Το εξέδωσε οδηγίες για τη διδακτέα στα μαθήματα των και των Δημοτικών.

Η εγκύκλιος

Λόγω της πολύμηνης εξέλιξης της πανδημίας του Covid-19 θεωρείται κομβικής παιδαγωγικής σημασίας η πολλαπλή ψυχοκοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών της προσχολικής εκπαίδευσης, προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα νέα δεδομένα της καθημερινότητάς τους και ως εκ τούτου να
προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες εντός ενός υποστηρικτικού και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος που θα διακρίνεται, κυρίως, από συνεργασία, αλληλεγγύη, αμοιβαιότητα και κατανόηση.

Συνεπώς, από την αναγκαία εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως απορρέουσα συνέπεια αυτής, σε ό,τι αφορά στην προσχολική εκπαίδευση, προκύπτει ως αναγκαιότητα όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, φορείς), στο πλαίσιο της λειτουργίας του νηπιαγωγείου ως οργανισμού και κοινότητας μάθησης, να συλλειτουργούν σε κλίμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης ώστε να επιτύχουν τον
κοινό στόχο, ο οποίος εν προκειμένω είναι η ομαλή και απρόσκοπτη επάνοδος των μαθητών/τριών του νηπιαγωγείου στον φυσικό χώρο του σχολείου, με βασικό γνώμονα την πολλαπλή ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωσή τους.

Υπό αυτό το πλαίσιο, με την επιστροφή των μαθητών/τριών στη διά ζώσης εκπαίδευση και συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ηλικίας αυτής, είναι υψίστης σημασίας για τους/τις μαθητές/τριες να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες και το πλαίσιο μετάβασης από την ψηφιακή στη φυσική τάξη για την ομαλή προσαρμογή τους.

Συγχρόνως, κατά την επάνοδο στη σχολική τάξη, προκύπτει η αναγκαιότητα για διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος πλούσιου σε ερεθίσματα, γνωστικά και συναισθηματικά, που προωθεί και ενισχύει τη διερεύνηση, την καθοδηγούμενη ανακάλυψη, την ελεύθερη έκφραση, προάγει την ψυχική υγεία και την προσαρμοστικότητα στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, αναπτύσσει τη συναισθηματική και την κοινωνική αντιμεταχώρηση, μέσω ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος και θετικού παιδαγωγικού κλίματος. Επιπρόσθετα, προτείνεται να δίνεται έμφαση από τους/τις εκπαιδευτικούς, μέσω της συνέχειας της παροχής ευκαιριών για μαθησιακές και δημιουργικές δραστηριότητες που στοχεύουν κυρίως στη βιωματική μάθηση, στην ενθάρρυνση των μαθητών/τριών για ενεργό συμμετοχή και την ανάπτυξη συναισθηματικής σταθερότητας και θετικών σχέσεων με τους/τις μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους.

Στο  πλαίσιο αυτό προτείνεται η περαιτέρω συνεργασία με τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τους/τις Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) κ.ά. με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη μαθητών/τριών με ειδικές και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες και η ανάπτυξη δράσεων και δραστηριοτήτων που αφορούν στη μετάβαση από το οικογενειακό περιβάλλον στο νηπιαγωγείο και από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο.