ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (Π.Ο.Λ./1195)

ΠΣΙΚΞΓ- Σύμφωνα με την Π.Ο.Λ.