Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019-2020

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/11/2019 - 12:24 | Author: Newsroom Ipaidia

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2019-2020, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης μετα απαραίτηταδικαιολογητικά για τις ακόλουθεςκατηγορίες :α)γενικέςαπό περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β)σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.και Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.),γ)στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,δ)στα ΜειονοτικάΣχολείακαιε)αμοιβαίεςαπό περιοχή σε περιοχήμετάθεσης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 1.1.

 

ΥποβολήΟι αιτήσεις υποβάλλονται, από 12-11-2019έως 25-11-2019και ώρα 15:00,μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του παρόντος κεφαλαίου.

 

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστικήκαι ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίεςγια τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησηςκαι βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.Με ευθύνη των Διευθύνσεων,άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης.Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους θέσης,καθώς και οι υπηρετούντες με 5ετή θητεία και παράταση αυτής σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία εκπαιδευτικοί.

 

Επίσης όσοι μετατέθηκαν με τη με αριθμό 163166/Ε2/18-10-2019 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΖΠΧ4653ΠΣ-ΑΨΚ) έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μόνο αίτηση οριστικής τοποθέτησης.1.2. Ανάκλησηα)Ανάκληση της αίτησης μετάθεσηςμπορεί να γίνειμέσωτου ηλεκτρονικού συστήματοςμέχρι 31-01-2020, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης, η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου. β)Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις καιεπομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.1.3. Εξαιρέσεις ως προς την υποβολή δικαιολογητικώνα)Κατ’ εξαίρεση η ληξιαρχική πράξη για νεογέννητο τέκνο μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου.

 

Σε περίπτωση που το τέκνο γεννηθεί 31 Ιανουαρίου,ο εκπαιδευτικός θα αποστείλει στη Διεύθυνση οργανικής του, αίτημα προσθήκης τέκνου στο μητρώο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την ίδια ημέρα,με υποχρέωση να υποβάλει βεβαίωση από το Νοσοκομείο για τη γέννηση του τέκνου και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (75Α ́) ότι θα προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης, μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Μέσα στην ίδια προθεσμία μπορεί να υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους έχουν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας, εφόσον οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά τηλήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 2.2.1 του παρόντος κεφαλαίου.β)Αν τα δικαιολογητικά αυτά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολήςτων δημοσίων εγγράφων τα οποία πάντως ο αιτών οφείλει να αποστείλει, με τον τρόπο που ορίζεται παρακάτω, όταν εκλείψει η αιτία που

Η Εγκύκλιος

 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020

Η Εγκύκλιος σε μορφή pdf



  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: