Μεταθέσεις: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/08/2019 - 14:32 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06-Αγγλικής, ΠΕ.11–Φυσικής Αγωγής, ΠΕ.79.01 Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ.16–Μουσικής προς υποβολή αιτήσεων κατά το άρθρο 254του ν.4610/2019»

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1.τις διατάξεις του άρθρου 254του ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ.Α ́70/07-05-2019)

2.το Π.Δ. 81/2019(Φ.Ε.Κ. 119τ.Α ́/8-7-2019)«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»

3.το Π.Δ. 83/2019(Φ.Ε.Κ. 121τ.Α ́/9-7-2019)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

4.το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ.31 τ.Α ́/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων»

5.το με αριθμ. 80506/Ε2/21-5-2019 (ΑΔΑ 7ΝΛΗ4653ΠΣ-ΠΟ3) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Εκπ/κου Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. τμήμα Α

6.το με αριθμ. 86482/Ε2/30-5-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Εκπ/κου Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. τμήμα Α

 

7.τα στοιχεία που δόθηκαν από τις Δ/νσεις Π.Ε..

 

ΚΑΛΕΙ

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06-Αγγλικής, ΠΕ.11–Φυσικής Αγωγής, ΠΕ.79.01-Μουσικής Επιστήμηςκαι ΤΕ.16-Μουσικής,εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσαςστην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ήτοι μέχρι τηνΠαρασκευή 6 Σεπτεμβρίου2019να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης στην περιοχή της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή είχε δηλωθεί στις αιτήσεις προτίμησής τους για μετάθεση που υπέβαλαν το σχολικό έτος 2013-2014εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:α)κατά το σχολικό έτος 2013–2014υπέβαλαν αίτηση προτίμησης για μετάθεση που απορρίφθηκε από τη Διοίκηση ως προς τη δηλωθείσα πρώτηεπιλογήτους, λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων και στην ίδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετατάχθηκαν εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδίων κλάδων -ειδικοτήτων, δυνάμει του ν. 4172/2013 (A167),β) τόσο κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 (Α ́167) όσο και κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4610/2019 (Α ́70)κατείχαν και εξακολουθούν να κατέχουν οργανικές θέσεις ή να βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςστον ίδιο κλάδο-ειδικότητα, γ) κατά το σχολικό έτος 2013–2014είχαν για την περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους ίσα ή περισσότερα μόρια μετάθεσης από τον τελευταίο σε μόρια εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδίων ως ανωτέρω κλάδων-ειδικοτήτων, που μετατάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετήθηκε στην ίδια περιοχή.

 

Για τη σύγκριση των μορίων υπολογίζονται για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατάχθηκαν τα μόρια μετάθεσης που θα συγκέντρωναν ως εκπαιδευτικοίΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάθεση το σχολικό έτος 2013–2014.Στο Παράρτημα Ιαποτυπώνονται τα μόρια μετάθεσηςτου τελευταίουσε μόριαεκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατάχθηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςκαι ανά ειδικότητα.

 

Οι αιτήσεις,σύμφωνα με το υπόδειγμα ΠαράρτημαΙΙ,υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, στις οποίες μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση μετάθεσης που είχαν υποβάλειτο σχολικό έτος 2013-2014. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τωναιτήσεων, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

1)Θα αποστείλουν στην Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του πρωτοκόλλου του ΥΠAIΘ[email protected],διαβιβαστικόέγγραφο με συνημμένο πίνακα σε μορφήexcelπου θα περιλαμβάνειτα στοιχεία των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης με κεφαλαία γράμματα ως εξής:

 

α)ΕΠΩΝΥΜΟ β) ΟΝΟΜΑ γ) Α.Μ. δ) ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ε) ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣστ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ζ) ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ.

 

Η περιοχή μετάθεσης αφορά στην περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και τα μόρια μετάθεσης που είχαν στις 31-8-2014.2)Θα αποστείλουν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε.,τμήμα Α.

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: