Κριτήρια και οργανικά κενά για μεταθέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/03/2017 - 17:42 | Author: Newsroom Ipaidia

Τα Κριτήρια για τις μεταθέσεις των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 56/2001 είναι:

1) η συνολική υπηρεσία

2) η συνυπηρέτηση

3) οι οικογενειακοί λόγοι

4) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν και στις έδρες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

5) η εντοπιότητα

6) η πρώτη προτίμηση.

Κατά τα λοιπά ως προς τα κριτήρια εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το εκπαιδευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. κατά τις μεταθέσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 και 13 του Π.Δ. 50/1996, προηγούνται εκείνοι που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση

β) στην εντοπιότητα

γ) στους οικογενειακούς λόγους

δ) στη συνολική υπηρεσία

ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

στ) στην πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα κριτήρια αυτά αναλυτικά κατά κατηγορία έχουν ως ακολούθως:

1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προσδιορισμός του χρόνου συνολικής υπηρεσίας 1.1. Λαμβάνεται υπόψη για μοριοδότηση :

α) Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από το ΦΕΚ διορισμού μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που διενεργούνται οι μεταθέσεις ή από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, εφόσον παρήλθε μήνας από το Φ.Ε.Κ. διορισμού.

β) Ο χρόνος των παρακάτω αναφερόμενων αδειών: αναρρωτικών αδειών με αποδοχές σύμφωνα με τα άρθρα 55-56 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2000 τ.Α’) ή με προγενέστερους Υπαλ. Κώδικες, εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε κατά το χρόνο ισχύος του Π.Δ. 611/1977 (άρθρο 112), άδειας χωρίς αποδοχές της περ. Ε΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους (άρθρο 17 Ν.2470/1997), άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 51 παρ. 1 και 4 του Ν. 3528/2007 από την έναρξη εφαρμογής του Ν.4024/2011, δηλαδή από 1-11-2011 και μετά, άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, άδειας μητρότητας (κυοφορίας, κύησης, λοχείας), γονικής άδειας εννέα μηνών με αποδοχές, τρίμηνης άδειας με αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και τρίμηνης άδειας χωρίς αποδοχές που είχε χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 1483/1984, ειδικών αδειών όπως ορίζονται στα άρθρα 93 παρ. 1 και 2 του Ν. 3852/2010 και στο άρθρο 50 του Νόμου 3528/2007 ή σε προγενέστερους Κώδικες εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών.

γ) Η προϋπηρεσία σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους) ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2817/2000), καθώς και η προϋπηρεσία της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Ν.3699/2008. Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/1997, του άρθρου 8, παρ.8 του Ν.2817/2000 και της παραγρ. 5 του άρθρου 23, του Ν. 3699/2008 λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των μονάδων μετάθεσης των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μόνο για συνολική υπηρεσία και μόνο αν είναι αναγνωρισμένη.

δ) Η προϋπηρεσία των μελών του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π ως αναπληρωτών και ωρομισθίων λαμβάνεται υπόψη από το σχολικό έτος 2005-2006.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρ. 30 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), Οι μονάδες μετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία, όπως αυτή καθορίζεται με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι για κάθε έτος υπηρεσίας 1.2 Δε λαμβάνεται υπόψη για μοριοδότηση :

α) H προϋπηρεσία των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ως διοικητικών υπαλλήλων.

β) Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών πέραν του μηνός για κάθε ημερολογιακό έτος (παρ. 2γ του άρθρου 17 του Ν. 2470/97 ΦΕΚ 40/ 21-3-1997 τ. Α’ και άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 3528/2007). ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Από 1-11-2011, δηλαδή από την έναρξη εφαρμογής του Ν.4024/2011, προσμετράται ως πραγματική υπηρεσία μόνο η άδεια άνευ αποδοχών που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 και ως εκ τούτου επαναϋπολογίζεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις αιτήσεις (μετάθεσης, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης) που υποβλήθηκαν μετά από αυτήν την ημερομηνία.

2. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Π.Δ.50/1996 οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται μόνο στην περίπτωση που ο/η σύζυγος εργάζεται ή υπηρετεί στο Δήμο στον οποίο ανήκει το σχολείο ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που ζητά να μετατεθεί ο ενδιαφερόμενος.

Τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ της παραπάνω περίπτωσης λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση. Ειδικότερα για τη συνυπηρέτηση σας υπενθυμίζουμε ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.6 του Π.Δ. 50/1996 για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του/της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Προκειμένου περί υπαλλήλων του Δημοσίου, υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, υπαλλήλων του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65/ τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, απαιτείται βεβαίωση της υπηρεσίας τους, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.

β) Προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ κλπ.) από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος/η στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Διευκρινίσεις

α) Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται μόνο για τον Δήμο, όπου υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) ή εργάζεται ο/η σύζυγος.

β) Όπου οι υπηρεσίες του ΙΚΑ δεν χορηγούν βεβαιώσεις για την απόδειξη της συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις του εργοδότη ή των εργοδοτών. Οι βεβαιώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον συμφωνούν με το βιβλιάριο ασφάλισης ή τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης που υποχρεωτικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.

γ) Ο χρόνος επιδότησης ανεργίας προσμετράται για τη συνυπηρέτηση, εφόσον προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα και εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για μετάθεση των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. υπάρχει ενεργός σύμβαση εργασίας του ή της συζύγου (σχετ.αρ.250/89 ατομική γνωμοδότηση Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. ΥΠΔΒΜΘ).

δ) Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν ως αναπληρωτές στο Δημόσιο δε δικαιούνται μόρια συνυπηρέτησης σύμφωνα με την αριθμ.95/91 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ε) Σύζυγοι Περιφερειακών Διευθυντών, Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Διευθυντών-Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης για το Δήμο της οργανικής τους θέσης και όχι του Δήμου στον οποίο ανήκει η θέση που ασκούν τα καθήκοντά τους.

σσττ)) Για τον υπολογισμό μονάδων συνυπηρέτησης σε μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συζύγους δικηγόρων, δε χρειάζεται διετής υπηρεσία του δικηγόρου στην περιοχή όπου ζητείται μετάθεση και αυτό διότι, οι δικηγόροι είναι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί. Σε περίπτωση που δικηγόρος, σύζυγος μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διατηρεί νόμιμα περισσότερα από ένα γραφείο σε διαφορετικούς Δήμους, οι μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση θα υπολογιστούν σε ένα Δήμο που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος (Αριθ.385/89 ΝΥΔ/ΚΥ/26-5-89).

ζ) Οι επικαλούμενοι λόγους συνυπηρέτησης, οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτηση πρόσφατα (τριμήνου) δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ.6 του Π.Δ.50/1996, κατά περίπτωση. 3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 7 περ. α’ και β’ του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαθίστανται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 39/98 και τη διόρθωση του στο ΦΕΚ 262Α/1998 ορίζεται ότι οι μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:

α) Οι έγγαμοι, μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία, άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

β) Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό Δήμου ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Περισσότερα από 100 μόρια για τους 52 επιτυχόντες Φιλολόγους, Ανθρωπιστικών, Ιστορίας

 

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις .

Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4316/2014 ορίζεται ότι Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) ως ακολούθως: 14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Διευκρινίσεις

α) Τέκνο που δε φοιτά σε ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή αλλά σε Ι.Ε.Κ. και Κολλέγια που υπάγονται στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση δε μοριοδοτείται.

β) Τα μόρια που χορηγούνται λόγω παιδιών υπολογίζονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάθεσης για το σύνολο των παιδιών που βρίσκονται εν ζωή. Σε περίπτωση θανάτου ενός παιδιού τα μόρια μετάθεσης υπολογίζονται για το σύνολο των υπολοίπων εν ζωή παιδιών ανεξάρτητα από τη σειρά γέννησής τους.

γ) Ως αφετηρία για τη συμπλήρωση του 18ου ή του 25ου έτους των παιδιών λαμβάνουμε το Δεκέμβριο του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις και κάνουμε τη σχετική αφαίρεση. Έτσι για φέτος ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα που έχουν γεννηθεί από 1/1/1999 και σπουδάζοντα όσα τέκνα έχουν γεννηθεί από 1/1/1992.

Για την εξακρίβωση του τελευταίου εξαμήνου ή έτους φοίτησης εξετάζεται το πώς χαρακτηρίζεται η φοίτηση από την ίδια τη σχολή. Στην πλειοψηφία τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα χρονικά διαστήματα φοίτησης αφορούν σε εξάμηνα, ενώ συνήθως στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού τα χρονικά διαστήματα φοίτησης αφορούν σε έτη.

δ) Οι άγαμοι ή διαζευγμένοι μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., λαμβάνουν μονάδες για γάμο και τέκνα μόνο αν έχουν την επιμέλεια των τέκνων (ανηλίκων ή σπουδαζόντων), διαφορετικά λαμβάνουν μόνο μονάδες τέκνων.

ε) Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄) λαμβάνουν τις παραπάνω μονάδες, μέχρι την ηλικία των τέκνων που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο. στ) Για την απόδειξη των παραπάνω τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. πρέπει να προσκομίζουν πρόσφατο (τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και, όπου απαιτείται, πρόσφατο (τριμήνου) πιστοποιητικό του εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης.

4. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΜΣΔ)

α) Σχετικά με τις μονάδες μοριοδότησης στο άρθρο 16 παρ. 8 περ. δ εδάφιο β’ του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 39/98 ορίζονται τα εξής: Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 και 12 μονάδες μετάθεσης αντίστοιχα.

β) Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που μετατέθηκαν από Σ.Μ.Ε.Α.E. σε Σ.Μ.Ε.Α.E. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής θέσης από τη λήξη του διδακτικού έτους.

Τα μέλη του Ε.Ε.Π., που μετατέθηκαν από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.E. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., λαμβάνουν Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής θέσης από τη λήξη του σχολικού έτους (31 Αυγούστου), ανεξάρτητα από την ημερομηνία συνεδρίασης του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και την ανάληψη υπηρεσίας αυτών στις νέες τους θέσεις.

Τα μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν οργανικά στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., για λόγους ίσης μεταχείρισης, λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Η προϋπηρεσία σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2817/2000) και της παραγρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3699/2008 δε λαμβάνει Μ.Σ.Δ.

Loading...


  • europalso   ideascentral