εκπαιδευτικών 2018: Η εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4488/2017 με το οποίο προβλέπεται η τροποποίηση της περίπτωσης α’ της παρ.1 του άρθρου 26 του π.δ/τος 422/1981 που αφορά στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων θα επηρεάσει τους μισθούς των αλλά και των άλλων Δημοσίων Υπαλλήλων.

Οικονομικά τμήματα πολλών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης έχουν προχωρήσει ήδη στην εφαρμογή του άρθρου για τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου 2017 και ενημερώνουν ότι η παρακράτηση των υπόλοιπων 11 μηνών του 2017 θα γίνει σε μελλοντική μισθοδοσία.

H Δ.Π.Ε. Κιλκίς ανακοίνωσε “Από το Οικονομικό Τμήμα ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο 4488/2017, από 1/1/2017 έχει αυξηθεί το ποσοστό του ΜΤΠΥ από 4 % σε 4.5 %. Η αύξηση αυτή συνυπολογίστηκε για το μήνα Δεκέμβριο 2017, και η παρακράτηση των υπόλοιπων 11 μηνών του 2017 θα γίνει σε μελλοντική μισθοδοσία. Επίσης ανακοινώνεται ότι στη μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2017 παρακρατήθηκε και ποσό ύψους €15, ως πρώτη δόση της συνδρομής στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς.”

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σχετική οδηγία, αναφέρει ότι αυτό θα γίνει σε δύο δόσεις .

Η αρχή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου διμήνου της νέας χρονιάς.

Συγκεκριμένα το ποσοστό της μηνιαίας πάγιας κράτησης των μετόχων υπέρ του ΜΤΠΥ μεταβάλλεται σε 4,5% από 4% που ίσχυε ως το τέλος του 2016.

Ταυτόχρονα όμως αλλάζει και η βάση υπολογισμού της κράτησης ως εξής:

Παλαιοί ασφαλισμένοι

α. ο βασικός μισθός όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 27 του ν.4354/2015,
β. το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης
γ. επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο για όσους υπηρετούν στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ.

Νέοι ασφαλισμένοι

α. ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 27 του ν.4354/2015 και
β. τα επιδόματα και οι παροχές των άρθρων, 15 (οικογενειακή παροχή), 16 (καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης), 18 (επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας) ανεξαρτήτως εάν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ΒΑΕ, και 19 (επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών) του ν.4354/2015.

Το ανώτατο όριο επί των οποίων υπολογίζονται οι τακτικές μηνιαίες εισφορές προκύπτει από τα οριζόμενα στις παρ. 2 α και β του άρθρου 5 του ν. 4387/2016.

Όσοι εκ των μετόχων αμείβονται με τις διατάξεις του ν.4472/2017 το νέο προβλεπόμενο ποσοστό 4,5% υπέρ του ΜΤΠΥ από την 1.1.2017, επιβάλλεται σε εκείνες τις αποδοχές που επιβάλλεται κράτηση υπέρ κύριας σύνταξης.