Μηχανογραφικό 2018: Αποστολή μηχανογραφικών καταστάσεων μαθητών της Γ Λυκείου σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/07/2018 - 18:08 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

: Τις μηχανογραφικές καταστάσεις σε τρία αντίγραφα ανά Γενικό Λύκειο με τα στοιχεία των μαθητών, με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών, συνοδευόμενες με οδηγίες απέστειλε το υπουργείο Παιδείας στα και .

«Αποστολή καταστάσεων των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-2018 για οπτικό έλεγχο».

Σας αποστέλλουμε μηχανογραφικές καταστάσεις σε τρία αντίγραφα ανά Γενικό Λύκειο με τα στοιχεία των μαθητών, με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών. Ειδικότερα, στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Ημερησίων – Εσπερινών Γενικών Λυκείων που είναι καταχωρισμένοι στη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα αν κατέθεσαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το Μάρτιο του 2018. Για κάθε έναν μαθητή που περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, αναφέρονται τα ονομαστικά στοιχεία του, ο κωδικός αριθμός Εξετάσεων και η ένδειξη «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» στη στήλη «Απολυτήριο».

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων, μόλις παραλάβουν τις μηχανογραφικές καταστάσεις, θα πρέπει: 1. να ελέγξουν για κάθε μαθητή που αναγράφεται στις καταστάσεις αν έχει λάβει απολυτήριο ή όχι και αν αναγράφεται στη στήλη «Απολυτήριο» η ορθή ένδειξη. Στην περίπτωση που για κάποιον μαθητή δεν αναγράφεται η ορθή ένδειξη, θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως με κόκκινο στυλό. Σημειώνεται ότι η πληροφορία αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι πολύ κρίσιμη για τους μαθητές που συμμετείχαν στις , καθώς οι μαθητές που δεν
έλαβαν απολυτήριο θα πρέπει να εξαιρεθούν από τη διαδικασία της επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για τους υπόλοιπους μαθητές που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για τη σωστή τήρηση των ηλεκτρονικών μας αρχείων, καθώς και για την περίπτωση που οι μαθητές αυτοί τα επόμενα έτη θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις ως απόφοιτοι. Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής σας δεν συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις, παρακαλούμε να συμπληρωθεί στο τέλος της μηχανογραφικής κατάστασης, αναγράφοντας τα ονομαστικά του στοιχεία, τον κωδικό αριθμό Εξετάσεων και την ένδειξη στη στήλη «Απολυτήριο». 2. να επιβεβαιώσουν τα ονομαστικά στοιχεία των μαθητών και να σημειώσουν ευκρινώς τυχόν αλλαγές. 3. μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, να επιστρέψουν τα δύο αντίγραφα, τα οποία θα έχουν επικυρώσει για την ορθότητα του περιεχομένου τους με την υπογραφή τους και τη σφραγίδα του Λυκείου, στη Δ/νση Δ.Ε., το αργότερο μέχρι την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε. Οι Διευθυντές Δ.Ε. θα πρέπει : 1. να παραδώσουν στους Διευθυντές των Γενικών Λυκείων τις αντίστοιχες καταστάσεις αμέσως μόλις τις παραλάβουν. 2. να επιστρέψουν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, γραφείο 0026, με το συντομότερο δυνατό τρόπο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018, το πρώτο αντίγραφο των καταστάσεων που θα παραλάβουν θεωρημένο από τους Διευθυντές των Γενικών Λυκείων και αφού προηγουμένως ελέγξουν αν το εν λόγω αντίγραφο έχει επικυρωθεί για την ορθότητα του περιεχομένου του από τον Διευθυντή του Λυκείου.

«Αποστολή μηχανογραφικών καταστάσεων με τους αποφοίτους και τους μαθητές Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-2018, για οπτικό έλεγχο».

Σας αποστέλλουμε μηχανογραφικές καταστάσεις σε τρία αντίγραφα ανά Επαγγελματικό Λύκειο με τα στοιχεία των μαθητών, με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών. Ειδικότερα, στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Ημερησίων – Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που είναι καταχωρισμένοι στη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα αν κατέθεσαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και αν συμμετείχαν τελικά σε αυτές, καθώς και οι απόφοιτοι που κατέθεσαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και συμμετείχαν σε αυτές. Για κάθε έναν μαθητή ή απόφοιτο, που περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, αναφέρονται τα ονομαστικά στοιχεία του, ο κωδικός αριθμός Εξετάσεων, η ένδειξη «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» στη στήλη «Απολυτήριο» και η ένδειξη «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» στη στήλη «Πτυχίο».

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Οι Διευθυντές των Επαγγελματικών Λυκείων, μόλις παραλάβουν τις μηχανογραφικές καταστάσεις, θα πρέπει:
1. να ελέγξουν για κάθε μαθητή που αναγράφεται στις καταστάσεις αν έχει λάβει απολυτήριο και πτυχίο και αν αναγράφεται στη στήλη «Απολυτήριο» και στη στήλη «Πτυχίο» η ορθή ένδειξη. Επιπλέον, να ελέγξουν για κάθε απόφοιτο που αναγράφεται στις καταστάσεις, αν έχει λάβει πτυχίο και αν αναγράφεται στη στήλη «Πτυχίο» η ορθή ένδειξη. Επισημαίνεται ότι για όλους τους αποφοίτους αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΙ» στη στήλη «Απολυτήριο». Σε περίπτωση που για κάποιον υποψήφιο δεν αναγράφονται οι ορθές ενδείξεις, θα πρέπει να διορθωθούν αναλόγως με κόκκινο στυλό. Σημειώνεται ότι η πληροφορία της λήψης απολυτηρίου και πτυχίου αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι πολύ κρίσιμη για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς οι μαθητές και οι απόφοιτοι που δεν έλαβαν απολυτήριο και πτυχίο θα πρέπει να εξαιρεθούν από τη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για τους υπόλοιπους μαθητές που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη σωστή τήρηση των ηλεκτρονικών μας αρχείων, καθώς και για την περίπτωση που οι μαθητές αυτοί τα επόμενα έτη θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ως απόφοιτοι. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής σας δεν συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις, παρακαλούμε να συμπληρωθεί στο τέλος της μηχανογραφικής κατάστασης, αναγράφοντας τα ονομαστικά του στοιχεία, τον κωδικό αριθμό Εξετάσεων και τις ορθές ενδείξεις στις στήλες «Απολυτήριο» και «Πτυχίο». 2. να επιβεβαιώσουν τα ονομαστικά στοιχεία των υποψηφίων και να σημειώσουν ευκρινώς αλλαγές, εάν υπάρχουν. 3. μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, να επιστρέψουν τα δύο αντίγραφα, τα οποία θα έχουν επικυρώσει για την ορθότητα του περιεχομένου τους με την υπογραφή τους και τη σφραγίδα του Λυκείου, στη Δ/νση Δ.Ε., το αργότερο μέχρι την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε. Οι Διευθυντές Δ.Ε. θα πρέπει : 1. να παραδώσουν στους Διευθυντές των Επαγγελματικών Λυκείων τις αντίστοιχες καταστάσεις αμέσως μόλις τις παραλάβουν. 2. να επιστρέψουν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, γραφείο 0026, με το συντομότερο δυνατό τρόπο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018, το πρώτο αντίγραφο των καταστάσεων που θα παραλάβουν θεωρημένο από τους
Διευθυντές των Επαγγελματικών Λυκείων και αφού προηγουμένως ελέγξουν αν το εν λόγω αντίγραφο έχει επικυρωθεί για την ορθότητα του περιεχομένου του από τον Διευθυντή του Λυκείου.

Μηχανογραφικό 2018 – exams.it.minedu.gov.gr: Έως 16 Ιουλίου η οριστικοποίηση

Μηχανογραφικό 2018: Τα θολά σημεία

Βάσεις 2018: Πότε ανακοινώνονται

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso