρόπο της εργασιακής σχέσης.
2. Εάν η ημερομηνία ανάληψης ή η ημερομηνία λήξης δεν προκύπτει από επίσημα στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπόψη οι ημερομηνίες που αναγράφονται στα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ εφόσον η πρόσληψη καλύπτει το ίδιο σχολικό έτος που καλύπτει και η ασφάλιση του ΙΚΑ.
Εάν δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη ή βιβλιάριο ενσήμων ΙΚΑ θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της πράξης πρόσληψης.
3. Σε περίπτωση που η πρόσληψη είναι προγενέστερη από την ημερομηνία απόκτησης του απαιτούμενου πτυχίου για τον κλάδο στον οποίο προσλήφθηκε ο ενδιαφερόμενος, για την έναρξη της προϋπηρεσίας θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία λήψης πτυχίου.
Άρθρο 4
Εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας
1) Σε περίπτωση παράλληλης υπηρεσίας σε περισσότερα από ένα ιδιωτικά σχολεία με μειωμένο ωράριο εάν το ωράριο αυτό υπολογιζόμενο αθροιστικά είναι τουλάχιστον 18 ώρες την εβδομάδα, η υπηρεσία αυτή θεωρείται ότι έχει προσφερθεί με πλήρες ωράριο.
2) Σε περίπτωση που η παραπάνω προϋπηρεσία έχει προσφερθεί με εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας λιγότερο των 18 ωρών σε ένα ή περισσότερα σχολεία θα υπολογισθεί ο χρόνος προϋπηρεσίας κλασματικά σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 1824/88.
3) Με τον ίδιο τρόπο θα υπολογισθεί και η προϋπηρεσία των διευθυντών σχολικών μονάδων και των Προϊσταμένων Τμημάτων καθώς και των Εκπαιδευτικών στα εσπερινά σχολεία, δηλ. κλασματικά σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη.
4) Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι αυτό που αναγράφεται στην πράξη πρόσληψης ή στην απόφαση έγκρισης διαφορετικού ωραρίου. Εάν το ωράριο δεν αναγράφεται στην παραπάνω πράξη, είναι δυνατό αυτό να αποδεικνύεται από άλλα επίσημα στοιχεία των εκπαιδευτικών αρχών ή του ΙΚΑ.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία αυτή.
Η αναγραφή στην πράξη πρόσληψης “πλήρες ωράριο” θεωρείται επαρκής.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η αναγνώριση της αναφερομένης προϋπηρεσίας γίνεται από 1-7-88 ημερομηνία που ίσχυσε ο Ν. 1810/88 και με πράξη του αρμόδιου οργάνου για τη χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων και χρονοεπιδομάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ2/6262/17-04-1997 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ
Με αφορμή ερωτήματα από Δ/νσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ, και ύστερα από συνεννόηση της υπηρεσίας μας με το Γ.Λ.Κ. σας πληροφορούμε τα εξής :
Α. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 1041/79 όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 8 του Ν. 1813 /88 και αναγνωρίζεται τόσος χρόνος , όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων (21 ώρες εβδομαδιαίως). Κατά συνέπεια η προϋπηρεσία αυτή μπορεί να υπολογισθεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη.
Β. Σ` ότι αφορά την προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε Ιδιωτικά ΙΕΚ , αυτή αναγνωρίζεται συντάξιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1405 /83 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθρ. 17 του Ν. 2084 /92 και επομένως δεν μπορεί να υπολογισθεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δ1/6330/14-07-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χορήγηση αναδρομικών αποδοχών σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας
Σας στέλνουμε σε φωτοαντίγραφο 1) το ΦΕΚ 57/14.4.93 τ.Α` στο οποίο δημοσιεύτηκε ο ν.2129 και 2) την εγκύκλιο αρ.2024606/2768/0022/2.4.93 του Γ.Λ.Κ. και σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη του άρθρ.6 του πιο πάνω νόμου σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής δεν μπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής των κατά νόμο απαιτουμένων δικαιολογητικών.
Ύστερα από αυτά σε όλες τις περιπτώσεις αναγνώρισης προϋπηρεσιών πρέπει να εφαρμόζετε την πιο πάνω διάταξη και συνεπώς δεν είναι δυνατή πλέον η χορήγηση αποδοχών αναδρομικά για δύο έτη, όπως ήταν δυνατή με την προηγούμενη νομοθεσία.

Δ2/27940/30-12-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προϋπηρεσία Εκπαιδευτικών σε προβληματικές περιοχές
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με τον υπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στις προβληματικές περιοχές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 2085 /92, σας πληροφορούμε τα εξής:
Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 9 του Ν. 2085 /92 ο χρόνος υπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε προβληματικές περιοχές μέχρι τρία έτη υπολογίζεται στο διπλάσιο για μισθολογική εξέλιξη.
Για την συμπλήρωση της ως άνω τριετίας υπολογίζεται και τυχόν χρόνος προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε προβληματική περιοχή, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή προσφέρθηκε σε οργανική θέση του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
Η Διευθύντρια

Δ2/1447/19-01-1995 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδ. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, που απολύονται από σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους ή κατάργησης των σχολικών αυτών μονάδων και προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. και ύστερα από διευκρινίσεις του Γ.Λ.Κ., σας γνωρίζουμε ότι:
1. Οι εκπαιδευτικοί της αναφερόμενης κατηγορίας προσλαμβάνονται στη Δημόσια Εκπαίδευση με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν στην Ιδιωτική Εκπαίδευση.
Ο χρόνος δηλαδή προϋπηρεσίας τους στην Ιδιωτική Εκπαίδευση αναγνωρίζεται εξ ολοκλήρου για τη βαθμολογική τους εξέλιξη και τη χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου ανεξάρτητα αν αυτή παρασχέθηκε με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.
{(2. Αντίθετα το χρονοεπίδομα θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1824/88.)}
Θα υπολογίζεται δηλαδή η προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί με μειωμένο ωράριο με αναγωγή της μειωμένης προς την πλήρη διδακτική απασχόληση (18ωρη).

Δ2/9308/28-05-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Υπολογισμός στο διπλάσιο χρόνου υπηρεσίας στις προβληματικές περιοχές
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2085/92 (ΦΕΚ 170/Α΄/20-10-92) σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2085/92, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 64 του Ν. 1943/91 “ο χρόνος υπηρεσίας, μέχρι μία τριετία, των τακτικών και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οργανικές θέσεις υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρετούν σε υπηρεσίες προβληματικών περιοχών, υπολογίζεται στο διπλάσιο για την εξέλιξη σε μισθολογικό κλιμάκιο και τη λήψη επιδόματος χρόνου υπηρεσίας”.
2. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τους εκπαιδευτικούς τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οργανικές θέσεις δηλαδή: α) για όσους έχουν διορισθεί ως μόνιμοι και β) για όσους έχουν προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (π.χ. προερχόμενοι από την ιδιωτική εκπαίδευση), ενώ για τους αναπληρωτές δεν προβλέπεται η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.
Εξυπακούεται ότι ο εκπ/κός για να τύχει των ευεργετημάτων των πιο πάνων διατάξεων πρέπει να υπηρετεί πράγματι στις προβληματικές περιοχές. Σε περίπτωση που μετά την τοποθέτησή του σε προβληματικές περιοχές αποσπασθεί ή καθ` οιονδήποτε άλλο τρόπο υπηρετεί σε μη προβληματική περιοχή ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο. Αντίθετα ο χρόνος κατά τον οποίο ο εκπ/κός που έχει οργανική θέση σε μη προβληματική περιοχή αλλά υπηρετεί με απόσπαση σε προβληματική περιοχή θα υπολογισθεί στο διπλάσιο.
4. Η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από 11-11-92 και δεν υπολογίζεται η προηγούμενη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στην περιοχή αυτή. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει μόνο για τις παραμεθόριες περιοχές δηλαδή για τα ευεργετήματα που προβλέπει ο Ν. 287/86.
Συνοδευτικά σας στέλνουμε την εγκύκλιο αριθ. 208992/6956/0022/2-2-1993 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και το αριθ. ΔΙΔΑΦ/Φ.50/257/1464, 3279, 6635/22-4-1992 έγγραφο του Υπουργείου Προεδρίας.

ΔΙΔΑΔ/1464/3279/6835/22-04-1993 ΥΠ. ΠΡ.
Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 2085/92
Απαντούμε στα ανωτέρω σχετικά έγγραφά σας και αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σε αυτά ερωτήματα η γνώμη της υπηρεσίας μας είναι η εξής:
α) {(Έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών: Προκειμένου για τους αποσπασμένους υπαλλήλους που υπηρετούν σε προβληματικές περιοχές οι ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2085/92, εφαρμόζονται μόνο ως προς την παρ. 2 αυτού) Νόμος 3205 Άρ. 28 παρ.5 }. Αντίθετα η παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου, επειδή αναφέρεται αποκλειστικά σε υπαλλήλους που μετατίθενται, καθώς και η παρ. 4 του ίδιου άρθρου που αναφέρεται σε τοποθετουμένους ή μετατασσομένους υπαλλήλους δεν εφαρμόζεται.
Η διάταξη του άρθρου 11 του ν. 287/76, εξακολουθεί να ισχύει παράλληλα με τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 2085/92.
Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε προβληματικές περιοχές, που δεν είχαν τυχόν χαρακτηρισθεί ως παραμεθόριες με τον ν. 287/76 πριν να εκδοθεί η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2085/92, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό στο διπλάσιο του μισθολογικού κλιμακίου και του χρονοεπιδόματος, αφού τα πλεονεκτήματα αυτά θα αρχίσουν να υπολογίζονται από την έκδοση αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2085/92.
β) Έγγραφο Υπουργείου Παιδείας. Ο χρόνος υπηρεσίας στις προβληματικές περιοχές μπορεί να υπολογισθεί στο διπλάσιο και μέχρι έξι (6) κατ` ανώτατο όριο πλασματικά χρόνια. Τρία χρόνια που έχουν υπολογισθεί με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 287/76 και εάν η συγκεκριμένη παραμεθόρια περιοχή περιλαμβάνεται στις προβληματικές περιοχές του ν. 2085/92, επί πλέον δύναται να υπολογισθούν άλλα τρία χρόνια. Σημειώνεται ότι ο πλασματικός χρόνος του ν. 2085/92 θα ληφθεί υπόψη για χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου και χρονοεπιδόματος, ενώ του ν. 287/76 μόνο για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 9 του ν. 2085/92 έχουν εφαρμογή και στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, χωρίς να επηρεάζει το γεγονός ότι για το διορισμό τους και την μετάθεσή τους ισχύουν ειδικές διατάξεις.

208992/6956/0022/02-02-1993 Γ.Λ.Κ.
Υπολογισμός στο διπλάσιο χρόνου υπηρεσίας στις προβληματικές περιοχές
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την παρ.2 του άρθρου 9 του Ν.2085/92 (ΦΕΚ170/Α`/20.10.92), σας πληροφορούμε τα εξής:
Α.1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 9 του Ν.2085/92, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 64 του Ν.1943/91 “ο χρόνος υπηρεσίας, μέχρι μία τριετία, των τακτικών και των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε υπηρεσίες προβληματικών περιοχών, υπολογίζεται στο διπλάσιο για την εξέλιξη σε μισθολογικό κλιμάκιο και τη λήψη επιδόματος χρόνου υπηρεσίας”.
2. Με την παρ.7 του ίδιου άρθρου και νόμου η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από την παρ.1 του αυτού άρθρου για τον καθορισμό των προβληματικών περιοχών.
Η κοινή αυτή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών με αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/ 29847/30.10.92 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο ΦΕΚ 667/τ.Β`/11.11.92
Από την ημερομηνία δημοσίευσής της λοιπόν, αρχίζει και η εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 9 του Ν.2085/92
3. Ο χρόνος υπηρεσίας στις προβληματικές περιοχές που καθορίστηκαν με την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση θα υπολογίζεται στο διπλάσιο (πλασματικόςχρόνος) για τη χορήγηση των πλεονεκτημάτων της διάταξης της παρ.2 μόνον εφόσον έχει διανυθεί στις περιοχές αυτές μετά την έκδοση της προηγούμενης απόφασης (11.11.92), αφού η εν λόγω απόφαση (όπως και η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη νόμου) δεν έχει αναδρομική ισχύ. Ο πλασματικός αυτός χρόνος της πραγματικής υπηρεσίας στις προβληματικές περιοχές είναι μεγαλύτερος.
4. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.2085/92 το κίνητρο της παρ.2 του ίδιου άρθρου δεν ισχύει για υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η έδρα των οποίων είναι στην προβληματική περιοχή.
Β.1. Οι διατάξεις του Ν.287/1976 εξακολουθούν να ισχύουν.
Συνεπώς ο πέραν της τριετίας χρόνος που διανύθηκε σε παραμεθόριες περιοχές (και μέχρι 3 χρόνια) εξακολουθεί να προσμετρείται για τη χορήγηση αυξημένου χρονοεπιδόματος.
2. Με την απόφαση καθορισμού των προβληματικών περιοχών οι παραμεθόριες περιοχές χαρακτηρίζονται και προβληματικές περιοχές Α` κατηγορίας.
`Ετσι ο χρόνος υπηρεσίας στις εν λόγω περιοχές μπορεί να υπολογισθεί στο διπλάσιο (πλασματικός χρόνος) μέχρι 6 συνολικά χρόνια. Δηλαδή, μέχρι τρία χρόνια σύμφωνα με το ν.2085/92 (για τον χρόνο που διανύεται από την έκδοση της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.50/265/29847/30.10.92 κοινής υπουργικής απόφασης, δηλαδή από 11.11.92 και εφεξής) και μέχρι τρία ακόμη χρόνια σύμφωνα με το ν.287/76 (για τον πέραν της τριετίας χρόνο που διανύεται ή έχει διανυθεί μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού).
3. Ο πλασματικός χρόνος του ν.2085/92 θα ληφθεί υπόψη τόσο για τη χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου, όσο και για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος.
Αντίθετα ο πλασματικός χρόνος του ν.287/76 λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος.
4. Οι διατάξεις του ν.2085/92 καλύπτουν και τους τακτικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οργανικές θέσεις κατά ρητή διάταξη του νόμου αυτού, ενώ αντίθετα οι διατάξεις του ν.287/76 μόνο τους τακτικούς υπαλλήλους σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για υπηρεσία που έχει διανυθεί με την ιδιότητα αυτή (πράξεις 208/82, 479/88, 726/91).
5. Υπάλληλος που έχει ήδη τύχει του ευεργετήματος του άρθρου 11 του ν.287/76 και εξακολουθεί να υπηρετεί στις παραμεθόριες περιοχές μπορεί να ωφεληθεί και του κινήτρου της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2085/92, σύμφωνα με τ` αναφερόμενα στην παράγραφο Α`.
Ταυτόχρονη, όμως, εφαρμογή και των δύο διατάξεων δεν μπορεί να γίνει. Συνεπώς, ο ίδιος χρόνος υπηρεσίας στις ανωτέρω περιοχές δεν μπορεί να υπολογιστεί δύο φορές. Σ` αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται κατ` επιλογήν η πιο συμφέρουσα στον υπάλληλο διάταξη.
Γ.1. Λόγω του ειδικού σκοπού τον οποίο υπηρετούν οι ανωτέρω διατάξεις είναι ευνόητο ότι, για την παροχή των ευεργετημάτων που αναγνωρίζουν, πρέπει ο υπάλληλος να υπηρετεί πράγματι στις προβληματικές ή παραμεθόριες περιοχές.
Έτσι, αν μετά την τοποθέτησή του σε μία τέτοια περιοχή αποσπασθεί ή καθ` οιονδήποτε άλλον τρόπον υπηρετεί ή υπηρετήσει δε υπηρεσία εκτός προβληματικής ή παραμεθόριας περιοχής, ο χρόνος αυτός δεν θα υπολογίζεται στο διπλάσιο.
2. Το πραγματικό χρονικό διάστημα υπηρεσίας που διανύθηκε στις προβληματικές ή παραμεθόριες περιοχές εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη για τα αντίστοιχα ευεργετήματα και μετά τη μετακίνηση του υπαλλήλου από τις περιοχές αυτές.

Ν. 2129/1993 ΦΕΚ 57 τ. Α΄
Άρθρο 6
Αναγνώριση προϋπηρεσίας.
Στο άρθρο 16 του Ν.1505/84 (ΦΕΚ 194 Α`) προστίθεται παρ.5, η οποία έχει ως εξής:
“5.Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής δεν μπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής των κατά νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών”.

Δ1/9304/23-12-1991 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας στη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών
Μετά από ερωτήματα εκπαιδευτικών περιφερειών σχετικά με τον υπολογισμό στη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών του χρόνου άδειας άνευ αποδοχών και του χρόνου καθυστέρησης ανάληψης υπηρεσίας σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Α) Δεν υπολογίζεται στη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών:
1) Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών πέραν του μήνα κατ`έτος, σύμφωνα με το αρ. 6 του Ν.1810/88 σχετική είναι και η εγκύκλιος μας αρ. Φ. 361.26/11/Δ1/5447/5.7.1989) και
2) Ο χρόνος της καθυστέρησης ανάληψης υπηρεσίας πέραν των δύο μηνών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του διορισμού (εγκύκλιος Γ.Λ.Κ. 13208/360/28.1.85, σελίδα 24).
Β) Τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα λαμβάνονται υπόψη για τη μονιμοποίηση και τη βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, όπως μας γνώρισε το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης με τα έγγραφά του ΔΙΔΑΔ/Φ.31/4/5859/7-6-89, ΔΙΔΑΔ/ Φ.53/34 /23645/ 18.10.1989 και ΔΙΔΑΔ/.20/218/28136/24.7.91.

Ε5/4699/07-11-1990 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προϋπηρεσία στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας
Σχετικά με το θέμα της αναγνώρισης για χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου και χρονοεπιδόματος της προϋπηρεσίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του υπαλλήλου ……. στο οποίο αναφέρεται το έγγραφο, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
1. Η προϋπηρεσία που προσφέρθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.) που λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με το Ν.Δ. 572/70, δεν μπορεί να υπολογισθεί ούτε για τη χορήγηση Μ.Κ. ούτε για χρονοεπίδομα, αφού δεν έχει ληφθεί υπόψη βάσει ειδικών διατάξεων για διορισμό ή ένταξη κλπ. όπως απαιτούν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1505/84.
2. Η προϋπηρεσία που προσφέρθηκε στην πρώην Βασιλική Πρόνοιας, στην οποία περιλαμβάνεται και χρονικό διάστημα πριν από τη στράτευσή του, μπορεί να υπολογισθεί για τη χορήγηση Μ.Κ. και χρονοεπιδόματος σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του Ν. 1505/84, μόνο στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί από το Ίδρυμά σας από στοιχεία που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος, ότι η πρώην Βασ. Πρόνοια λειτούργησε ως δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ και εφόσον προσφέρθηκε μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας της, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Π.Δ. 1041/1979.
Στην περίπτωση όμως που η Β. Πρόνοια λειτούργησε ως Ν.Π.Ι.Δ. ευνόητο είναι ότι ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος.

2034074/3873/0022/28-05-1990 Γ.Λ.Κ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας και αναδρομικές αποδοχές
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας,αναφορικά με την καταβολή αναδρομικών αποδοχώνστον αναφερόμενο στο υπ` αριθμ. 1316/22-3-92 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας εκπ/σης Νομ. Λαρίσης εκπ/κό, λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας του, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 13208/360/εγκ. 1/28-1-85 εγκύκλιό μας (σελ. 14) με την οποία κοινοποιήθηκε ο Ν. 1505/84, σε περίπτωση προσκόμισης νέων πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, η σχετική διοικητική πράξη, ανεξάρτητα του πότε εκδίδεται, ανατρέχει στη χρονολογία που συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος με βάση τη νέα προϋπηρεσία και πάντως όχι πριν από την 1-1-84, με την επιφύλαξη, βέβαια, και των περί παραγραφής σχετικών διατάξεων.
2. Στην προκειμένη περίπτωση εφαρμογής έχουν οι διατάξεις της διετούς παραγραφής του άρθρου 91 παρ. 3 του Ν.Δ. 321/69 και συνεπώς ο ανωτέρω εκπαιδευτικός δικαιούται διαφορές αποδοχών αναδρομικά από 1-1-1987, εφόσον η σχετική αίτησή του υπεβλήθη στις 13-9-1989.

Δ1/2242/23-02-1990 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Μετά από αναφορές εκπαιδευτικών ότι ορισμένοι προϊστάμενοι Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης αναγνωρίζουν για τη χορήγηση Μ.Κ. και χρονοεπιδόματος προϋπηρεσίες νηπιαγωγών σε ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Οι προϋπηρεσίες των εκπαιδευτικών που μπορούν να αναγνωριστούν για τη χορήγηση Μ.Κ. και χρονοεπιδόματος είναι αυτές που προβλέπονται από το άρθρο 16 του Ν. 1505/84 και το άρθρο 6 του Ν. 1810/88/
Οι προϋπηρεσίες σε ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς δεν μπορούν να αναγνωριστούν γιατί δεν εμπίπτουν ούτε στο άρθρο 16 του Ν. 1505/1984 (αφού δεν είναι Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.) ούτε στο άρθρο 6 του Ν. 1810/1988 (αφού δεν ανήκουν στην ιδιωτική εκπαίδευση).
Συνεπώς όσοι Προϊστάμενοι έχουν προβεί σε λανθασμένη αναγνώριση προϋπηρεσίας θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκλησή τους.
Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που ο παιδικός σταθμός είναι πρακτικός (Ν.Π.Δ.Δ.) μπορεί η προϋπηρεσία αυτή να αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1505/84.
Επειδή πιθανόν να έχετε αμφιβολίες ως προς τη νομική υπόσταση της υπηρεσίας, έχουμε τη γνώμη ότι θα πρέπει να ζητάτε από τους ενδιαφερόμενους, στο πιστοποιητικό προϋπηρεσίας που σας προσκομίζουν να αναγράφεται αν ο σταθμός ή το ίδρυμα στο οποίο εργάστηκαν είναι Ν.Π.Δ.Δ. ή όχι.

Δ1/13576/18-12-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπ/κών ως ωρομισθίου με μειωμένο ωράριο απασχόλησης
Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1813/88 (ΦΕΚ 243/8-11-88 τ. Α΄) προβλέπει τα ακόλουθα: “για τις υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκον της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγουμένου εδαφίου ως ένα έτος λογίζονται τριακόσιες ημέρες εργασίας, ως ένας μήνας λογίζονται 25 ημέρες και ως μία εβδομάδα έξι ημέρες”.
Συνεπώς μπορείτε να υπολογίζετε για τη χορήγηση Μ.Κ. και χρονοεπιδόματος τις προϋπηρεσίες των εκπ/κών (άρθρο 16 του ν. 1505/84 έστω και αν είχαν προσφερθεί με μειωμένο ωράριο εργασίας, υπολογιζομένου του χρόνου της προϋπηρεσίας αυτής σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη.
Επειδή μερικοί δάσκαλοι έχουν προϋπηρεσίες ως ωρομίσθιοι καθηγητές (Κ.Ε.Τ.Ε., Τ.Ε.Λ. κλπ.) σας στέλνουμε για διευκόλυνσή σας τις εγκυκλίους αριθμ. 1) Δ2/30071/23-11-88, 2) Δ2/2261/13-2-89, 3) Δ2/8316/15-6-89 της Δ/νσης προς/κού Β/θμιας εκπ/σης του Υπουργείου μας, με τις οποίες παρέχονται πληροφορίες σχετικά ΄με το εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης των καθηγητών.
Επισημαίνουμε ότι για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπ/κών σε σχολείο της ιδιωτικής εκπαίδευσης ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 1824/88, που ορίζει ότι η αναγνώριση αυτή γίνεται εφόσον έχει προσφερθεί με δεκαοκτάωρη τουλάχιστον εβδομαδιαία απασχόληση.
Σε περίπτωση μειωμένης διδακτικής απασχόλησης η προϋπηρεσία αυτή υπολογίζεται κλασματικά με αριθμητή το μέσο όρο της ετήσιας εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρανομαστή το αριθμό δεκαοκτώ.

2084733/9621/21-11-1989 Γ.Λ.Κ.
Προϋπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με την προϋπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με την αριθμ. 24616/11715/20-3-85 (ΦΕΚ 165/Β΄/29-3-85 Κ.Υ.Α. καθορίστηκαν οι αποδοχές των προσωρινών αναπληρωτών.
2. Η Υπηρεσία μας έχει δεχτεί ότι σχετικά με το χρονοεπίδομα των παραπάνω εκπαιδευτικών ισχύουν τ` αναφερόμενα στα άρθρα 9 και 16 του Ν. 1505/84 (δηλαδή ότι ακριβώς εφαρμόζεται και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς λειτουργούς).
Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1810/88 συμπληρώθηκε το παραπάνω άρθρο (16) και ορίστηκε ότι η προϋπηρεσία των εκπ/κών λειτουργών σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπ/σης λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική τους εξέλιξη.
Κατά συνέπεια η προϋπηρεσία αυτή θα ληφθεί υπόψη για την καταβολή επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και στους αναπληρωτές εκπ/κούς.

Δ1/9669/08-09-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προϋπηρεσία στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, με τη γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου μας αρ. 462/89 που έγινε δεκτή από τον κ. Υπουργό έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:
Το διδακτικό έργο, που παρασχέθηκε οποτεδήποτε – και πριν από την εισαγωγή του Ν. 1824/88 – στους τροφίμους του Σικιαριδειου Ιδρύματος Απροσαρμόστων Παίδων από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν ήδη διοριστεί και υπηρετούν κατά το χρόνο αυτό (εισαγωγής του Ν. 1824/88) στη δημόσια εκπαίδευση, αναγνωρίζεται για όλες τις νόμιμες συνέπειες ως εκπαιδευτική υπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση”
Ύστερα από αυτά: α) η παρ. 4 της εγκυκλίου μας αρ. Φ.361.4/29/Δ1/1279/7-2-1989 δεν ισχύει και β) μπορείτε με βάση την παρ. 1 του άρθρ. 18 του Ν. 1824// και την πιο πάνω γνωμοδότηση να υπολογίζετε για μισθολογική εξέλιξη την υπηρεσία που έχουν οι εκπαιδευτικοί στο Σικιαρίδειο ίδρυμα στο οποίο πρόσφεραν διδακτικό έργο.

Δ2/9585/20-06-1989 ΥΠ.ΕΠ.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας με μίσθωση έργου ή με ανάθεση κατ` αποκοπήν εργασίας
Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 1813/88 (ΦΕΚ 243 /Α/8-11-88), λογίζεται συντάξιμος και προσμετρείται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ` αποκοπήν εργασίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηρισθεί με διάταξη του νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτημένης) ή εφόσον σύμφωνα με τα υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Απασχόληση κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο
β. Παροχή εργασίας στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και με την άμεση εποπτεία της υπηρεσίας και
γ. Αμοιβή ανάλογη με των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Εάν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις η αναφερόμενη προϋπηρεσία μπορεί να υπολογιστεί για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1505/84 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1810/88.

Δ2/8316/15-06-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπ/κών ως ωρομισθίων με μειωμένο ωράριο απασχόλησης
Στη συνέχεια της εγκυκλίου μας αριθμ. Δ2/30071/23-11-88 σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπ/κών ως ωρομισθίων με μειωμένο ωράριο απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1813/1988 (ΦΕΚ 243/8-11-88 τ. Α΄) και μετά τις πληροφορίες που πήραμε με τα αριθμ. α) Π.10959/8-3-89, β) Υ. 8374/18-5-89, γ) Π.3853/89/25-5-89 και δ) 2015152/1553/0022/12-4-89 έγγραφα του Γ.Λ.Κ. σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Για να αναγνωριστεί ως συντάξιμη με τις παραπάνω διατάξεις και να υπολογιστεί για μισθολογική εξέλιξη η προϋπηρεσία των εκπ/κών με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, πρέπει να αποδεικνύεται από επίσημο πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας που έκανε την πρόσληψη.
Διευκρινίζεται ότι την περίπτωση που το πιστοποιητικό αυτό εκδοθεί από τον Διευθυντή π.χ. Τ.Ε.Λ., στο οποίο ενδεχομένως τηρείται το αρχείο, πρέπει να θεωρηθεί γι την γνησιότητα του περιεχομένου του από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης που ανήκει το Τ.Ε.Λ.
2. Στο πιο πάνω πιστοποιητικό θα αναφέρονται: α)οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, β) τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει παρασχεθεί η υπηρεσία, γ) το σύνολο των ωρών εργασίας που είχαν πραγματοποιηθεί και δ) το εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης που ισχύει καθώς και ο νόμος που το καθορίζει.
Εάν δεν υπάρχει νομοθετημένο ωράριο αυτό θα αναφέρεται οπωσδήποτε στο πιστοποιητικό.
Επισημαίνεται ότι στο σύνολο των ωρών απασχόλησης δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι ώρες διδασκαλίας που είχαν παρασχεθεί πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο της εβδομαδιαίας απασχόλησης, δηλαδή η υπερωριακή απασχόληση.
Σημειώνεται ότι εφόσον από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία σας προκύπτει ότι ένας εκπ/κός πράγματι εργάστηκε για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα αναγράφεται οπωσδήποτε στο πιστοποιητικό που θα εκδίδετε, το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ωρών απασχόλησης.
Διευκρινίζεται επίσης ότι ο χρόνος διακοπής των μαθημάτων λόγω εορτών και θέρους κατά τον οποίο δεν παρασχέθηκε υπηρεσία και δεν καταβλήθηκε μισθός, δεν λογίζεται ως συντάξιμος και κατά συνέπεια δεν υπολογίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1505/84 και του άρθρου 6 του Ν. 1810/88.
3. Ως υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης για την αναγνώριση ως συντάξιμης της υπηρεσίας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στην πρώην μέση ή στην πρώην κατώτερη και μέση τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1813/88, λαμβάνεται υπόψη το ωράριο που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1566/88, δηλαδή α) για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ1 μέχρι ΠΕ18 ώρες 21, β) για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ1 ώρες 22 και γ) για τους εκπ/κούς του κλάδου ΔΕ1 ώρες 28.
4. Στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται από το νόμο το υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης π.χ. στις διάφορες Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Τουριστικών επαγγελμάτων κλπ. που δεν προβλέπεται θέση τακτικού υπαλλήλου, ,στον Ο.Α.Ε.Δ. πριν τις 30-9-85 (μετά τις 30-9-85 είναι νομοθετημένο σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 94 του Ν. 1566/85), σε σχολές της πρώην κατώτερης ή μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης μέχρι 24-6-70 κλπ., θα λαμβάνεται υπόψη το ωράριο της εβδομαδιαίας απασχόλησης του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας των εκπ/κών που διδάσκουν στα σχολεία της Β/θμιας εκπ/σης, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3 της εγκυκλίου αυτής.
5. Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις που το νομοθετημένο εβδομαδιαίο ωράριο ήταν λιγότερο από εκείνο που ορίζεται στην παράγραφο 3 της εγκυκλίου αυτής π.χ. ΣΕΛΕΤΕ, Σιβιτανίδειο, κλπ., θα λαμβάνεται υπόψη το νομοθετημένο ωράριο απασχόλησης.
6. Για τους Εκπ/κούς των κλάδων ΠΕ1 μέχρι ΠΕ18 ως συντελεστές υπολογισμού θα λαμβάνονται οι 21 ώρες την εβδομάδα.
Δηλαδή εκπ/κός των κλάδων αυτών, ο οποίος έχει προϋπηρεσία ως ωρομίσθιος με μειωμένο ωράριο απασχόλησης πρέπει να έχει εργαστεί κατά ανώτατο όριο (21 ώρες 6 ημέρες) 3,5 ώρες την ημέρα, 21 ώρες την εβδομάδα και (3,5 ώρες Χ 25 ημέρες) 87,5 ώρες το μήνα.
Εάν ο εκπ/κός αυτός έχει εργαστεί περισσότερες ώρες από εκείνες της προηγούμενης παραγράφου, οι παραπάνω αυτές ώρες δεν υπολογίζονται π.χ. αν κάποιος εκπαιδευτικός των παραπάνω κλάδων εργάστηκε 23 ώρες την εβδομάδα και το νομοθετημένο ωράριο για εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν πάνω από 21 ώρες την εβδομάδα, οι πραγματοποιηθείσες ώρες που αναγράφονται στο πιστοποιητικό και ξεπερνούν εκείνες που αντιστοιχούν στον υπολογισμό με βάση τις 21 ώρες, δεν υπολογίζονται.
Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΤΕ1 και ΔΕ1
7. Στην περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός έχει για το ίδιο χρονικό διάστημα προϋπηρεσία με μειωμένο ωράριο απασχόλησης ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία υπηρεσίες των οποίων το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο είναι διαφορετικό π.χ. σε σχολεία της ιδιωτικής εκπ/σης και σε δημόσια τεχνική σχολή, ο υπολογισμός θα γίνεται χωριστά για κάθε προϋπηρεσία και σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία γι` αυτή και στο τέλος θα προστίθενται τα χρονικά διαστήματα που θα προκύψουν με την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπερνούν τον ημερολογιακό χρόνο ώστε να μην υπάρξει επικάλυψη χρόνου. Δηλαδή αν μετά τον υπολογισμό προκύψει ότι ένας εκπαιδευτικός εργάστηκε στην ιδιωτική εκπ/ση τον μήνα Ιανουάριο 20 ημέρες και τον ίδιο μήνα στην δημόσια τεχνική σχολή 17 ημέρες, θα ληφθούν υπόψη μόνο οι 25 ημέρες που είναι το ανώτατο όριο των εργάσιμων ημερών τον μήνα και όχι οι 37 ημέρες που είναι το άθροισμα των δύο προϋπηρεσιών.
8. Επομένως από 8-11-88 θα προχωρήσετε στον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των εκπ/κών της περιφερείας σας που έχει προσφερθεί με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, για τη μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
9. Η προϋπηρεσία των εκπ/κών σε Μ.Π.Κ. για το χρονικό διάστημα από τις 8-11-88 μέχρι και 29-12-88 μπορεί να υπολογιστεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη ως υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης τις 21 ώρες.
Από 30-12-88, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 1824/88 και μετά, ο υπολογισμός της αναφερόμενης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη και μόνο, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παραπάνω νόμου και τον συνοδευτικό πίνακα της αριιθμ.Δ2/2261/13-2-89 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας.
10. Τέλος σας πληροφορούμε ότι για τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω δεν θα δοθούν μεμονωμένες απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας.

Δ2/7099/02-06-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση διετούς επαγγελματικής πείρας πέραν της τριετούς που έχει ενταχθεί με πράξεις του πρώην ΚΣΤΕΕ το 1983
Απαντώντας στο αριθμ. 974/24-4-89 έγγραφό σας, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 (Παρ. 1 εδάφ. γ΄) του Ν. 1505/84 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1810/88, ο χρόνος προϋπηρεσίας των υπαλλήλων σε ΝΠΙΔ που έχει ληφθεί υπόψη, βάσει ειδικών διατάξεων για διορισμό ή ένταξη ή βαθμολογική ή με οποιοδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη καθώς και χρόνος μέχρι το πολύ, οκτώ χρόνια,, εφόσον από τις οικείες οργανικές διατάξεις απαιτείται ως προσόν διορισμού, υπολογίζεται για τη χορήγηση Μ.Κ. και χρονοεπιδόματος (σχετική εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ. αριθμ. 21879/7460/88 που σας κοινοποιήθηκε με την αριθμ. Φ.900.2/Η/4100/30-6-88 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου μας).
Εξυπακούεται ότι η ένταξη που αναφέρεται παραπάνω είναι αυτή που ισχύει και όχι εκείνη που ενδεχόμενα έχει ανακληθεί με μεταγενέστερη απόφαση. Όπως προκύπτει από τα σχετικά αποσπάσματα των πράξεων του πρώην ΚΣΤΕΕ, έτους 1983, που σας έχουν σταλεί, στην τριετή εντάξιμη πείρα έχει συμπεριληφθεί και εκείνη που απαιτείται ως προσόν διορισμού.
Tέλος σημειώνεται ότι από το χρόνο που χρησιμοποιήθηκε για προσόν διορισμού λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, ο χρόνος αυτός που απαιτείτο ως κατώτατο όριο, από την ειδική οργανική διάταξη, ως τυπικό προσόν για διορισμό του εκπαιδευτικού στην πρώην μέση τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση (π.χ. 2 έτη για τους διορισθέντας σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 εδαφ. η΄ του Ν.Δ. 580/70).
Ύστερα από τα ανωτέρω σε καμιά περίπτωση ο χρόνος επαγγελματικής πείρας στον ιδιωτικό τομέα, που λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη (Μ.Κ. και χρονοεπίδομα) σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1505/84 δεν μπορεί να είναι περισσότερος των 3 χρόνων εφόσον βέβαια ο χρόνος που απαιτείτο ως προσόν διορισμού ήταν λιγότερος ή ίσος των 3 χρόνων.

Δ5/2299/14-04-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσιών ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών
Κατ` εφαρμογή των διατάξεων αυτών (άρθρο 16 Ν. 1505/1986) προσήκει η εξής αναλυτική απάντηση στα επί μέρους ερωτήματα της Διοίκησης, όπως αυτά διατυπώνονται στο σχετικό έγγραφό της:
α) Σε περίπτωση διορισμού δάσκαλου στη δευτεροβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση, μετά από απόκτηση πτυχίου καθηγητή, ή προϋπηρεσία του στην ιδιωτική Εκπαίδευση, που είναι Εκπαιδευτική Υπηρεσία, θα υπολογισθεί για τη μισθολογική του εξέλιξη και τη χορήγηση χρονοεπιδόματος σύμφωνα με την παρ. 1 του εδ. ζ΄ του άρθρου 16 του Νόμου 1505/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1810/1988. β) Στην ιδιωτική εκπαίδευση προσμετράται για μισθολογική εξέλιξη και χορήγηση χρονοεπιδόματος κάθε προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και σε ΟΤΑ με σχέση δημοσίου δικαίου (Βλ. πράγρ. 1 εδ. α΄ άρθρου 16 Ν. 1505/84).
Η προϋπηρεσία του ιδιωτικού εκπ/κού στο Δημόσιο κλπ. με σχέση ιδιωτικού δικαίου υπολογίζεται μόνο αν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εδ. β του άρθρου 18 του Ν. 1505/1984, δηλαδή αν αναγνωρίζεται συντάξιμη από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα ή έχει ληφθεί υπόψη για ΄τη βαθμολογική ή με οποιοδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού πράγμα που θα κριθεί κατά περίπτωση.
γ) Η προϋπηρεσία ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε ιδιωτικά σχολεία που δεν είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με την ιδιότητα του συνοδού ή του διοικητικού υπαλλήλου δεν υπολογίζεται για τη μισθολογική του εξέλιξη και τη χορήγηση χρονοεπιδόματος, γιατί δεν είναι εκπαιδευτική υπηρεσία, η οποία και μόνο αναγνωρίζεται από το εδ της παρ. 1 του ως άνω άρθρου 16 του Ν. 1505/1984. Αν η υπηρεσία αυτή έχει προσφερθεί σε ιδιωτικό σχολείο που αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. τότε μπορεί ν` αναγνωρισθεί μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 εδ. γ΄ του άρθρου 16 του Ν. 1505/1984, πράγμα που επίσης θα κριθεί κατά περίπτωση.
δ) Σε περίπτωση παραιτήσεως δημόσιου εκπαιδευτικού λειτουργού και διορισμού του στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι προφανές ότι, η Εκπαιδευτική του προϋπηρεσία στο Δημόσιο υπολογίζεται για τη μισθολογική του εξέλιξη και το χρονοεπίδομα σύμφωνα με την παρ. 1 εδ. α΄ του άρθρου 16 του Ν. .1505/1984, καθόσον πρόκειται για υπηρεσία που προσφέρθηκε στο Δημόσιο με σχέση δημοσίου δικαίου και μάλιστα εκπαιδευτική.
ε) Οι νομάρχες είναι μη νόμιμοι (μετακλητοί) δημόσιοι υπάλληλοι, συνδεόμενοι με το Δημόσιο με σχέση δημοσίου δικαίου. Κατ` ακολουθίαν σε περίπτωση διορισμού στην ιδιωτική εκπαίδευση (ισότιμο σχολείο) τέως νομάρχη, η προϋπηρεσία του αυτή υπολογίζεται για τη μισθολογική του εξέλιξη και το χρονοεπίδομα, σύμφωνα με την ίδια ως άνω διάταξη της παραγρ. 1 εδ. α του άρθρου 16 του ρηθέντος Ν. 1505/1984.

Δ5/1529/08-03-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας στα ιδιωτικά σχολεία
Σας πληροφορούμε ότι η προϋπηρεσία Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού που προσφέρθηκε σε Ιδιωτικά σχολεία με μειωμένο ωράριο εργασίας υπολογίζεται κανονικά για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη αυτού.
(Σχετική είναι η αριθμ. 609/73 γνωμοδότηση του Νομικού συμβουλίου του Κράτους).
Συνεπάγεται ότι στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που θα χορηγήσετε στους εκπαιδευτικούς θα υπολογίσετε το χρόνο, αυτό σαν χρόνο υπηρεσίας με πλήρες ωράριο διδασκαλίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η τελευταία παράγραφος διορθώθηκε από την Δ5/1880/23-03-1989 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ως εξής:
“Στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που χορηγούνται στους εκπ/κούς θα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα αυτό ως χρόνος υπηρεσίας.

Δ5/1880/22-03-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπ/κών
Συνέχεια της αριθμ. Δ5/1529/8-3-1989 εγκυκλίου μας, που αναφέρεται στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών, η οποία έχει προσφερθεί σε ιδιωτικά σχολεία με μειωμένο ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας, σας πληροφορούμε ότι η τελευταία παράγραφος της εγκυκλίου αυτής διορθώνεται ως εξής:
“Στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που χορηγούνται στους εκπαιδευτικούς θα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα αυτό ως χρόνος υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το ωράριο διδασκαλίας.

Δ2/2013/09-02-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση
Στη συνέχεια της αριθμ. Δ2/7134/25-10-88 εγκυκλίου μας, σας στέλνουμε αντίγραφο της αριθμ. Δ1/1265/7-2-89 υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1824/88 και με την οποία καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπ/σης.
Η απόφαση αυτή έχει σταλεί στο εθνικό τυπογραφείο και όταν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης θα σας ενημερώσουμε σχετικά.
Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1) Η παραπάνω απόφαση αφορά μόνο στην προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης της ημεδαπής.
2) Η αναφερόμενη προϋπηρεσία υπολογίζεται μόνο για τη χορήγηση Μ.Κ. και χρονοεπιδόματος και όχι για τη βαθμολογική εξέλιξη των εκπ/κών
Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτής ως συντάξιμης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1405/83.
3) Η χορήγηση αναδρομικών αποδοχών θα γίνει σταδιακά σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 1810/88.
4) Τα αρχεία των καταργημένων ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελματικών σχολών ή των ιδιωτικών τεχνικών επαγγελματικών λυκείων βρίσκονται στην πλησιέστερη δημόσια σχολική μονάδα (άρθρο 8 του Π.Δ. 813/77) διορθ. με αριθμ. Δ2/2763/22-2-89 εγκύκλιο.
5) Η αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Σικιαρίδιο Ίδρυμα ρυθμίζεται από το άρθρο 18 του ν. 1824/88 και αφορά όσους υπηρετούν στο Ίδρυμα αυτό κατά τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου.
6) Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται παράδειγμα υπολογισμού ετήσιας απασχόλησης στην ιδιωτική εκπ/ση.

Δ2/2988/27-02-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Σας στέλνουμε παράδειγμα υπολογισμού προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπ/ση, σε αντικατάσταση εκείνου που είχε σταλεί με την αριθμ. Δ2/2013/9-2-89 εγκύκλιό μας με το οποίο γίνεται ορθολογικότερα υπολογισμός της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(Σε αντικατάσταση εκείνου που είχε σταλεί με την αρ. Δ2/2013/9-2-89 εγκύκλιό μας από παραδρομή).
Έστω ότι ένας εκπ/κός αποδεικνύεται σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στην παραπάνω Υπουργική απόφαση ότι προσλήφθηκε για το σχολικό έτος 1980-81 και εργάστηκε:
α) από 4-10-80 μέχρι και 10-1-1981 με 20 ώρες εβδομαδιαία
β) Από 11-1-81 μέχρι και 26-3-81 με 16 ώρες εβδομαδιαία και
γ) από 27-3-81 μέχρι και 30-5-81 με 10 ώρες εβδομαδιαία
Ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας αυτής θα γίνει ως εξής:
α) Από 4-10-80 μέχρι 10-1-81 είχε εβδομαδιαίο ωράριο πάνω από 18 ώρες άρα ο χρόνος αυτός λογίζεται σαν πλήρης απασχόληση δηλαδή:
80 13
—- —-
81 – 1 -10
80 -10 – 4
————————–
0 – 2 -6 συν (1)μέρα δηλαδή 3 μήνες και 7 μέρες πραγμ. υπηρεσίας.
β) Από 11-1-81 μέχρι και 26-3-81 με 16 ώρες είναι:
80 -3 -26
81 -1 -11
————————–
0 – 2 -15 συν (1)μέρα, 2 μήνες κι 16 μέρες δηλ. 2Χ25 = 50 μέρες και:
μέρες περίπου άρα 63 μέρες ή 63 : 6 = 10,5 εβδομάδες.
γ) Από 27-3-81 μέχρι και 31-8-81 (οι θερινές διακοπές υπολογίζονται με το τελευταίο εβδομαδιαίο ωράριο) με 10 ώρες εβδομαδιαία είναι μετά από παρόμοιο υπολογισμό 129 μέρες ή 129 : 6 = 21,5 εβδομάδες.
Και ο υπολογισμός της πραγματικής υπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται ως εξής:
Πραγματική υπηρεσία =
(με μειωμένο ωράριο)
μέρες που είναι : 128 25 δηλαδή 5 μήνες και 3 μέρες
= 3 5
Άρα η συνολική πραγματική υπηρεσία είναι:
3 μήνες και 7 μέρες (με πλήρες ωράριο)
5 μήνες και 3 μέρες (με μειωμένο ωράριο)
———————————————————–
8 μήνες και 10 μέρες
———————————————————–

Ν. 1824/1988 ΦΕΚ 296 τ. Α`
Άρθρο 6
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία
Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ` της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.1810/1988, γίνεται εφ` όσον έχει προσφερθεί με δεκαοκτάωρη τουλάχιστον εβδομαδιαία διδασκαλία. Σε περίπτωση μειωμένης διδακτικής απασχόλησης η προϋπηρεσία αυτή υπολογίζεται κλασματικά με αριθμητή το μέσο όρο της ετήσιας εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρονομαστή τον αριθμό δεκαοκτώ. Ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
………………………..
Άρθρο 18
Τακτοποίηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν ειδικά σχολεία ιδρυμάτων
1. Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι προσληφθέντες από το Σικιαρίδειο `Ιδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων πρόσφεραν διδακτικό έργο στους τροφίμους του ιδρύματος αυτού, αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική υπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση.
2. Οι παραπάνω εφ` όσον έχουν τα νόμιμα προσόντα, προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωρινές θέσεις που συνιστώνται με το νόμο αυτό. Η πρόσληψή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από απόφαση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται για τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψής τους, τα μισθολογικά κλιμάκια και τους βαθμούς, με τους οποίους θα προσληφθούν, ανάλογα με τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία τους και για την τοποθέτησή τους σε διευθύνσεις εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοσίων σχολείων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για την πρόσληψη ιδιωτικών εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
4. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία ειδικής αγωγής του Ιδρύματος Νταού Πεντέλης και του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών μπορεί να μετατάσσονται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Για τους μετατασσόμενους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.1400/1983 ( ΦΕΚ 156 ).
Άρθρο 33
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε σχολεία του Καναδά
Στις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 1566/1985 υπάγονται και εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στο σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων του Καναδά.

Δ2/2261/13-02-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προϋπηρεσία σε Μεταλυκειακό προπαρασκευαστικό κέντρο
Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 20 του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296/30.2.88 τ.Α.`) ρυθμίζονται θέματα του Προσωπικού των Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων (Μ.Π.Κ.) και για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ενημερώσετε, για το περιεχόμενο της εγκυκλίου αυτής, εκτός από τους εκπ/κούς των σχολείων της περιφερείας σας και τους Δ/ντές και εκπ/κούς των Μ.Π.Κ. που ανήκουν στη δικαιοδοσία σας.
Α. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες Δ/ντές των Μ.Π.Κ. που έχουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και επιθυμούν να διοριστούν στη δημόσια εκπ/ση, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στη Δ/νση Προσ/κού Β/θμιας Εκπ/σης (Τμήμα Α) στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. με τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α. Αντίγραφο πτυχίου.
β. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
γ. Πιστοποιητικό στρατού, τύπου Α`(για τους άνδρες)
δ. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως Δ/ντές σε Μ.Π.Κ. από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης .
Β. Οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί που έχουν προϋπηρεσία σε Μ.Π.Κ. ως διδάσκοντες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις με τις απαραίτητες βεβαιώσεις για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους για μισθολογική εξέλιξη, στις Δ/νσεις ή τα Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης που ανήκουν οργανικά .
Οι βεβαιώσεις με τις πραγματοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας κατά σχολική χρονιά θα εκδίδονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης με εισήγηση του Δ/ντή του Μ.Π.Κ.
Διευκρινίζεται ότι οι πραγματοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας για κάθε εκπ/κό θα υπολογιστούν κατά μήνα και σε σύνολο σχολικής χρονιάς με βάση τις μηνιαίες μισθολογικές καταστάσεις και τα ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας των Μ.Π.Κ.
Για την εξεύρεση του χρόνου προϋπηρεσίας στα Μ.Π.Κ. επισυνάπτεται πίνακας της ετήσιας απασχόλησης σε εβδομάδες (στήλη Α) και σε ημέρες (στήλη Β).

Δ2/30071/23-11-1988 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
α) Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπ/κών ως ωρομισθίων με μειωμένο ωράριο εργασίας
β) Εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπ/κών
Σας πληροφορούμε ότι το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1813/88 (ΦΕΚ 243/8-11-88 τ. Α΄) ορίζεται ότι “Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας αναγνωρίζεται ως συντάξιμος τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια τον αριθμόν των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων.
Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου ως ένα έτος λογίζονται τριακόσιες ημέρες εργασίας, ως ένας μήνας λογίζονται είκοσι πέντε ημέρες και ως μια εβδομάδα έξι ημέρες.
Κατά συνέπεια οι εκπ/κοί που έχουν προϋπηρεσίες ως ωρομίσθιοι με μειωμένο ωράριο εργασίας, μπορούν να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία τους αυτή, υπολογιζομένη όπως ορίζεται παραπάνω, για τη χορήγηση Μ.Κ. και χρονοεπιδόματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1505/84.
Ο υπολογισμός αυτός θα ανατρέχει από την ημερομηνία ισχύος του νόμου (8-11-88).
Με την ευκαιρία αυτή σας γνωρίζουμε ότι το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπ/κών, αναλόγως του χρόνου που προσφέρθηκε, είναι:
Α. Για την πρώην μέση γενική εκπαίδευση
α) Από 1-9-1939 μέχρι 29-8-1970 ίσχυε ο Α.Ν. 1849/1939 (άρθρο 8) σύμφωνα με τον οποίο το υποχρεωτικό ωράριο για τους νεοδιόριστους εκπ/κούς ήταν 24 ώρες την εβδομάδα και για τους εκπ/κούς των μη θεωρητικών μαθημάτων 22 ώρες την εβδομάδα.
β) Από 29-8-1970 μέχρι 30-4-1976 ίσχυε το Ν.Δ. 651/1970 (ΦΕΚ 179/29-8-1970 τ. Α΄), το άρθρο 15 του οποίου προέβλεπε για τους εκπ/κούς των αντιστοίχων σημερινών κλάδων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ8, ΠΕ15 και ΠΕ16 υποχρεωτικό ωράριο 25 ώρες την εβδομάδα και για τους εκπ/κούς του κλάδου ΠΕ11, 21 ώρες την εβδομάδα.
γ) Από 30-4-1976 μέχρι 5-10-1978 ίσχυε ο Ν. 309-76 (ΦΕΚ 100/30-5-76 τ. Α΄) το άρθρο 37 του οποίου προέβλεπε υποχρεωτικό ωράριο για όλες τις ειδικότητες των εκπ/κών 23 τουλάχιστον ώρες την εβδομάδα.
δ) Από 5-10-1978 τροποποιήθηκε ο Ν. 309/76 (άρθρο 37) με το άρθρο 4 του Ν. 817/78 (Φεκ 150/5-10-1978 τ. Α΄) το οποίο προέβλεπε υποχρεωτικό ωράριο για τους νεοδιόριστους εκπ/κούς 21 ώρες την εβδομάδα, το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-85 τ. Α΄).
Β. Για την πρώην μέση τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση
α) Μέχρι 24-6-70 ίσχυε το Ν.Δ. 3971/1959 (ΦΕΚ 187/59 τ Α΄), το οποίο δεν προέβλεπε ωράριο μονίμων καθηγητών, δεδομένου ότι οι τεχνικές σχολές λειτούργησαν με αποσπασμένους εκπ/κούς της μέσης γενικής εκπ/σης ή άλλους δημόσιους υπαλλήλους ή στρατιωτικούς ή ιδιώτες με ωριαία αποζημίωση (άρθρο 18 και 19) ενώ δεν εκδόθηκαν τα Β.δ/τα της παρ. 2 του άρθρου 18 του παραπάνω Νόμου.
Συνεπώς για το χρονικό αυτό διάστημα θα περιμένετε νεώτερες οδηγίες.
β) Από 24-6-1970 μέχρι 13-4-1977 ίσχυε το Ν.Δ. 580/77 (ΦΕΚ 139/24-6-70 τ. Α΄) στο άρθρο 11 του οποίου ορίζεται το ωράριο ως εξής:
βα) για τους Δ/ντές Κατωτέρων και Μέσων Επαγγελματικών Σχολών 10 ώρες την εβδομάδα.
ββ) Για τους Προϊσταμένους μονοτμημάτων Σχολών 12 ώρες την εβδομάδα.
βγ) Για τους προϊσταμένους τμημάτων ειδικοτήτων 16 ώρες την εβδομάδα.
βδ) Για τους εκπ/κούς τεχνολογικών μαθημάτων, τεχνολογικών μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων και μαθημάτων γενικής εκπ/σης, 24 ώρες την εβδομάδα.
βε) Για τους εκπ/κούς εργαστηριακών ασκήσεων 26 ώρες την εβδομάδα.
βστ) Για τους Τεχνίτες και Εμπειροτεχνίτες 30 ώρες την εβδομάδα.
γ) Από 18-4-1977 μέχρι 31-3-1981 ίσχυε ο Ν. 576/77 (ΦΕΚ 102/18-4-77 τ. Α΄) στο άρθρο 18 του οποίου προβλέπεται το υποχρεωτικό ωράριο ως εξής:
γα) Για τους Δ/ντές ΚΕΤΕ 8 ώρες την εβδομάδα
γβ) για τους Δ/ντές Λυκείου 10 ώρες την εβδομάδα
γγ) Για τους Διευθυντές Σχολής 10 ώρες την εβδομάδα
γδ) Για τους Προϊσταμένους Τμήματος 16 ώρες την εβδομάδα.
γε) Για τους Προϊσταμένους Εργαστηρίου 20 ώρες την εβδομάδα.
γστ) Για το λοιπό προσωπικό κλάδων 1-8 περιλαμβανομένων και των Δ/ντών ΚΕΤΕ και Προϊσταμένων εργαστηρίου μη ασκούντων διοίκηση με Μ.Κ. μέχρι και του 7ου, 22 ώρες την εβδομάδα.
γζ) Για τους μη έχοντας βαθμό με Μ.Κ. 8-9 18 ώρες την εβδομάδα.
γη) Για το προσωπικό του κλάδου 11, 30 ώρες την εβδομάδα.
δ) Από 31-3-1981 με το άρθρο 35 του Ν. 1143/81 (ΦΕΚ 80/31-3-81 τ. Α΄) το ωράριο των εκπαιδευτικών διαμορφώθηκε ως εξής:
δα) Για το λοιπό προσωπικό των κλάδων 1-8, 21 ώρες την εβδομάδα, οι έχοντες Μ.Κ. 2-4, 19 ώρες την εβδομάδα, οι έχοντες Μ.Κ. 5-6 και 18 ώρες την εβδομάδα οι έχοντες Μ.Κ. 7-9 με εξαίρεση το προσωπικό που ανήκει στον κλάδο 6 (φυσ. αγωγής) οι οποίοι δίδασκαν 3 ώρες λιγότερο από τους ομοιοβάθμους τους των άλλων κλάδων.
δβ) Για το λοιπό προσωπικό των κλάδων 9 και 10 μη ασκούντων διοίκηση 22 ώρες την εβδομάδα.
δγ) Για το προσωπικό του κλάδου 11, 28 ώρες την εβδομάδα.
ε) Από 30-9-85 μέχρι σήμερα ισχύει ο Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-85 τ. α΄) στο άρθρο 14 παρ. 13,, του οποίου προβλέπεται το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας του εκπαιδευτικού και βοηθητικού εργαστηριακού προσωπικού.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω ωράριο ίσχυε και στα αντίστοιχα σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης

Δ2/27134/25-10-1988 YΠ.Ε.Π.Θ.
Οδηγίες για την εφαρμογή Ν. 1810/88
Μετά τη δημοσίευση του νόμου αρ. 1810/88 και την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αρ. 82010/3080/εγκ.3/12-9-88 και ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1) Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση / αρθρ. 6 παρ. Ζ Ν. 1810/88.
Σας πληροφορούμαι ότι με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση ρυθμίζεται.
α) Το θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση που δεν έχει προσφερθεί με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας και
β) ο τρόπος απόδειξης προϋπηρεσίας των εκπ/κών, σε σχολεία της ιδιωτικής εκπ/σης.
Κατά συνέπεια μέχρι τη ψήφιση και δημοσίευση του παραπάνω σχεδίου νόμου, θα υπολογιστεί στην επανακατάταξη των εκπ/κών σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1810/88, η προϋπηρεσία τους στην ιδιωτική εκπ/ση μόνο εφόσον έχει προσφερθεί με το πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας που προβλεπόταν από το νόμο κατά το χρόνο που προσφέρθηκε η προϋπηρεσία και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία, όπως απαιτείται και για την αναγνώριση κάθε άλλης προϋπηρεσίας. Δηλαδή απαιτείται πιστοποιητικό προϋπηρεσίας του αρμόδιου για τον διορισμό τους οργάνου στην οποία να βεβαιώνεται η διάρκεια της προϋπηρεσίας με βάση τις σχετικές πράξεις πρόσληψης και απόλυσης και τα λοιπά στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι πράγματι εργάστηκαν.
Μετά τη δημοσίευση του νέου υπό ψήφιση νόμου, θα γίνει τροποποίηση της επανακατάταξης από 1-7-88 των εκπ/κών που έχουν προϋπηρεσία στα ιδιωτικά σχολεία, προκειμένου να συνυπολογιστούν και οι προϋπηρεσίες τους αυτές εφόσον θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου νόμου.
2) ΄Αδειες άνευ αποδοχών
Όπως μας πληροφόρησε το Γ.Λ.Κ. με το έγγραφο αρ. 90192/3402/13.10.88 η διάταξη του άρθρ. 6 του Ν. 1810/88 δεν αναφέρει καμιά εξαίρεση και συνεπώς ο πέραν του μηνός (κατ΄έτος) χρόνος άδειας χωρίς αποδοχές από οποιαδήποτε αιτία δεν θα υπολογίζεται πλέον για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.
Συνεπώς από 1-7-88 το έγγραφο του ΓΛΚ αρ. 113359/3268/2.2.88 με το οποίο το θέμα ρυθμιζόταν διαφορετικά πάει να ισχύει.

2018609/1133/0022/28-02-1992 Γ.Λ.Κ.
Αναγνώριση προϋπηρεσιών σε Ν.Π.Ι.Δ.
1. Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 700/8-11-91 πράξη του 1ου τμήματος του Ελεγκτικού συνεδρίου, με την οποία μεταρρυθμίστηκαν οι 10/90 και 133/91 πράξεις του ιδίου τμήματος.
2. Με την πράξη αυτή έγινε δεκτό ότι, για τη μισθολογική εξέλιξη των μονίμων υπαλλήλων υπολογίζονται, αφ` ενός οι προϋπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από αυτούς στον υπό στενή έννοια Δημόσιο τομέα (Δημόσιο,, ΟΤΑ και άλλα Ν.Π.Δ.Δ) και αφ` ετέρου από τις προϋπηρεσίες στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή στον Ιδιωτικό, μόνο εκείνες που αναγνωρίζονται ευθέως δηλαδή χωρίς εξαγορά, ως συντάξιμες, είτε από το Δημόσιο ως λ.χ. είναι οι προϋπηρεσίες των περιπτώσεων γ΄, ιδ΄, κ΄ κλπ. της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 1041/1979, είτε από άλλους συνταξιοδοτικούς φορείς που διέπονται από το ίδιο, όπως το Δημόσιο κατά βάση συνταξιοδοτικό καθεστώς και υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι η επιχείρηση ή ο οργανισμός στον οποίο παρασχέθηκαν οι εν λόγω προϋπηρεσίες λειτουργούσε κατά τον αντίστοιχο χρόνο με μορφή Ν.Π.Ι.Δ. Κριτήριο δηλαδή για το συνυπολογισμό μιας τέτοιας προϋπηρεσίας πρέπει να είναι κατά πόσο αυτή αναγνωρίζεται ως “συντάξιμη” από “συνταξιοδοτικό φορέα” κατά τη ρητή αξίωση του νομοθέση και όχι από “ασφαλιστικό φορέα”.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις υπαλλήλων, που έχει υπολογιστεί τέτοια υπηρεσία για τη μισθολογική εξέλιξη αυτών θα πρέπει να γίνει επανακατάταξή τους στα Μ.Κ. του Ν. 1505/84 και επανυπολογισμός του χρονοεπιδόματος του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, με αφαίρεση του εν λόγω χρόνου υπηρεσίας.
Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας τυχόν καταβληθέντα στους παραπάνω υπαλλήλους ποσά που απορρέουν από την αναγνώριση της εν λόγω προϋπηρεσίας τους, δεν αναζητούνται, καθόσον η καταβολή τους είχε στηριχθεί σε προγενέστερες διαφορετικού περιεχομένου πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Το Υπουργείο και οι Νομαρχίες του Κράτους, που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την έγκαιρη ενημέρωση των Υπηρεσιών τους και των εποπτευομένων Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Δ2/3264/12-02-1988 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προϋπηρεσία σε τάξεις ή τμήματα Ελληνοπαίδων
Σας κοινοποιούμε αντίγραφο της απόφασης αριθμ. Φ. 361.25 /33/Δ/25101/23.12.87 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 782/31.12.87 τ.Β`, με την οποία καθορίστηκε σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 κεφ. Α του Ν.1566/85, ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας εκπ/κών σε ξένα σχολεία, στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων.
Ύστερα από αυτό σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1) Για τον υπολογισμό βάσει της παρ. 7 του άρθρου 15 και του άρθρου 74 του Ν.1566/85 της προϋπηρεσίας των εκπ/κων σε ξένα σχολεία, στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να σας υποβάλουν αίτηση μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά της προϋπηρεσίας τους, όπως αναφέρονται στην πιο πάνω απόφαση, τα οποία θα μας στέλνετε μαζί με αντίγραφο του δελτίου ατομικών στοιχείων του εκπ/κού.
2) Η προϋπηρεσία αυτή θα συνυπολογίζεται στη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού, αφού προηγουμένως, καθοριστεί από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ο βαθμός εισόδου, σύμφωνα με α άρθρα 15 και 74 του Ν.1566/85. Ο συνυπολογισμός αυτός δεν μπορεί να ανατρέχει σε ημερομηνία προγενέστερη της 30.9.1985 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.1566/85).
Επισημαίνεται ότι η απόφαση αυτή αφορά μόνο τις προϋπηρεσίες εκπαιδευτικών σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων ξένων σχολείων.
Για τις προϋπηρεσίες σε αναγνωρισμένα Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ισχύει η απόφαση αριθμ. Φ.361.25/6/Δ1/1640/17.2.87 σας έχει κοινοποιηθεί με αριθμ. Δ2/5234/2.4.87 εγκύκλιό μας και η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις αυτές.
Τέλος παρακαλούμε να φροντίσετε για την άμεση ενημέρωση όλων των εκπ/κών της περιφέρειάς σας.

Δ2/2121/08-02-1988 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Υπολογισμός υπηρεσίας για ΜΚ και χρονοεπίδομα
Ύστερα από σχετικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και τις πληροφορίες που πήραμε από το Γ.Λ.Κ. με το αριθμ. 119167/3498/21.1.88 έγγραφό του, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία των εκπ/κών που διορίστηκαν στην Β/θμια εκπ/σης και δεν ανέλαβαν υπηρεσία μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από το άρθρο 46 του Ν. 1404/83 ή την αριθμ. Δ2/20690/6.8.87 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 425/10.8.87 τ. Β΄) υπολογίζεται για τη χορήγηση ΜΚ και χρονοεπιδόματος από τη χρονολογία που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η πράξη διορισμού τους εφόσον η εγκατάστασή τους έλαβε χώρα μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση στη θέση τους γίνεται μετά την παρέλευση του διμήνου η υπηρεσία υπολογίζεται από τη χρονολογία της εγκατάστασής τους.

Δ1/15101/23-12-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 κεφάλαιο Α΄ παράγραφος 7 του Ν. 1566/1985
Αποφασίζουμε
1. Για τον καθορισμό του βαθμού εισόδου στην υπηρεσία των εκπ/κών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, που έχουν προϋπηρεσία σε ξένα σχολεία του εξωτερικού στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων, απαιτείται:
Πιστοποιητικό του επίσημου εκπαιδευτικού φορέα που έκανε την πρόσληψη, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
α) το συγκεκριμένο ξένο ή ξένα σχολεία στα οποία δίδαξε ο εκπαιδευτικός σε τάξεις ή τμήματα Ελληνοπαίδων στην Ελληνική γλώσσα, β) ο χρόνος υπηρεσίας, γ) το εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησής του και δ) ότι για το χρόνο αυτό δεν του καταβλήθηκε αποζημίωση ή βοήθημα αντί σύνταξης ή σύνταξη.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο για τη γνησιότητα της υπογραφής του από την οικεία ελληνική διπλωματική ή προξενική αρχή ή από την αρμόδια Αρχή της χώρας που υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
ΙΙ. Η πιστοποιούμενη προϋπηρεσία υπολογίζεται για τον καθορισμό βαθμού εισόδου στην Υπηρεσία, χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου καθώς και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παράγραφο 7 κεφ. Α΄ του άρθρου 15 και του άρθρου 74 του Ν. 1655/85 εφόσον: α) διανύθηκε με τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο έχει ή πρόκειται να διορισθεί ο εκπ/κός στη δημόσια εκπ/ση του εσωτερικού.
β) έχει προσφερθεί με το πλήρες ωράριο εργασίας που ίσχυε για τους μόνιμους εκπ/κούς αντίστοιχης ειδικότητας Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης κατά το χρόνο που προσφέρθηκε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δ1/3663/17-02-1988 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προϋπηρεσία σε παραμεθόριες περιοχές
Μετά από ερωτήματα πολλών περιφερειών σχετικά με την προϋπηρεσία εκπ/κών σε παραμεθόριες περιοχές και τη χορήγηση αυξημένου χρονοεπιδόματος βάσει του άρθρου 11 του Ν.287/76 σας κοινοποιούμε τα έγγραφα του Γ.Λ.Κ. αριθμ. 112698/3231/14.12.87 και 110880/3158/15.12.1987 με τα οποία παρέχονται σχετικές πληροφορίες.
Σημειώνουμε ότι η εγκύκλιος του ΓΛΚ αριθμ. 86 954/2429/87 που σας έχει κοινοποιηθεί από τη Δ/νση Διοικητικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σχετικά με την ημερομηνία έναρξης του αυξημένου χρονοεπιδόματος βάσει των πιο πάνω διατάξεων αφορά τους υπαλλήλους που έχουν μονιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1476/84 και όχι τους εκπαιδευτικούς.

112698/3231/14-12-1987 Γ.Λ.Κ.
Προϋπηρεσία εκπ/κών ως αναπληρωτών σε παραμεθόριες περιοχές
Απαντώντας στο σχετικό σας έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν.287/76 η προϋπηρεσία των εκπ/κών ως αναπληρωτών σε παραμεθόριες περιοχές θα συνυπολογιστεί για την καταβολή του αυξημένου χρονοεπιδόματος.
Όσον αφορά την παραγραφή ισχύει η πενταετής παραγραφή, όπως αναφέρουμε με την αριθμ. 86954/2429/29.8.87 εγκύκλιό μας.

110880/3158/15-12-1987 Γ.Λ.Κ.
Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
Απαντώντας στο σχετικό σας έγγραφο και μετά από πληροφορίες που πήραμε από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1600/86, οι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που δεν μονιμοποιούνται με το νόμο αυτό, εξακολουθούν να υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με την ίδια σχέση εργασίας και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς. Η προϋπηρεσία τους τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε περίπτωση.
Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι οι σχετικές διατάξεις του άρθρου11του Ν.287/76, για τη χορήγηση αυξημένου χρονοεπιδόματος λόγω υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε παραμεθόριες περιοχές, έχουν εφαρμογή στους τακτικούς δημόσιους υπαλλήλους και στους μονίμους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, θα εφαρμοστούν και στη συγκεκριμένη περίπτωση των μη μονιμοποιηθέντων εκπ/κών με σχέση ιδιωτικού δικαίου για τους οποίους ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που αφορούν τους μόνιμους εκπ/κούς της δημόσιας εκπαίδευσης.

Δ2/8019/28-09-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χρόνος προαγωγής στον επόμενο βαθμό και υπολογισμός πείρας για Μ.Κ. και χρονοεπίδομα εκπ/κών που προέρχονται από μετάταξη από κατώτερο σε ανώτερο κλάδο, σύμφωνα με το Ν. 1586/86.
Ύστερα από σχετικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τα παραπάνω θέματα σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Ο χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή των αναφερομένων εκπ/κών στον επόμενο βαθμό είναι αυτός που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 περ. Α΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 για το νέο κλάδο.
Για τη συμπλήρωση του πιο πάνω χρόνου συνυπολογίζεται και αυτός που έχει διανυθεί στον κατεχόμενο βαθμό πριν από την μετάταξή τους (δηλαδή στον κατώτερο κλάδο) ανεξάρτητα από το χρόνο λήψης του πτυχίου τους (σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1586/86 και της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1199/81 που έχουν τροποποιήσει τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 155 του Π.Ν. 611/77).
Διευκρινίζεται ότι αν κατά το χρόνο της μετάταξης ο πλεονάζον χρόνος στον κατεχόμενο βαθμό του νέου κλάδου, τότε η προαγωγή των ενδιαφερομένων εκπ/κών θα ανατρέχει στην ημερομηνία ισχύος της μετάταξής τους και όχι ενωρίτερα δεδομένου ότι η προαγωγή αυτή γίνεται στο νέο κλάδο.
Εξυπακούεται ότι για να είναι δυνατή η προαγωγή των αναφερομένων εκπ/κών που έχουν συμπληρώσει σύμφωνα με τα παραπάνω τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο από 1-1-87 έως 30-4-87 στο βαθμό Β΄ από τα Μ.Κ. 3 ή 4 των Ν. 309/76 και 576/77 ισχύουν όσα αναφέρονται στις αριθμ. Δ2/6857/9-4-86 και Δ2/8462/30-4-86 εγκυκλίους της υπηρεσίας μας.
2. Επίσης σας πληροφορούμε ότι, όπως μας γνώρισε το Υπουργείο Οικονομικών με το αριθμ. 34503/951/20-5-87 έγγραφό του η προϋπηρεσία των εκπ/κών σε Ν.Π.Ι.Δ. (πείρα) που λήφθηκε υπόψη για την ένταξη ή το διορισμό τους στον κλάδο και την κατηγορία που ανήκουν προ της μετάταξής τους θα συνεχίζει να αναγνωρίζεται και στον νεώτερο κλάδο ή κατηγορία που μετατάχθηκαν.
Κατόπιν αυτού η δεύτερη παράγραφος του ειδ. ι της παρ. 14 της αριθμ. Ε2/1142/4-3-85 εγκυκλίου ανακαλείται.
Τέλος σας πληροφορούμε ότι σχετικά με τα θέματα που προκύπτουν για τις συνολικές αποδοχές και τα Μ.Κ. κατάταξης (Ν. 1505/84) των μετατασσομένων εκπ/κών είναι τα αριθμ. 40629/1324/18-86, 64801/1989/19-6-86 και 57449/1692/17-7-87 έγγραφα του Γ.Λ.Κ. που σας έχουν κοινοποιηθεί με τα αριθμ. Φ.900.2/Η/3558/30-4-86, Φ.900.2/Η/5296/4-4-87 και Φ.900.2/Η/ 4916/5-8-87 έγγραφα, αντίστοιχα, της Δ/νσης Διοικητικού του Υπουργείου μας, στα οποία και σας παραπέμπουμε.

Δ2/2772/24-02-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προσδιορισμός προϋπηρεσίας και υπηρεσίας για το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας
Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν , σας πληροφορούμε ότι για τον προσδιορισμό του εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας ,λαμβάνεται υπόψη η δημόσια προϋπηρεσία που διανύθηκε μόνο με το βασικό τυπικό προσόν (πτυχίο Πανεπιστημίου) και όχι και με τα λοιπά τυπικά προσόντα (πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ , επαγγελματική ή διδακτική πείρα).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

102401/2647/06-10-1986 Γ.Λ.Κ.
Χορήγηση Μ.Κ. λόγω προϋπηρεσίας
Επειδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο σε ορισμένους υπαλλήλους που έχουν κάνει κατάταξη, στα Μ.Κ. του Ν. 1505/84, με αποδοχές και εκ των υστέρων με την προσκόμιση προϋπηρεσίας, που λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη να κατατάσσονται λόγω της αναδρομικότητας της νέας κατατάξεως, σε κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο απ` αυτό που κατέχουν έτσι ώστε να υποβαθμίζονται μισθολογικά,, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σε περίπτωση προσκόμισης προϋπηρεσίας από υπαλλήλους που έχουν κάνει κατάταξη με αποδοχές (παρ. 2 άρθρο 24 Π. 1505/84) η προϋπηρεσία αυτή θα προσμετρείται, εκτός της προσαύξησης του χρονοεπιδόματος και για την χορήγηση ανώτερου Μ.Κ. με τη διαδικασία του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 1505/84, δηλ θα τους γίνεται νέα κατάταξη με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.
Αν όμως με τη νέα αυτή κατάταξη ο υπάλληλος τοποθετείται σε κατώτερο Μ.Κ. από το ήδη κατεχόμενο, κατά την ημερομηνία προσκόμισης της νέας προϋπηρεσίας, τότε θα διατηρεί το ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει την ημερομηνία αυτή.
Στην περίπτωση αυτή η προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, για να υπάρχει ο προβλεπόμενος από το Ν. 1505/84 συσχετισμός με το ανάλογο Μ.Κ. δεν θα ανατρέχει αναδρομικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 13208/360/εγκ.1/85 εγκύκλιό μας (άρθρο 9 παρ. 2) αλλά θα ισχύει από την ημερομηνία προσκόμισης των νέων πιστοποιητικών προϋπηρεσίας.
Για όσους από τους υπαλλήλους βρίσκονται στο καταληκτικό Μ.Κ. του Κλάδου τους και έχουν διατηρήσει προσωπική διαφορά το ποσό αυτό της προσωπικής διαφοράς δεν θα μειώνεται, λόγω προσκόμισης τυχόν νέας προϋπηρεσίας.
Με την εν λόγω ρύθμιση θα εξαλειφθεί πλέον το φαινόμενο υπάλληλοι να χάνουν Μ.Κ. λόγω προσκόμισης νέας προϋπηρεσίας.

Δ2/10752/09-09-1986 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ωράριο Διδασκαλίας
Μετά την κατάργηση των εντάξεων (Ν.1586/86 άρθρο 29) για τον προσδιορισμό του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας λαμβάνεται υπόψη και η δημόσια προϋπηρεσία που διανύθηκε με τυπικά προσόντα.
Η υπηρεσία αυτή θα συνυπολογίζεται μετά τη μονιμοποίηση.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΒ/5958/30-07-1986 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Επίδομα χρόνου υπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών
Σας κοινοποιούμε το 65.656/11.967/16.7.86 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο μας γνωρίζει ότι για τους υπηρετούντες προσωρινούς αναπληρωτές δασκάλους, νηπιαγωγούς και καθηγητές προσμετράται ο χρόνος υπηρεσίας των κατά τα προηγούμενα διδακτικά έτη για τη χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας του Ν.1505/1984 και παρακαλούμε για την εφαρμογή του αναφερόμενου εγγράφου στη χορήγηση χρονοεπιδόματος στους προσωρινούς αναπληρωτές.

65656/11967/16-07-1986 Γ.Λ.Κ.
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι, ο χρόνος προϋπηρεσίας ως προσωρινών αναπληρωτών, των εκπαιδευτικών αυτών, προσμετράται για την απονομή του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας του Ν.1505/1984.

Δ2/23274/27-11-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προσδιορισμός Προϋπηρεσίας και Υπηρεσίας για το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας
Σας γνωρίζουμε ότι για τον προσδιορισμό του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προσωπικού , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ 7 και 14 παρ 13 εδ. ε του Ν.1566/1985 θα ληφθούν υπόψη :
Α. Για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.
1. Η προϋπηρεσία , που έχει ληφθεί υπόψη για ένταξη , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 287/74 (άρθρο 183 του Π.Δ. 611/77).
2. Η προϋπηρεσία , που έχει ληφθεί υπόψη για ένταξη ή επανένταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 580/1970 , Ν.359/1976 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.576/1977 (αφορά τους εκπαιδευτικούς της μέσης Τ.Ε.Ε.).
3. Η προϋπηρεσία , που έχει ληφθεί υπόψη για ένταξη , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.309/1976 , καθώς και αυτή που έχει υπολογισθεί για καθορισμό βαθμού εισόδου και αρχαιότητας στην υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 2614/53 (αφορά τους εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης).
4. Η υπηρεσία τους στην εκπαίδευση από το διορισμό τους μέχρι σήμερα. Για τον υπολογισμό της υπηρεσίας αυτής θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , εφόσον έχουν αναλάβει υπηρεσία μέσα στο δίμηνο που προβλέπει ο υπαλληλικός κώδικας , διαφορετικά η ημερομηνία παρουσίασης και ανάληψης υπηρεσίας.
Η ημερομηνία παρουσίασης και ανάληψης υπηρεσίας θα ληφθεί υπόψη και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που παρουσιάσθηκαν μετά το δίμηνο ύστερα από σχετική άδεια της υπηρεσίας μας.
Εξυπακούεται ότι ο τρόπος αυτός του υπολογισμού της αφετηρίας διορισμού έχει εφαρμογή μόνο για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν με οποιοδήποτε τρόπο ενταγεί.
5. Διευκρινίζεται ότι για τους εκπαιδευτικούς που προέρχονται από μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας , για τον προσδιορισμό του χρόνου υπηρεσίας τους , εφόσον η υπηρεσία που είχε διανυθεί πριν από την μετάταξή τους δεν έχει υπολογισθεί για ένταξη ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 287/74 , Ν.Δ. 580/1970 , Ν.359/1976 , Ν.576/ 1977 και του Ν.309/1976 λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας τους από την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχικού διορισμού τους. Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν μεταταγεί από κατώτερο σε ανώτερο κλάδο και εφόσον η υπηρεσία , που έχει διανυθεί πριν από την μετάταξή τους , δεν έχει υπολογισθεί για ένταξη σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις , λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί με το τυπικό προσόν του κλάδου , στο οποίο έχουν μεταταγεί.
Β. Για τους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
1. Ο χρόνος υπηρεσίας τους στην ιδιωτική εκπαίδευση που έχει ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη , ανεξάρτητα αν έχει προσφερθεί με πλήρες ωράριο ή όχι , αφού αφαιρεθούν κενά υπηρεσίας ,που τυχόν υπάρχουν.
2. Η προϋπηρεσία τους , που έχει ληφθεί υπόψη για ένταξη , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.309/76 (αφορά τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς μέσης εκπαίδευσης).
3. Η προϋπηρεσία τους , που έχει ληφθεί υπόψη για διαβάθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ.203/Ε2/2450/1984 (ΦΕΚ 401/Β/84) Υπουργικής απόφασης (αφορά τους εκπαιδευτικούς της μέσης Τ.Ε.Ε.).
4. Ο χρόνος της υπηρεσίας τους στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ο υπολογισμός της υπηρεσίας αυτής θα γίνει από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας ,εκτός εάν η ημερομηνία πρόσληψής τους προβλέπεται από διάταξη νόμου π.χ. 1143/81 , οπότε θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αυτή ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 τ. Α΄
Άρθρο 54
4. Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, υπολογίζεται για τον καθορισμό εισαγωγικού βαθμού και αρχαιότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 695/1970 (ΦΕΚ 221), όσων έχουν διοριστεί σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για όσους διορίζονται μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, η προϋπηρεσία αυτή λαμβάνεται υπόψη για την ένταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 της περίπτωσης Α` του άρθρου 15.
………………………

Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78 τ. Α`
Παρ. 10. Η αναγνωρισμένη υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αντιστοίχως.
……..

Δ1/10023/21-10-1997 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τρόπος απόδειξης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών
Σας κοινοποιούμε αντίγραφο της υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1/6948 /6-8-97 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 719/19-8-97 τ.Β` με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων, σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, σε σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων του Καναδά, σε εκπαιδευτικές μονάδες των νόμιμα συγκροτημένων ελλην. Κοινοτήτων και ενοριών του εξωτερικού.
Ύστερα από αυτά σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Για τον υπολογισμό σύμφωνα με την παρ. 7 κεφ. Α` άρθρ. 15 του Ν. 1566 /85 της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να σας υποβάλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προϋπηρεσίας τους, τα οποία θα στέλνετε απευθείας στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου μας, για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού.
2. Την προϋπηρεσία αυτή μπορείτε να συνυπολογίσετε για τη μισθολογική εξέλιξη του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού μόνο με βάση το πιο πάνω πιστοποιητικό.
3. Η πιο πάνω προϋπηρεσία θα συνυπολογίζεται και στη βαθμολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού, αφού προηγουμένως, γίνει από το αρμόδιο Συμβούλιο (ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ) ο καθορισμός βαθμού εισόδου στην υπηρεσία ή η ένταξη του εκπαιδευτικού σύμφωνα με την παρ. 8 κεφ. Α` και Β` του άρθρου 15 και το άρθρ. 74 του Ν. 1566 /85.
Για τον καθορισμό αυτό ή την ένταξη θα πρέπει να μας υποβάλετε:
1) σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου εκπαιδευτικού
2) το σχετικό πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και
3) δελτίο ατομικών στοιχείων του εκπαιδευτικού
Στους εκπαιδευτικούς στους οποίους αναγνωρίζεται προϋπηρεσία σύμφωνα με τα ανωτέρω, χορηγούνται αυξημένες αποδοχές, τα οικονοικά αποτελέσματα της οποίας δεν μπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής των κατά νόμο απαιτουμένων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 6 του Ν. 2129 /93. (Σχετ. εγκύκλιός μας Φ.361.4/46/ Δ1/6330 /14-7-93)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ2/26074/08-10-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προϋπηρεσία στην Κύπρο
Σας πληροφορούμε ότι όπως μας γνώρισε το Γ.Λ.Κ. με το αριθμ. 49185/1374/2-6-87 έγγραφο του κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο ίδιος χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν μπορεί να υπολογισθεί δύο φορές για την παροχή οικονομικών ωφελημάτων.
Ύστερα από τα παραπάνω και με αφορμή καταγγελίες που έχουν γίνει στην υπηρεσία μας οι εκπ/κοί που έχουν αναγνωρίσει προϋπηρεσία τους στην Κύπρο για μισθολογική εξέλιξη (Ν. 1505/84) ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα συνταξιοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία ή έχουν πάρει βοήθημα απ` αυτή, παρακαλούμε να ζητήσετε από τους εκπ/κούς, που έχουν αναγνωρίσει προϋπηρεσία στην Κύπρο για μισθολογική εξέλιξη, να σας υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/69 ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι αν για την προϋπηρεσία τους αυτή συνταξιοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία ή έχουν πάρει εφάπαξ βοήθημα απ` αυτή προκειμένου να προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες.

Δ2/23793/28-09-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χορήγηση χρονοεπιδόματος λόγω προϋπηρεσίας στο εξωτερικό
Επειδή μας καταγγέλθηκε ότι σε Εκπαιδευτικού λειτουργούς Μ.Ε. που διορίστηκαν μετά την ισχύ του Ν. 309/76 καταβάλλεται αυξημένο επίδομα χρόνου υπηρεσίας, λόγω συνυπολογισμού προϋπηρεσίας τους σε σχολεία της Κύπρου μετά την ανακήρυξή της ως ανεξάρτητου Κράτους (Αύγουστος του 1960), ενώ η προυπηρεσία τους αυτή από καμία συνταξιοδοτική διάταξη δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο Ταμείο και κατά συνέπεια δεν μπορεί να υπολογιστεί για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος (αριθμ. 13034/ 3089/ 28-9-81 έγγραφο του ΓΛΚ), κρίνουμε απαραίτητο να σας υπενθυμίσουμε τα εξής: Προκειμένου να χορηγήσετε αυξημένο χρονοεπίδομα του Ν. 1041/80 σε Εκπαιδευτικούς λειτουργούς Μ.Ε. λόγω συνυπολογισμού προϋπηρεσίας τους σε σχολεία του Εξωτερικού, πρέπει η προϋπηρεσία τους αυτή να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού του Υπουργείου μας, που χορηγείται στους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1854/51, στο οποίο να αναφέρεται ότι η παραπάνω προϋπηρεσία πλήρει τις προϋποθέσις του άρθρου 3 του πιο πάνω Α.Ν. για την συνταξιοδότηση τους από το Δημόσιο Ταμείο.
Εφόσον λοιπόν σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς της περιφερείας σας καταβάλλεται αυξημένο ρονοεπίδομα λόγω προϋπηρεσίας τους σε σχολεία του εξωτερικού χωρίς το παραπάνω Πιστοποιητικό της Δ/νσης Εκπ/σης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού και για την προϋπηρεσία τους αυτή δεν τους έχει γίνει καθορισμός βαθμού εισόδου και αρχαιότητας στην υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2614/53, η ένταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 309/76, θα ζητήσετε από τους παραπάνω καθηγητές να σας υποβάλλουν το ταχύτερο το πιστοποιητικό της παρ. 4 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1854/51 από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού του Υπουργείου μας και εφόσον δεν σας το προσκομίσουν θα προχωρήσετε στη διακοπή του αυξημένου χρονοεπιδόματος λόγω της προϋπηρεσίας τους αυτής.
Ειδικότερα για τις προϋπηρεσίες σε σχολεία της Κύπρου σας πληροφορούμε ότι, όπως μας έχει γνωρίσει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, δεν μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1854/51,για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε σχολεία της Κύπρου μετά την ανακήρυξή της σε ανεξάρτητο κράτος,γιατί όλα τα Ελληνικά σχολεία της Κύπρου καθώς και οι `Ελληνες το γένος εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σ` αυτά έχουν υπαχθεί στη συντεταγμένη Εκπαιδευτική Οργάνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με συνέπεια να ατονήσει για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν.1854/51 και επομένως, εφόσον η παραπάνω προϋπηρεσία δεν αποδεικνύεται με πιστοποιητικό της πιο πάνω Διεύθυνσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί συντάξιμη από το Δημόσιο Ταμείο και να υπολογιστεί για την χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας του Ν. 1041/80.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει αμέσως να διακοπεί η χορήγηση αυξημένου χρόνοεπιδόματος που τυχόν καταβάλλεται σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς της περιφερείας σας που διορίστηκαν στη δημόσια Μ.Ε. μετά την ισχύ του Ν. 309/76, λόγω συνυπολογισμού προϋπηρεσίας του σε σχολεία της Κύπρου μετά τον Αύγουστο του 1960, δεδομένου ότι η προϋπηρεσία τους αυτή δεν είναι συντάξιμη από το Δημόσιο Ταμείο και δεν έχει υπολογιστεί ούτε για ένταξη, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 309/76, ούτε για καθορισμό βαθμού εισόδου και αρχαιότητας, σύμφωνα με το Ν.Δ. 2614/53.

Δ2/23291/23-11-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Πληροφορίες σχετικά με αναγνώριση προϋπηρεσίας
Απαντούμε στο αριθμ. 7476/8-11-89 έγγραφό σας και σας πληροφορούμε τα εξής:
Επειδή όπως μας γνωρίσατε και τηλεφωνικά η ομοσπονδία σας είναι Ν.Π.Ι.Δ. η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών που προσφέρθηκε στα προγράμ¬ματα μαζικού λαϊκού αθλητισμού, ύστερα από σύμβαση μαζί σας, μπορεί να υπολογιστεί συντάξιμη μόνο με τη διαδικασία του Ν. 1405/ 83.
Κατά συνέπεια η παραπάνω προϋπηρεσία δε μπορεί να υπολογιστεί για χορήγηση Μ.Κ. και χρονοεπιδόματος σύμφωνα με το άρ6ρο 16 του Ν.1505/84.
Ε.Υ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ συνταξης : Το ως άνω έγγραφο στάλθηκε στην « Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία»

alfavita.gr

Loading...


  • europalso   ideascentral