Δημοσιεύθηκε η απόφαση με τις ανακλήσεις, συμπληρωματικές και διορθώσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και σε Κέντρα  Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

H απόφαση

1. Ανακαλούμε τη με αριθ. 31146/Ε2/18-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΨ046ΜΤΛΗ-1ΛΒ) Υπουργική Απόφαση Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), έτους 2022 , στο σημείο που αφορά τη μετάθεση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ71: α) ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ (Α.Μ. 708575) στο ΚΕΔΑΣΥ Καρδίτσας, καθώς συγκεντρώνει 61,3 μόρια και υπολείπεται των μορίων του ενιστάμενου εκπαιδευτικού ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ο οποίος συγκεντρώνει 62,3 μόρια. β) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ (Α.Μ. 708406) στην περιοχή Α΄ Μαγνησίας, καθώς εκ παραδρομής εντάχθηκε σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.

2. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. 31146/Ε2/18-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΨ046ΜΤΛΗ-1ΛΒ) Υπουργική Απόφαση και μεταθέτουμε, κατόπιν ικανοποίησης της ένστασής του, τον εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ, ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ (ΑΜ 707764) στο ΚΕΔΑΣΥ Καρδίτσας , με συνολικό αριθμό μορίων 62,23 .

3. Τροποποιούμε τη με αριθ. 31146/Ε2/18-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΨ046ΜΤΛΗ-1ΛΒ) Υπουργική Απόφαση στο σημείο που αφορά την περιοχή μετάθεσης της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71, ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑΣ-ΜΑΟΥΡΑΣ (Α.Μ. 708431), από την περιοχή της Β΄ Μαγνησίας στην περιοχή της Α΄ Μαγνησίας με συνολικό αριθμό μορίων 119,62, κατόπιν ικανοποίησης της ένστασής της.

4. Διορθώνουμε τη με αριθ. 31146/Ε2/18-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΨ046ΜΤΛΗ-1ΛΒ) Υπουργική Απόφαση, ως προς το μέρος που αφορά την περιοχή οργανικής θέσης της εκπαιδευτικού ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ του Χαραλάμπους (Α.Μ. 707216) από το εσφαλμένο Α΄ Σάμου στο ορθό Β΄ Σάμου.

Οι Περιφερειακοί Δ/ντες Εκπ/σης και οι Διευθυντές Εκπ/σης των περιοχών, στις οποίες μετατέθηκαν οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί σε περιοχές μετάθεσης και σε ΚΕΔΑΣΥ αναλαμβάνουν υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους.