Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τη διαδικασία και τα κριτήρια Επιλογής Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

1. Ως Διευθυντές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), τοποθετούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία, εκ της οποίας εξαετή (6ετή) διοικητική ή και εκπαιδευτική εμπειρία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική προϋπηρεσία σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπολογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 ώρες) και γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Πιστοποιητικό ΤΠΕ Α ́ Επιπέδου ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή ο υποψήφιος να είναι κλάδου Πληροφορικής). Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος σε συναφές με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αντικείμενο και η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ), αποτελούν επιπρόσθετα επιθυμητά προσόντα.

Ειδικά όσον αφορά στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), προτεραιότητα επιλογής έχουν εκείνοι που υπηρετούν ή υπηρέτησαν στις ανωτέρω μονάδες τουλάχιστον επί έξι (6) σχολικά έτη ή κατέχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, και εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

2. α) Ως Διευθυντές των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ. και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., τοποθετούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκ-παίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, οκταετή (8ετή) διδακτική εμπειρία σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του δημόσιου τομέα ή οκταετή (8ετή) διοικητική εμπειρία σε εκπαιδευτικές οργανικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ.

β) Ελλείψει μόνιμων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, ως Διευθυντές των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ. και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., τοποθετούνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον διοικητική εμπειρία στον Ο.Α.Ε.Δ.

γ) Στις περ. α ́ και β ́ του παρόντος άρθρου, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος σε συναφές με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αντικείμενο, η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ), και η πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ), αποτελούν πρόσθετα επιθυμητά προσόντα.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ