Άρθρο 7
Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων
Άρθρο 8
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας
σχολικών μονάδων
Άρθρο 9
Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας
Άρθρο 10
Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης
εκπαιδευτικού προσωπικού
Άρθρο 11
Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης
Άρθρο 12
Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
Άρθρο 13
Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Άρθρο 15
Σύσταση οργανικής μονάδας επιπέδου
Διεύθυνσης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων
Άρθρο 20
Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης
του προσωπικού των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 33
Ρυθμίσεις για ζητήματα ενδοσχολικών
εξετάσεων Γενικού Λυκείου
Άρθρο 34
Ρυθμίσεις ζητημάτων μη τυπικής εκπαίδευσης
ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.
Ή ΑΠΟ ΕΔΩ
ΦΕΚ A 17 – 15.02.2017
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15.02.2017 Σελίδες 32 (181 – 212)