Νέα διορθωτική απόφαση για τις αναθέσεις μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/05/2018 - 12:34 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Υπογράφτηκε από τον Υφυπουργό Παιδείας, 'Eρευνας και Θρησκευμάτων Δ. Μπαξεβανάκη  νέα διορθωτική απόφαση για τις μαθημάτων στο

Αναθέσεις μαθημάτων

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 5 (περ. α΄) και 14 του άρθρου 66 του ν.4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 2. Την παρ. 2 (περ. ι΄) του άρθρου 43 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 (περ. β΄) του άρθρου 39 του ν.4403/2016 (Α΄ 125) και με την παρ. 2 (περ. β΄) του άρθρου 34 του ν.4415/2016 (Α΄ 159). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 6. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων… Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…». 8. Το π.δ. 125/2016 (A΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso