«Πρόσκληση υποβολής για τη συγκρότηση ομάδων (Ο.Ε.) για τις προς απόκτηση του () Α΄ περιόδου 2018 (Μάιος)». Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου . Έχοντας υπόψη:

1. Τη με αριθμ. πρωτ. 14420/ΚΒ/2008, (ΦΕΚ 218/12-2-2008 τ.Β΄), Υπουργική Απόφαση, με θέμα:«Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 39100/ΚΒ/2012, (ΦΕΚ 1218/2012 τ.Β΄), Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18 της αριθμ. 14420/ΚΒ/2008 Υ.Α. «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» και επανατροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 170141/Α5/16-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3650/16-10-2017 τ.Β΄) 2. Τη με αριθμ. πρωτ. 49087/A5/23-03-2018 (ΑΔΑ:6ΙΘ64653ΠΣ-ΦΦ4) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής για τα επίπεδα:

 

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. 3. Τη με αριθμ. πρωτ. 49700/Α5/26-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΙΞ04653ΠΣ-ΗΔΝ) εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α΄ περίοδος 2018 (Μάιος)

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, τους φοιτητές στο τελευταίο έτος και τους Μεταπτυχιακούς ή Μεταδιδακτορικούς φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ), Α΄ περιόδου 2018
(Μαΐος), να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στα: 22510-48245 και Ιστοσελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch/  [email protected] για τις εξετάσεις στη Νήσο Λέσβο, 22710-44732 και [email protected] για τις εξετάσεις στη Νήσο Χίο, 22730-21350 και [email protected] για τις εξετάσεις στη Νήσο Σάμο) στις κατά τόπου Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, έως και την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 και την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 στα κάτωθι
εξεταστικά κέντρα:

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου: A. 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Λέσβου, Ταχ. Δ/νση: Στρ. Μυριβήλη 106, Τ.Κ.: 8100, Μυτιλήνη Λέσβος

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Χίου: Α. 1ο Γενικό Λύκειο Χίου, Ταχ. Δ/νση: Χριστός Βαρβάσι, Τ.Κ.: 82100, Χίος

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Σάμου:
A. Γενικό Λύκειο Σάμου, Ταχ. Δ/νση: Πυθαγόρα 11, Τ.Κ.: 83100 Σάμος

Διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική Υπουργική Απόφαση:  Κάθε ομάδα επιτηρητών συγκροτείται από εκπαιδευτικούς λειτουργούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, τους φοιτητές στο
τελευταίο έτος και τους Μεταπτυχιακούς ή Μεταδιδακτορικούς φοιτητές.  από τις Ο.Ε. αποκλείονται, όσοι έχουν σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού ως υποψήφιο, στο ίδιο εξεταστικό κέντρο (θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση επιλογής).
Η αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης (το ανώτερο τέσσερις (4) ώρες) ορίζεται σε 20 ευρώ με την αριθμ.
πρωτ. 222807/Β1/2016 (ΦΕΚ4294/30-12-2016 τ.Β΄ ΚΥΑ ).

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ