Δυο διατάξεις για παράταση θητείας στο σχέδιο νόμου του υπουργείου παιδείας «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

Οι αποφάσεις

Παράταση άσκησης καθηκόντων των διευθυντών, προϊσταµένων και υποδιευθυντών σχολικών
µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και των υπευθύνων τοµέων των Εργαστηριακών Κέντρων και ρύθµιση συναφών θεµάτων

1. Διευθυντές, προϊστάµενοι και υποδιευθυντές σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς
και υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ., οι οποίοι υπηρετούν το σχολικό έτος 2021-2022, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄, περί της επιλογής των στελεχών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

2. Μόνιµοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν µε οργανική θέση στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022 υπηρέτησαν ή υπηρετούν κατ’ αναπλήρωση ως διευθυντές, προϊστάµενοι και υποδιευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ., καθώς και ως υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ, διατηρούν τη θέση
ή ιδιότητά τους αυτή και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021, ακόµη και αν
θεωρηθεί ότι η υπηρεσία τους στις προαναφερόµενες θέσεις ή υπό τις προαναφερόµενες ιδιότητες έχει λήξει µε τη λήξη του διδακτικού έτους 2021 – 2022.

3. Μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Β΄ του
Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021, κενές ή κενούµενες θέσεις διευθυντών, προϊσταµένων και υποδιευθυντών σχολικών
µονάδων και Ε.Κ., καθώς και υπεύθυνων τοµέων των Ε.Κ., πληρούνται µε αναπλήρωση κατά τα οριζόµενα στο
Κεφάλαιο Ε΄ του άρθρου 11, περί αναπλήρωσης, του ν. 1566/1985 (Α΄ 167). Στην περίπτωση αυτή, εφόσον αναπληρωτές ορίζονται µόνιµοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε οργανική θέση στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, η αναπλήρωση διαρκεί µέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021.

Άρθρο 375

Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, των οποίων η θητεία λήγει στις 31.7.2022, ή όσοι ορισθούν να αναλάβουν και ασκήσουν καθήκοντα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, καθώς και ο Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021 (Α΄136), περί της επιλογής των στελεχών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.