Για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρά τις σχετικές διαδικασίες για την ίδρυση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στις αρχές Μαρτίου εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος για την ίδρυση και την προαγωγή των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων Ένταξης Π.Ε. και Δ.Ε, ενώ αντίστοιχη εγκύκλιος εκδόθηκε στις 27 Απριλίου και για τη Δευτεροβάθμια.

Σύμφωνα με αυτήν παρακαλούνται οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Διευθυντές/ντριες Δ.Ε.:

  • Να φροντίσουν για την τεκμηρίωση των προτάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί του αριθμού των μαθητών με τις σχετικές εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ και την ορθή διαχείριση προσωπικών δεδομένων.
  • Να συνοδεύσουν τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για τη στέγαση και τη δέσμευση δαπάνης καθώς και τη γραπτή γνώμη τους, η οποία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους οφείλει να σταθμίζει τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή και να προκρίνει τις προτάσεις εκείνες που καλύπτουν τις ανάγκες της και παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία της περιοχής.
  • Να αποστείλουν τα ως άνω μέχρι και την Παρασκευή 3-6-2016 στο Υπ.Π.E.Θ (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής –Τμήμα Α΄, Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Μαρούσι) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: .

Κατά τη σύνταξη των προτάσεων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

α. Οι εισηγήσεις να αφορούν μόνο ειδικότητες και ΟΧΙ Ομάδες Προσανατολισμού – Τομείς, καθότι επίκεινται νομοθετικές ρυθμίσεις, με τις οποίες θα καθοριστούν θέματα διάρθρωσης των Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, των Προγραμμάτων Σπουδών και του πλαισίου ποιότητας.

β. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής (χιλιομετρικές αποστάσεις, δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών κ.ά.).

γ. Η βούληση των γονέων, της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της περιοχής.

δ. Ο αριθμός των προς φοίτηση μαθητών και οι εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Στον συνοδευτικό πίνακα πρέπει να καταχωρηθεί ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανά κατηγορία ειδικής εκπ/κης ανάγκης. Διευκρινίζεται ότι για ίδρυση νέας ΣΜΕΑΕ ο αριθμός των προς φοίτηση μαθητών είναι τουλάχιστον πέντε (5).

ε. Ο βαθμός δυσκολίας των διαγνωσμένων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και ο τρόπος εκπαιδευτικής τους υποστήριξης όπως αυτός προκύπτει από την εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ.

στ. Για την ίδρυση νέας Σ.Μ.Ε.Α.Ε. απαραίτητη προϋπόθεση, για την έγκρισή της είναι:

  • Η βεβαίωση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία να εξασφαλίζει με σαφήνεια τη δυνατότητα παιδαγωγικώς κατάλληλης στέγασης.
  • Η βεβαίωση δέσμευσης των δημοτικών οικονομικών υπηρεσιών για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης των λειτουργικών εξόδων όλης της δομής καθώς και οι δαπάνες εξοπλισμού των εργαστηρίων όπου θα αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό από 01-09-2016 έως και 31-12-2016 και το απαιτούμενο (κατά προσέγγιση) ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος (βλ ενδεικτικά επισυναπτόμενο υπόδειγμα).

Επισημαίνεται ότι:

Α) Οι Διευθυντές/ντριες Δ/θμιας Εκπαίδευσης:

  • Συμπληρώνουν τον πίνακα με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), αποστέλλουν εγγράφως προς τους Δήμους τις προτάσεις για κάθε είδους σχολική μεταβολή για το σχολικό έτος 2016-2017 προκειμένου να ζητήσουν τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων.
  • Όταν συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων διαβιβάζουν τα παραπάνω στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Β) Οι προτάσεις που δεν θα είναι πλήρεις δεν θα αξιολογηθούν από την Υπηρεσία μας.

Γ) Προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα συνυπολογιστούν και ζητείται επικαιροποιημένη τεκμηρίωσή τους εξ αρχής.