Συνδιδασκαλία μαθημάτων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ’ Τάξης των Γενικών .

H απόφαση

Τι ορίζουν οι  παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 116 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)

Οι  παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 116 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), τις οποίες επικαλείται η εγκύκλιος, ορίζουν τα εξής:

1. Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για την Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25).

Τμήματα με περισσότερους από είκοσι πέντε (25) μαθητές διαιρούνται σε νέα τμήματα.

2. Ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για τη Γ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθώς και ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα για τη Γ’ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22). Τμήματα με περισσότερους από είκοσι δύο (22) μαθητές διαιρούνται σε νέα Τμήματα.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3, μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού μαθητών ανά τμήμα με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.