Μεταφορά μαθητών από τις Περιφέρειες – Διευκρινίσεις

Μεταφορά μαθητών από τις Περιφέρειες – Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 50025/19-9-18 κ.υ.α. “Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες”

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στο Υπουργείο μας, σχετικά με τη μεταφορά μαθητών έπειτα από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ με Α.Δ.Α.: 6ΛΩΑ465ΧΘ7-Ρ37 στις 26-9-2018 (ΦΕΚ Β’ 4217), σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Δικαιούμενοι μεταφοράς – χιλιομετρικές αποστάσεις

α) Στο άρθρο 1 περιγράφεται ο γενικός κανόνας με τον οποίο προσδιορίζονται οι δικαιούμενοι μεταφοράς μαθητές και οι τρόποι μεταφοράς τους, λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη απόσταση της κατοικίας του μαθητή από τη σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική βαθμίδα. Κατά τον υπολογισμό της απόστασης κατοικίας μαθητή – σχολικής μονάδας, λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη και ασφαλέστερη ενδεδειγμένη πεζή διαδρομή του τόπου κατοικίας των μαθητών από την είσοδο της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούν.

Η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή, προκειμένου να υπολογιστεί η απόσταση αυτής από τη σχολική μονάδα, πιστοποιείται με προσκόμιση λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, φυσικού αερίου, σταθερής τηλεφωνίας) ή τελευταίο εκκαθαριστικό στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή ή του κατά νόμο επιτρόπου αυτού. Υπεύθυνες δηλώσεις φιλοξενίας δεν γίνονται δεκτές.

β) Στα όρια των χιλιομετρικών αποστάσεων της περίπτωσης Β του άρθρου 1 για μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών και στην υποπερίπτωση α. στα 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρεται η φράση «κατ’ ελάχιστον μέχρι την Β’ Τάξη του Δημοτικού».

Με τη φράση αυτή εννοείται ότι οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι και την Β΄ τάξη του Δημοτικού, μεταφέρονται για λόγους ασφάλειας, αποκλειστικά με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών,ακόμη και αν υφίστανται δημόσια αστική, υπεραστική, δημοτική συγκοινωνία ή είναι διαθέσιμα ίδια μέσα Δήμων και Περιφερειών, ενώ είναι στη διακριτική ευχέρεια των Περιφερειών η μεταφορά μαθητών και των λοιπών τάξεων Π/βάθμιας Εκπαίδευσης μέσω δημόσιας σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι στη νέα ΚΥΑ περιλαμβάνονται στους δικαιούμενους δωρεάν μεταφοράς τα νήπια β’ προσχολικής ηλικίας (προνήπια).

γ) Βάσει των διατάξεων του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ Α΄109) και της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 10645/ΓΔ4/22.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 120), όπως ισχύουν, γίνεται σαφές ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκτός των περιπτώσεων, που για εκπαιδευτικούς λόγους όπως αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση, κρίνεται αναγκαία η μεταφορά του μαθητή σε σχολείο εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !