Εγκύκλιες οδηγίες από την για την υποβολή αιτημάτων παρεκκλίσεων στα της ημεδαπής που ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών. Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο παρακάτω.

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4862/1931 (Α 2) «Περί των ξένων σχολείων» ορίζεται:

«4. Τα ούτως ανεγνωρισμένα ξένα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως δύνανται, μετ΄ έγκρισιν του υπουργείου της Παιδεία, χορηγούμενην κατόπιν αιτήσεως των εχόντων την άδειαν λειτουργίας και γνωμοδοτήσεως του Εκπαιδευτικού Διοικητικού Συμβουλίου:

α. Να τύχωσιν ωρισμένης παρεκκλίσεως από του προγράμματος των δημόσιων σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

β. Να χρησιμοποιώσι διδακτικόν προσωπικόν μη έχον ελληνικήν ιθαγένειαν, πλην του χρησιμοποιουμένου δια τα αναφερόμενα εν τω άρθρ. 3 του παρόντος νόμου μαθήματα, όπερ όμως πάντως δέον να έχη αντίστοιχα προσόντα προς τα των εν δημοσίοις σχολείοις διδασκόντων τα αυτά μαθήματα.

γ. Να χρησιμοποιώσι ξένην γλώσσαν ως όργανον διδασκαλίας εις πάντα τα μαθήματα, πλην των εν τω αυτώ άρθρ. 3 αναφερομένων .

δ. Να κανονίζωσι την βαθμολογίαν των μαθητών ελευθέρας, υπό τον όρον, όπως τα μαθήματα των νέων και αρχαίων Ελληνικών λογίζονται απαραιτήτως μεταξύ των πρωτευόντων.».