Απαντήσεις σε ό,τι αφορά το ζήτημα περί άρση των ποινών αναπληρωτών έδωσε στη Βουλή, η Υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, μετά από επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑΣΑΔ).

Σύμφωνα με το Especial, η Υφυπουργός Παιδείας, απάντησε με έγγραφό της στη Βουλή η Υφυπουργός ΠΑΙΘ κα Ζέττα Μακρή, στην επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑΣΑΔ), σχετικά με την απαραίτητη διενέργεια νέων μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση, την άρση του διετούς αποκλεισμού σε περίπτωση άρνησης πρόσληψης, την άμεση έκδοση Προκήρυξης Γενικής εκπαίδευσης κ.α., η οποία κατατέθηκε ως Αναφορά στη Βουλή από τη Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κα Σοφία Ασημακοπούλου.

Συγκεκριμένα η κα. Ζέττα Μακρή αναφέρει:

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταβάλλει εντατική προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου, προκειμένου να αποκατασταθεί η χρόνια στρέβλωση του θεσμού του αναπληρωτή και να επιτευχθεί σταδιακά καθεστώς αναπλήρωσης που θα εστιάζει στις πραγματικά έκτακτες ανάγκες.

Οργανικά κενά και διορισμοί

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύει, και του άρθρου 15 περ. Δ παρ. 3 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), προκύπτει ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται με βάση τα υφιστάμενα οργανικά κενά, έπονται της διαδικασίας των μεταθέσεων των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και πραγματοποιούνται στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές θέσεις.

Οργανικές ανάγκες σχολικών μονάδων

Όσον αφορά στις οργανικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή, καταρτίζονται πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Π.Δ. 100/97 (Α΄ 94), και του άρθρου 7 του ν.3848/2010 (Α΄71), βάσει των οποίων οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αρμοδίως δηλώνουν τα οργανικά κενά/πλεονάσματα προσωπικού, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υποβάλλουν τις προτάσεις τους και τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) τη γνώμη τους επί των εν λόγω στοιχείων.

Πως γίνονται οι διορισμοί

Με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως και 67 του Κεφ. Ε΄ του Ν. 4589/2019 (Α΄ 13) τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης, με διαδικασία κατάταξης με μοριοδότηση.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) έχει οριστεί η Ανεξάρτητη Αρχή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Οι μόνιμοι διορισμοί έως τώρα

Βάσει του ως άνω νομοθετικού πλαισίου, πραγματοποιήθηκαν 5.929 μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (4.489 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 1.440 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ) για πρώτη φορά μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, καθώς και 18.908 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση.

Ως εκ τούτου, ο αριθμός των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που διενεργήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια ανέρχεται σε 24.837. Όσον αφορά στον κλάδο των δασκάλων, έχουν πραγματοποιηθεί 8.888 διορισμοί στο σύνολο της επικράτειας (7.033 στη Γενική Εκπαίδευση και 1.855 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση).

Προσλήψεις αναπληρωτών 2022-23

Για το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά στη Γενική Αγωγή και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 45.219 προσλήψεις (37.641 εκπαιδευτικοί και 7.578 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ). Από τις ως άνω προσλήψεις, 587 πραγματοποιήθηκαν κατόπιν Ειδικής Προκήρυξης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) για την κάλυψη θέσεων απευθείας σε σχολικές μονάδες, λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας των προσληφθέντων της προηγούμενης φάσης.

Όσον αφορά στον κλάδο των Δασκάλων, ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων για το τρέχον σχολικό έτος ανέρχεται σε 12.224, εκ των οποίων 807 στα ΣΜΕΑΕ/ΤΕ και 972 σε ΤΥ-ΖΕΠ. Για το πρόγραμμα εξειδικευμένης στήριξης (Παράλληλη Στήριξη) έχουν προσληφθεί 9.281 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων 7.434 Δάσκαλοι.

Πως γίνονται οι προσλήψεις αναπληρωτών

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών γίνονται με βάση τα αρμοδίως δηλωθέντα λειτουργικά κενά, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)». Σύμφωνα με την παρ. 9α του άρθρου 5 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Αναφορικά με τη μη ανάληψη υπηρεσίας

Όσον αφορά στη μη ανάληψη υπηρεσίας ή παραίτηση προσληφθέντος, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και τις περ. α΄ και β΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 Υπουργικής Απόφασης:

«α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αν το δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης. β. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής κατόπιν ειδικής προκήρυξης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 και για οποιοδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης καθώς και για τα δύο επόμενα σχολικά έτη.»

Διάρκεια ισχύος Πινάκων

Ως προς τη διάρκεια ισχύος των πινάκων κατάταξης των Προκηρύξεων για μόνιμους διορισμούς, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4589/2019, οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16, σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης οι οποίοι ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αίτημα ΥΠΑΙΘ προς ΑΣΕΠ για Πίνακες Γενικής

Επισημαίνεται ότι έχει υποβληθεί αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για την προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης και αναμένονται σχετικές ενέργειες της Ανεξάρτητης Αρχής.

Σχετικά με τον «Υπεύθυνο Ολοήμερου Δημοτικού»

Ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 16Α του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109): «α) Στο Ολοήμερο πρόγραμμα του Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται ανά ημέρα ο εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος μπορεί να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό κάθε ειδικότητας καθώς και στον Διευθυντή του σχολείου. Στους εκπαιδευτικούς που φέρουν την ευθύνη λειτουργίας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται χορήγηση επιδόματος.».

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ