Τί αναφέρει η διάταξη που εξετάζει η Βουλή – Τί ισχύει με τη και πώς ενισχύονται τα –  Ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου επιλέγονται εκπαιδευτικοί των οικείων κλάδων με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη και οι οποίοι διαθέτουν γνώση επιπέδου τουλάχιστον Β2, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων για τους οποίους η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί προσόν διορισμού.

Σύμφωνα  με την διαβούλευση του κειμένου που εξετάζει η Βουλή:

Το πήγε στα 4 μόρια απο τα 3,5

Το δεύτερο πτυχίο στα ΑΕΙ πλέον δεν έχει τους περιορισμούς που αναφέρονταν στο αρχικό κείμενο, δηλαδή πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση

Το δεύτερο μεταπτυχιακό στα 2 από τα 1,5

Η κατοχή περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών αξιολογήθηκε κατ’ ανώτατο όριο με 5 μονάδες και στην περίπτωση αυτή δεν μοριοδοτείται η κατοχή τίτλου διδασκαλείου εκπαίδευσης, στο νομοσχέδιο προτείνεται η σωρευτική κατοχή τίτλων σπουδών των υποπεριπτ. ββ΄ έως και εε΄ να αξιολογείται κατ’ ανώτατο όριο με 6 μονάδες.

Στο στάδιο της διαβούλευσης η ατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και τίτλου διδασκαλείου εκπαίδευσης αξιολογήθηκε με 4,5 μονάδες, τελικώς προτείνεται το εξής σκεπτικό:

Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για διορισμό ή μετάταξη δεν μοριοδοτείται. Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

Η διάταξη αναφέρει:

Το κριτήριο της επιστημονικής συγκρότησης αξιολογείται με 17 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Τίτλοι σπουδών: 9 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες.

ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 μονάδες.

γγ) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες.

δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: 3 μονάδες.

εε) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2 μονάδες.

Η σωρευτική κατοχή τίτλων σπουδών των υποπεριπτ. ββ΄ έως και εε΄ αξιολογείται κατ’ ανώτατο όριο με 6 μονάδες.

Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για διορισμό ή μετάταξη δεν μοριοδοτείται. Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

β) Γνώση Τ.Π.Ε. B΄ Επιπέδου: 1 μονάδα.

γ) Γνώση ξένων γλωσσών: 1,50 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,80 μονάδες. Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου δεν μοριοδοτούνται σύμφωνα με την παρούσα υποπερίπτωση.

ββ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,40 μονάδες. Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μοριοδοτούνται για την πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 με 0,80 μονάδες, ενώ για τη γνώση και τρίτης ξένης γλώσσας του ίδιου επιπέδου μοριοδοτούνται με 0,40 μονάδες.

γγ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 1 μονάδα.

δδ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 0,50 μονάδες.

Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο.

Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και δεν μοριοδοτείται.

δ) Επιμόρφωση: 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής:

αα) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.): 0,5 μονάδες.

ββ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή / και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες. Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά της παρούσας περίπτωσης αξιολογούνται εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό.

ε) Διδακτικό – επιμορφωτικό έργο: 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής:

αα) Αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. ή στα Τ.Ε.Ι. πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: 0,5 μονάδες ανά εξάμηνο.

ββ) Συμμετοχή ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες.

στ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.): 0,5 μονάδες για κάθε εξάμηνο συμμετοχής και έως 1 μονάδα.

ζ) Συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια: 2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) Συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων που έχουν εκδοθεί: 0,5 μονάδες για κάθε εγχειρίδιο και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

ββ) Δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά: 0,25 μονάδες για κάθε άρθρο και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

γγ) Εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α.Ε.Ι. ή άλλους εποπτευόμενους από το Υπουργείο αυτό φορείς ή επιστημονικούς φορείς ή επιστημονικά περιοδικά: 0,2 μονάδες για κάθε εισήγηση και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Στην περίπτωση ομαδικής εισήγησης λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

δδ) Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών – Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ – Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης – εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.): 0,25 μονάδες ανά πρόγραμμα και έως 0,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.