Οι υπάλληλοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με θητεία πέντε (5) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) φορές το ανώτερο.

Η ανακοίνωση

Το και Θρησκευμάτων,  προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων  μετακλητών υπαλλήλων με τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» στις Μουφτείες της Θράκης.

Οι υπάλληλοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με θητεία πέντε (5) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) φορές το ανώτερο.

1. Έργο των μετακλητών υπαλλήλων που φέρουν τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» είναι:

α) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων και ο συντονισμός της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

β) η σύνταξη μελέτης και η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή και την αποτελεσματικότερη δράση των υπηρεσιών της,

γ) η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή και η μέριμνα για την έγκαιρη προετοιμασία και λήψη των αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις,

δ) η προσαρμογή της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις ανάγκες της τοπικής θρησκευτικής κοινότητας,

ε) η  βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων της και

στ) ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

2. Ο μετακλητός υπάλληλος που φέρει τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» προΐσταται της Δ/νσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή.

3. Ο Μουφτής μπορεί να μεταβιβάζει με απόφασή του στον «Γραμματέα Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» το δικαίωμα υπογραφής δημοσίων εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

4. Ο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» κατόπιν εντολής του Μουφτή, μπορεί να συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα για όλα τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Μουφτείας.

Στην προκήρυξη  αναφέρονται  οι  θέσεις, τα  απαιτούμενα   προσόντα πρόσληψης, η  προθεσμία, ο τόπος υποβολής  της  αίτησης  συμμετοχής, τα  αναγκαία  δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία  επιλογής και  διενέργειας της  συνέντευξης . Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει  δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης στον τύπο. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης  έχει αναρτηθεί  στον δικτυακό ιστότοπο του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων () και της Περιφερειακής Δ/νσης  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ().

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ