Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης ένταξης νέων μελών και επικαιροποίησης στοιχείων ενταγμένων μελών στο μητρώο από το .

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 9272/576/14.06.2022 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΞΦ346ΨΖΣΠ-Η9Ν), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή στο:

1ο ΣΤΑΔΙΟ: Αίτησης Ένταξης νέων μελών στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. και επικαιροποίησης των  στοιχείων των ενταγμένων μελών του, έτους 2022.

2ο ΣΤΑΔΙΟ: Αίτησης για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σχολικής περιόδου 2022-2023.

Στο 1ο ΣΤΑΔΙΟ στάδιο της πρόσκλησης:

Α. οι νέοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την ΑΠ: 660/3/17985/14-6-2022 (ΑΔΑ: ΕΧΦΛ46ΨΖΣΠ-ΖΒΤ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Β. τα ήδη ενταγμένα μέλη του μητρώου καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της αίτησής τους εφόσον το επιθυμούν, στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr.

Η προθεσμία υποβολής και επικαιροποίησης των στοιχείων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. ορίζεται: από την Τετάρτη 15/6/2022 (ώρα 09:00) έως και την Τετάρτη 29/6/2022 (ώρα 15:00).

Διευκρινίζεται ότι στο 2ο ΣΤΑΔΙΟ της πρόσκλησης οι ενταγμένοι στο Μητρώο ΣΔΕ θα κληθούν, κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασίας επιλογής και ανάθεσης έργου για τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ