Με το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία που είναι από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση αναβαθμίζεται και ο ρόλος του .

Άρθρο 82

Συνεργασίες με τρίτους φορείς

1.    Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή με δική του πρωτοβουλία, δύναται να αποφασίζει τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με κάθε φορέα που κρίνει σκόπιμο, με σκοπό τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε προγράμματα και δράσεις πολιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

2.    Τα προγράμματα και οι δράσεις της παρ. 1, τα οποία οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), δύνανται να οργανώνονται και να υλοποιούνται είτε εξ ολοκλήρου από τον συνεργαζόμενο φορέα είτε από κοινού από τον συνεργαζόμενο φορέα και τη σχολική μονάδα.

3.    Η υλοποίηση των δράσεων και των προγραμμάτων που αφορούν σε μία σχολική μονάδα εγκρίνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της και κοινοποιείται στον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις που οι δράσεις και τα προγράμματα υλοποιούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, απαιτείται η έγκριση του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης (αν τα προγράμματα αφορούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση), του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης (αν τα προγράμματα αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης) ή του Ι.Ε.Π. (αν τα προγράμματα αφορούν σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις).

Άρθρο 83
Διεξαγωγή έρευνας και πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα

1.    Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας χορηγείται άδεια για τη διεξαγωγή έρευνας στη σχολική μονάδα από μέλη του προσωπικού ή φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών, ερευνητικών ή παιδαγωγικών/εκπαιδευτικών φορέων. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της έρευνας στη σχολική μονάδα. Αν οι έρευνες υλοποιούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η άδεια χορηγείται από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης (αν οι έρευνες αφορούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση), από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης (αν οι έρευνες αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης) ή από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (αν οι έρευνες αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις).

2.    Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας αποφασίζεται η πραγματοποίηση στη σχολική μονάδα πρακτικής άσκησης από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι., καθώς και από καταρτιζόμενους  και από σπουδαστές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Άρθρο 84
Λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων

1.    Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας των δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων δύναται να αποφασίζεται η συγκρότηση και η λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Σχολικού Συμβουλίου και της οικείας δημοτικής αρχής. Οι εκπαιδευτικοί όμιλοι των δημοτικών σχολείων δύναται να συγκροτούνται και να λειτουργούν και κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήμερου προγράμματος της σχολικής μονάδας.

2.     Για κάθε εκπαιδευτικό όμιλο που συγκροτείται ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας ένας εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Η επιλογή των Υπευθύνων των Εκπαιδευτικών Ομίλων πραγματοποιείται μεταξύ των εκπαιδευτικών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων. Ο χρόνος που οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων αφιερώνουν στην οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων δεν προσμετράται στο εργασιακό τους ωράριο, αλλά συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους, καθώς και κατά την επιλογή τους ως στελεχών εκπαίδευσης σύμφωνα με την υποπερ. εε΄ της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 31.

3.    Οι Διευθυντές ή οι Προϊστάμενοι περισσότερων σχολικών μονάδων δύνανται να αποφασίζουν για τη συγκρότηση και τη λειτουργία κοινού εκπαιδευτικού ομίλου ή ομίλων. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται ένας Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Ομίλου από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της κάθε σχολικής μονάδας, η οποία συμμετέχει στον κοινό εκπαιδευτικό όμιλο.

4.    Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια ορισμού, η διάρκεια της θητείας των Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Ομίλων και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 85
Κατανομή μαθητών σε τμήματα

1.    Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων δύνανται να καθορίζονται γενικά ή ειδικά κριτήρια, βάσει των οποίων κατανέμονται οι μαθητές σε τμήματα. Τα κριτήρια κατανομής των μαθητών/τριών περιλαμβάνουν ενδεικτικώς: (α) την ποσοτική αναλογία μαθητών/τριών, (β) τις ειδικότερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών και (γ) τη διαμόρφωση ομάδων με στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και μαθησιακής προόδου των μαθητών/τριών. Με την ίδια απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων πραγματοποιείται η κατανομή των μαθητών/τριών σε τμήματα, τα οποία πρέπει να είναι ισόρροπα.

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων δύναται να αποφασίζει για τη μεταβολή της σύνθεσης των τμημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον συντρέχουν παιδαγωγικοί λόγοι.

3. Σε περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν λαμβάνει για οποιονδήποτε λόγο τις αποφάσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος, αυτές λαμβάνονται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας,

Άρθρο 86
Παιδαγωγικές συναντήσεις

1. Οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά με θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών/τριών, οργάνωσης της διδασκαλίας των μαθημάτων, υλοποίησης και αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών με πρωτοβουλία του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, οι οποίες σκοπεύουν στην ανταλλαγή πληροφοριών, την καταγραφή προβλημάτων, τη λήψη συλλογικών αποφάσεων και την υιοθέτηση κοινών πρακτικών που εκτιμώνται ως πλέον αποτελεσματικές για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

2. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας συγκαλεί τις παιδαγωγικές συναντήσεις άπαξ μηνιαίως, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ή/και τον Σύλλογο των Διδασκόντων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει κι ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου Διδασκόντων ή του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των παιδαγωγικών συνεδριών χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και η εφαρμογή του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 87
Ενδοσχολικοί Συντονιστές

1. Όργανα συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές (Συντονιστές Τάξεων ή/και Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων), οι οποίοι συνδράμουν τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή στο έργο τους ασκώντας καθήκοντα σε θέματα που αφορούν: (α) την υποστήριξη και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών ανά ομάδες ειδικοτήτων ή ανά ομάδες τάξεων διδασκαλίας, (β) τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, (γ) την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την ανταλλαγή καλών επαγγελματικών πρακτικών, (δ) την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων διδασκαλίας και την αξιολόγησή τους και (ε) τον προγραμματισμό των διαδικασιών αξιολόγησης των μαθητών. Στο πλαίσιο των ως άνω καθηκόντων, ο Ενδοσχολικός Συντονιστής συγκαλεί συναντήσεις εργασίας με εκπαιδευτικούς ομάδων ειδικοτήτων ή ομάδων τάξεων διδασκαλίας καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

2. Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, ο οποίος δύναται να αναθέτει στον ίδιο εκπαιδευτικό καθήκοντα Συντονιστή Τάξης και Συντονιστή Γνωστικού Πεδίου, εφόσον τούτο εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.

3. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας δύναται να αποφασίζεται ότι οι παιδαγωγικοί σύμβουλοι – μέντορες του άρθρου 88 μπορούν να αναλαμβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα Ενδοσχολικών Συντονιστών.

4. Μετά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ως συντονιστές τάξεων ή / και γνωστικών πεδίων μπορούν να επιλεγούν μόνο εκπαιδευτικοί με αξιολόγηση «Εξαιρετική» ή «Πολύ Καλή» σε όλα τα πεδία, σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς της παρ. 1 του άρθρου 63.

5. Η θητεία ενός εκπαιδευτικού ως Ενδοσχολικού Συντονιστή (Συντονιστή Τάξης ή / και Γνωστικού Πεδίου) συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή του, καθώς και για την επιλογή του ως στελέχους εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπερ. εε΄ της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 31.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια ορισμού, η διάρκεια της θητείας, ο αριθμός των Ενδοσχολικών Συντονιστών (Συντονιστών Τάξης ή/και Γνωστικού Πεδίου) ανάλογα με το μέγεθος και τη δυναμικότητα της κάθε σχολικής μονάδας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 88
Παιδαγωγικός σύμβουλος –μέντορας στη σχολική μονάδα

1.Για την καθοδήγηση και την υποστήριξη της ένταξης στην σχολική μονάδα νεοδιοριζόμενου ή πρόσφατα τοποθετημένου στη σχολική μονάδα μόνιμου ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού με προϋπηρεσία έως πέντε έτη ορίζεται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου ο παιδαγωγικός σύμβουλός – μέντοράς του.

2.Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας δύναται να αποφασίζεται ότι οι Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων ή / και Τάξεων του άρθρου 87 μπορούν να αναλαμβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα παιδαγωγικού συμβούλου – μέντορα.

3. Μετά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ως παιδαγωγικοί σύμβουλοι – μέντορες μπορούν να επιλεγούν μόνο εκπαιδευτικοί με αξιολόγηση «Εξαιρετική» ή «Πολύ Καλή» σε όλα τα πεδία, σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς της παρ. 1 του άρθρου 67.

4. Η θητεία ενός εκπαιδευτικού ως παιδαγωγικού συμβούλου – μέντορα συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή του, καθώς και κατά την επιλογή του ως στελέχους εκπαίδευσης σύμφωνα με την υποπερ. εε΄ της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 31.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια ορισμού, η διάρκεια της θητείας, ο αριθμός των παιδαγωγικών συμβούλων – μεντόρων ανάλογα με το μέγεθος της κάθε σχολικής μονάδας και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 89
Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-

1. Οι Υπεύθυνοι Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) ορίζονται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας ανά τομέα σπουδών με σκοπό να συμβάλουν στην ένταξη των αποφοίτων των ως άνω σχολείων στην αγορά εργασίας και την απασχόληση λειτουργώντας ενισχυτικά προς τους μαθητές της Δ’ τάξης του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., ώστε οι τελευταίοι να ενταχθούν σε θέσεις του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Για αυτόν τον σκοπό, ο Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία συνεργάζεται με τον οικείο Συντονιστή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία, καθώς και με τον οικείο Υπεύθυνο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία του άρθρου 39 του ν. 4763/2020 (Α΄254).

2. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ως Υπεύθυνοι Διασύνδεσης με τη Μαθητεία μπορούν να επιλεγούν μόνο εκπαιδευτικοί με αξιολόγηση «Εξαιρετική» ή «Πολύ Καλή», σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς της παρ. 1 του άρθρου 67.

3. Η θητεία ενός εκπαιδευτικού ως Υπεύθυνου Διασύνδεσης με τη Μαθητεία συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή του, καθώς και κατά την επιλογή του ως στελέχους εκπαίδευσης σύμφωνα με την υποπερ. εε΄ της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 31.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα ορισμού, η διάρκεια της θητείας και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Διασύνδεσης με τη Μαθητεία, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 90
Ενδοσχολική επιμόρφωση

1. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος.

2. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας καθορίζεται η θεματολογία των επιμορφωτικών σεμιναρίων με βάση: (α) τις ανάγκες της σχολικής μονάδας (β) τον φορέα υλοποίησης της επιμόρφωσης, (γ) την οργάνωση και την υλοποίηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων .

3. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται εκτός του διδακτικού ωραρίου.

4. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια της παρ. 1 είναι προαιρετική και συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους.

5. Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιμορφωτικού σεμιναρίου, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αναλαμβάνουν να χορηγήσουν στους εκπαιδευτικούς έντυπη ή ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης του επιμορφωτικού σεμιναρίου και καταχωρούν την τελευταία στον ατομικό ηλεκτρονικό υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού του άρθρου 68.

Άρθρο 91
Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου από τον Διευθυντή

Στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης με εξαίρεση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης δύναται, ως πειθαρχικός προϊστάμενος, να επιβάλλει και ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 92
Χρήση – Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων

Το άρθρο 41 του ν. 1566/1985 (Α´167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Χρήση – Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων

1. Τα σχολικά κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για τη στέγαση δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή του δήμου.

2. Η συστέγαση δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, η αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, η κοινή χρήση των υπόλοιπων χώρων και οι ώρες λειτουργίας του κάθε συστεγαζόμενου σχολείου καθορίζονται με απόφαση του δημάρχου κατά την έναρξη κάθε διδακτικού έτους, ύστερα από γνώμη της οικείας δημοτικής επιτροπής παιδείας.

3. Σχολικά κτίρια, οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις τους που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων είναι δυνατόν να διατεθούν με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από πρόταση της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών και ζημιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για τον σκοπό που προορίζεται. Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από τον χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημίες και καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ` όλα έτοιμο για τη λειτουργία του σχολείου.

4. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατόν να διοργανώνονται και να υλοποιούνται από τη σχολική μονάδα, μετά το πέρας του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, με ή χωρίς συνεργασία με τρίτους φορείς, εκδηλώσεις, προγράμματα και συνέδρια που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα και τα συνέδρια του πρώτου εδαφίου διοργανώνονται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, με απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται στον οικείο Δήμο. Τυχόν έσοδα από τις εκδηλώσεις αυτές αποδίδονται στη σχολική μονάδα μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής.

5. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης σχολικών κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων, για χρονικά διαστήματα εκτός του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων, προγραμμάτων και συνεδρίων που μπορεί να διοργανώνει η σχολική μονάδα εκτός του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, ο χαρακτήρας των τρίτων φορέων με τους οποίους δύναται να συνεργάζεται η σχολική μονάδα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, προγραμμάτων και συνεδρίων εκτός του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, ο τρόπος απόδοσης τυχόν εσόδων στη σχολική μονάδα, και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 93
Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση χορηγιών και δωρεών

1. Οι σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από την τακτική κρατική επιχορήγηση, χρηματοδοτούνται από: (α) τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με το οποίο συνεργάζονται ή άλλον συνεργαζόμενο φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 82, (β) έσοδα από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 1566/1985 (Α΄167) και (γ) δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.

2. Η χρηματοδότηση κατά τις περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 αποδίδεται μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής άμεσα στη σχολική μονάδα, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 94
Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

1.    Στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έναρξή του οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τις προτιμήσεις τους ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα.

2.    Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας, αποφασίζει την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα. Στην περίπτωση μη λήψης της απόφασης του πρώτου εδαφίου από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, χωρίς να δεσμεύεται από τις δηλώσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών.

Άρθρο 95
Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προιστάμενο της σχολικής μονάδας

1.    Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό την εκτέλεση εξωδιδακτικών εργασιών, εκτός του διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

2.    Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 τροποποιείται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του Κεφαλαίου ΣΤ’ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως ενδεικτικά, η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώριση – ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α’ 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.».

Άρθρο 96
Ορισμός υπεύθυνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων

1.    Στην αρχή του διδακτικού έτους, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μετά από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας ορίζονται ένας εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος για κάθε τμήμα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα συμβούλων των αντίστοιχων μαθητικών κοινοτήτων της σχολικής μονάδας.

2.    Στην περίπτωση μη λήψης της απόφασης της παρ. 1 από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας.