Με Φεκ που δημοσιεύθηκε καθορίζονται οι νέες αμοιβές των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294)

1) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του διατακτικού αντικαθίσταται ως εξής: «Καθορίζουμε εφάπαξ για κάθε μία από τις δύο εξεταστικές περιόδους πρόσθετη κατ’ αποκοπήν αμοιβή ή κατ’ αποκοπήν αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης ή κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά έντυπο δοκιμασιών και απαντήσεων ή ανά ενότητα εξέτασης/όργανο μέτρησης για

 • τους προέδρους,
 • τα μέλη,
 • τους γραμματείς των επιτροπών,
 • τους εισηγητές θεμάτων,
 • τους υπεύθυνους επιμόρφωσης και εποπτείας των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου,
 • τους επιμορφωτές,
 • τα μέλη της ομάδας υποστήριξης της Κ.Ε.Ε.,
 • τους συντονιστές,
 • τους βοηθούς συντονιστές,
 • τους επόπτες εξεταστικών κέντρων,
 • τους εξεταστές,
 • τους παρατηρητές,
 • τους βαθμολογητές,
 • τους συντονιστές βαθμολογητών,
 • τους επιτηρητές και
 • το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

και γενικά στις διαδικασίες του ν. 2740/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 186), καθώς και της υπ’ αρ. 14420/ΚΒ/04.02.2008 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 218), ως ακολούθως:»

Δείτε τις αμοιβές