Μεταταγμένοι: Σημαντική γνωμοδότηση για την Νομοθετική ρύθμιση των μετατάξεων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/11/2018 - 15:46 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Μετά την δημοσίευση του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ που περιέχει και ρύθμιση για την κατά παρέκκλιση μετάθεση προϋπαρχόντων των υποχρεωτικών μετατάξεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκπαιδευτικών των κοινών ειδικοτήτων ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16 Μουσικής, ζητήθηκε από τον νομικό μας σύμβουλο δικηγόρο κο Δημήτριο Θεοδωρόπουλο, αφού μελετήσει την σχεδιαζόμενη ρύθμιση, να συντάξει σχετική γνωμοδότηση για τις τυχόν συνέπειες που έχει η ρύθμιση αυτή στην υπηρεσιακή κατάσταση των συναδέλφων μας μεταταγμένων εκπαιδευτικών των κοινών ειδικοτήτων, μετά την έκδοση της ακυρωτικής των μετατάξεων αυτών απόφασης του ΣτΕ 3404/2017.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ

Η δε γνωμοδότηση αυτή, συντάχθηκε και ακολουθεί αυτούσια παρακάτω (πηγή www.tlaw.gr):

«Σημαντική γνωμοδότηση για την σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου παιδείας για την κατά παρέκκλιση μετάθεση προϋπαρχόντων των μετατάξων του Ν. 4172/2013, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ16 (Μουσικής), που ταυτόχρονα επιφέρει θετικές συνέπειες και στην υπηρεσιακή κατάσταση των μεταταγμένων εκπαιδευτικών των κλάδων αυτών, μετά την έκδοση της ακυρωτικής απόφασης 3404/2017 του ΣτΕ.

Σχέδιο νόμου για την κατά παρέκκλιση μετάθεση από 1η Σεπτεμβρίου 2019 ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, των αιτηθέντων μετάθεση το σχολικό έτος 2012-2013:

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ – ΤΕΙ προβλέπεται:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετατίθενται, κατόπιν αίτησής τους, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01, (πρώην ΠΕ.16.01 και ΠΕ.16.02) και ΤΕ.16 στην περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή είχε δηλωθεί στις υποβληθείσες εκ μέρους τους αιτήσεις προτίμησης για μετάθεση του σχολικού έτους 2012-2013, εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. κατά το σχολικό έτος 2012–2013 υπέβαλαν αίτηση προτίμησης για μετάθεση που απορρίφθηκε από τη Διοίκηση ως προς τη δηλωθείσα πρώτη επιλογή, λόγω μη ύπαρξης οργανικών κενών,

β. τόσο κατά τη δημοσίευση του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) όσο και κατά τη δημοσίευση του παρόντος κατείχαν και εξακολουθούν να κατέχουν οργανικές θέσεις ή να βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον ίδιο

κλάδο ειδικότητα,

γ. στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης για τις μεταθέσεις του σχολικού έτους 2012-2013 ήταν στις πρώτες θέσεις και σε σειρά που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδίων ως άνω κλάδων-ειδικοτήτων, που μετατάχθηκαν το οικείο σχολικό έτος  στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013. Για τον υπολογισμό της σειράς στον πίνακα κατάταξης προσμετρώνται και όσοι έχουν μετατεθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή δηλώθηκε στις υποβληθείσες κατά το σχολικό έτος 2012-2013 αιτήσεις προτίμησης για μετάθεση.

  1. Οι αιτήσεις της παρ. 1 υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η πρόσκληση εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, από την αρμόδια Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  2. Οι μεταθέσειςτου παρόντος διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο εκπαιδευτικός και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.»

Πλέον με την παραπάνω ρύθμιση, αναγνωρίζεται και νομοθετικά η εγκυρότητα όλων των μετατάξεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2013 και έπειτα, διότι με την παραπάνω διάταξη του νομοσχεδίου, δίνεται το δικαίωμα κατά παρέκκλιση μετάθεσης τόσων προϋπαρχόντων στην Α/θμια εκπαίδευση εκπαιδευτικών των παραπάνω κλάδων που αιτήθηκαν μετάθεσης το σχολικό έτος 2012 – 2013, όσοι και οι μεταταγμένοι σε κάθε περιοχή μετάθεσης της πρώτης τους επιλογής. ( … σε σειρά που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδίων ως άνω κλάδων ειδικοτήτων, που μετατάχθηκαν το οικείο σχολικό έτος στην ίδια περιοχή σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 82

του Ν. 4172/2013).

Δηλαδή με απλά λόγια αναγνωρίζεται με νόμο, εμμέσως και εξ αντανακλάσεως, ότι καλώς μετατάχθηκαν όσοι μετατάχθηκαν σε όλες τις περιοχές και καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες, διότι η ρύθμιση αναγνωρίζει τον αριθμό των μεταταγμένων σε κάθε περιοχή, χρησιμοποιόντας τον μάλιστα ως μέτρο για την κατά παρέκκλιση μετάθεση ισάριθμων προϋπαρχόντων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 στην πρωτοβάθμια  εκπαίδευση και στις περιοχές που επέλεξαν αυτοί ως πρώτες με την αίτηση μετάθεσής τους, του σχολικού έτους 2012-2013.

Επομένως η υπηρεσιακή κατάσταση όλων των μεταταγμένων των παραπάνω κλάδων, σε όλες τις περιοχές μετάθεσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διασφαλίζεται νομοθετικά και με αυτόν τον τρόπο ξεπερνιέται με νόμιμο τρόπο η δικαστική ακύρωση των πράξεων μετάταξής τους από το ΣτΕ, με την με αριθμό 3404/2017 απόφασή του.

Αναμένουμε βέβαια, μετά την ψήφιση του νόμου, και έκδοση τυχόν εφαρμοστικής εγκυκλίου από το Υπουργείο, με την οποία θα ξεκαθαρίζονται τα πράγματα με τον πιο αυθεντικό τρόπο, δηλαδή από αυτούς που ασχολήθηκαν νομοτεχνικά με την παραπάνω ρύθμιση.

Ο νομικός σύμβουλος

Δημήτριος Θεοδωρόπουλος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω»

 

Επομένως, μετά από αυτό, μπορούμε να υποδεχθούμε τη σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση του θέματος των επονομαζόμενων αμετάθετων με συγκρατημένη χαρά. Την χαρά μας την δικαιολογεί το γεγονός ότι με τη ρύθμιση αυτή, με την διασταλτική και ευνοϊκή της ερμηνεία, που όμως προκύπτει ξεκάθαρα από το κείμενο του σχεδίου νόμου, όπως επεξηγείται με την παραπάνω γνωμοδότηση, διευθετείται νομοθετικά και το δικό μας θέμα της δικαστικής ακύρωσης από το ΣΤΕ. 

Εξάλλου είχαμε πει και παλαιότερα ότι τα θέματα αυτά είναι αλληλένδετα και ότι τυχόν ρύθμιση του ενός θα επιφέρει ταυτόχρονα ρύθμιση και του άλλου.

Πλέον αναγνωρίζεται και νομοθετικά η εγκυρότητα όλων των μετατάξεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2013 και έπειτα, διότι με τον σχεδιαζόμενο νόμο, δίνεται το δικαίωμα κατά παρέκκλιση μετάθεσης τόσων προϋπαρχόντων στην Α/θμια που αιτήθηκαν μετάθεσης το 2012 – 2013, όσοι και οι μεταταγμένοι σε κάθε περιοχή μετάθεσης της πρώτης τους επιλογής.
Μπορούμε λοιπόν να χαρούμε αλλά όχι και να πανηγυρίσουμε. Η χαρά μας είναι συγκρατημένη για δύο λόγους:

Πρώτον: Υπάρχουν δεκάδες μεταταγμένοι των κοινών ειδικοτήτων που μετατάχθηκαν σε άλλες και μακρινές από τον τόπο συμφερόντων τους περιοχές, τις οποίες είχαν ως πρώτη τους επιλογή και αρκετοί από αυτούς είχαν ως δεύτερη επιλογή τους την περιοχή που θα ήθελαν να μετατεθούν όταν ήταν στη δευτεροβάθμια. Για αυτούς το όνειρο της μετάθεσης καθίσταται πλέον πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να γίνει πραγματικότητα.
Δεύτερον: Υπάρχουν εκατοντάδες ακόμα μεταταγμένοι των κοινών ειδικοτήτων στους οποίους δεν έχει αποδοθεί παρανόμως η οφειλόμενη οργανική θέση με οριστική τοποθέτηση.

Αν εξαιρέσουμε, λοιπόν, αυτά τα δύο αγκάθια, σήμερα μπορούμε να ανασάνουμε και να αφήσουμε στο παρελθόν όσα σχετικά με ακύρωση, ανάκληση, εξαφάνιση και άλλα τέτοια τινά των μετατάξεων μας, μας είχαν ταλαιπωρήσει τόσο καιρό.

Αύριο μπορούμε να ανασυγκροτηθούμε για να δούμε, αν και πως μπορούμε, να επιδιώξουμε και την επίλυση των δύο παραπάνω προβλημάτων, αν και το δεύτερο έχει ήδη πάρει τον δρόμο των δικαστηρίων. Είμαστε πάντα σε εγρήγορση και επικοινωνία.

 

 

 

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: