Ερώτηση της Κας Αναστασίας-Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτoύ Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών του Κόμματος Ελληνική Λύση-Κυριάκος Βελόπουλος, που κατατέθηκε στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Κυρία Υπουργέ,

Στην υπ’ αρ. πρωτ.  91715/E1/22-7-2022 (τ. ΑΣΕΠ 50/2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) υπουργική απόφαση / πρόσκληση, σχετικά με τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και κατά τον αναλυτικό πίνακα των κλάδων/ειδικοτήτων αυτών, προκύπτει σαφής δυσαναλογία στον αριθμό διορισθέντων σε συγκεκριμένες θέσεις της γενικής σειράς προσλήψεων. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στην κατηγορία του κλάδου «ΠΕ 70» των Διδασκάλων, αφενός, και στην κατηγορία του κλάδου «ΠΕ 02» των καθηγητών Φιλολόγων, αφετέρου, η σχετική δυσαναλογία και ανισομέρεια είναι της τάξης, περίπου, του 1:10,5, δηλαδή, διορίζονται υπερδεκαπλάσιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου «ΠΕ 70» από τους αντιστοίχους εκπαιδευτικούς του κλάδου «ΠΕ 02». Δηλαδή, με απόλυτους αριθμούς, έχουμε, συνολικά, 3.333 προσλήψεις στην γενική σειρά μονίμων Διδασκάλων του κλάδου «ΠΕ 70», αλλά μόλις 316 στην αντίστοιχη σειρά μονίμων καθηγητών Φιλολόγων του κλάδου «ΠΕ 02». Εκ της ανωτέρω, προφανούς δυσαρμονικής αναλογίας του 1:10,5, προκύπτει λογικά το ερώτημα, κατά πόσο είναι δίκαιη η αναλογία αυτή και κατά πόσο αυτή δικαιολογείται, βάσει των συνταξιοδοτήσεων που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο καιρό σε αμφότερους τους κλάδους, με ταυτόχρονη απελευθέρωση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Σε ποιον βαθμό είναι δίκαιη και αναλογική κατά το Σύνταγμα, όσον αφορά στους ως άνω διορισμούς των καθηγητών Φιλολόγων του κλάδου «ΠΕ 02» και των Διδασκάλων του κλάδου «ΠΕ70», η σχέση αναλογίας 1:10,5,;
2. Πόσες συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών στους κλάδους «ΠΕ 70» και ΠΕ 02, έχουν πραγματοποιηθεί, κατά την διάρκεια των τελευταίων 3 (τριών) ετών, ώστε να είναι δικαιολογημένη, βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών, η ως άνω αναλογία στις ανακοινωθείσες σχετικές προσλήψεις προς αναπλήρωση των αντίστοιχων κενών;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ