Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη με την οποία μετατάσσονται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας (Α/θμιας) και Δευτεροβάθμιας (Β/θμιας) Εκπαίδευσης σε κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Με την υπό στοιχεία 88494/Ε2/04-08-2023 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (Α’ 151) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και διαμορφώθηκε, με την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου, με το άρθρο 167 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), το άρθρο 7 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 59 και την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), τα άρθρα 69,70 και 73 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4440/2016, Α’224) του ν. 3528/2007 (Α’ 26), το Κεφ. ΣΤ’

«Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 54 και την παρ. 6 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), την παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), τα άρθρα 35 και 37 και την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

την υπό στοιχεία 36165/Ε2/29-03-2023 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024» (ΑΔΑ: 629Φ46ΜΤΛΗ-ΔΣΖ), τα υπό στοιχεία 78433/Β1/17-07-2023 και 83388/Β1/25-07-2023 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠ.Δ.Σ. – Τμήμα Β’ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού την υπ’ αρ. 9/ 22-06-2023 βεβαίωση της αντίστοιχης Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις υπ’ αρ. 13/06-07-2023 και 15/20-07-2023 Βεβαιώσεις των αντίστοιχων Πράξεων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις κενές οργανικές θέσεις και τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης της μετάταξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας (Α/θμιας) και Δευτεροβάθμιας (Β/θμιας) Εκπαίδευσης σε κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να εκκινήσει έγκαιρα και ομαλά το σχολικό έτος 2023-2024, μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί ύστερα από αίτησή τους σε κενές οργανικές θέσεις, ως ακολούθως:

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα