Δεκεμβρίου 2017 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤA ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ

Α.  Αποζημίωση εξεταστών στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου

Α1. Αποζημίωση

Οι αποζημιώσεις των εξεταστών προφορικού λόγου καταβάλλονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Εξεταστικό Κέντρο όπου τοποθετούνται και στο λογαριασμό της Τράπεζας που δηλώνεται στις αιτήσεις τους.

Επί των αποζημιώσεων γίνονται κρατήσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται ο κάθε εξεταστής και από το χαρακτηρισμό ως «παλαιός» (ασφαλισμένος πριν το 1993) ή «νέος» (ασφαλισμένος μετά το 1993) και παρακρατείται φόρος (επί του ποσού που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων από το μικτό ποσό). Το ύψος της αποζημίωσης (εξετάσεις Μαΐου και Νοεμβρίου), καθορίζεται από τις διατάξεις της 222807/Β1/16 KYA (ΦΕΚ 4294 Β/30-12-2016): Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το .

Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ ορίζεται ότι: Εξεταστής στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου λαμβάνει κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 45,00 ευρώ (είτε εξετάσει μία ημέρα είτε δύο) και επιπλέον για κάθε υποψήφιο που εξετάζει στην ίδια δεξιότητα λαμβάνει 2,00 ευρώ.

Στην περίπτωση που οι εξεταστές μετακινούνται εκτός έδρας την ίδια εξεταστική περίοδο σε περισσότερες από μία πόλεις διαφορετικού νομού ή σε νησί με μέγιστο αριθμό εξεταζομένων στην αντίστοιχη γλώσσα δεκαπέντε (15) άτομα,  καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπήν αποζημίωση 25,00 ευρώ.

Α2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αμοιβή των

Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αμοιβή των εξεταστών γίνεται από την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου στο οποίο τοποθετήθηκαν. Οι εξεταστές συμπληρώνουν με ακρίβεια και πληρότητα τις αιτήσεις, τις Υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έντυπα που θα τους δοθούν (Υποδείγματα αριθμ. Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ που υπάρχουν στο παράρτημα ή στην ιστοσελίδα του ΚΠγ: ).

Για να ανταποκριθούν στα παραπάνω θα πρέπει όλοι οι εξεταστές να γνωρίζουν και να έχουν μαζί τους:

  • Φωτοτυπία της Α.Τ. ή του διαβατηρίου, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τη Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκουν, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α), φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του εξεταστή (όπου αναφέρεται η τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού, ο IBAN λογαριασμού και το όνομα του εξεταστή ως μοναδικού ή πρώτου δικαιούχου), στοιχεία επικοινωνίας του εξεταστή (διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, e-mail κλπ).
  • τον ασφαλιστικό φορέα με χαρακτηρισμό «παλαιός» ή «νέος» ασφαλισμένος ή «συνταξιούχος».

Επιπλέον:

-Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (απαραίτητο)

  • Για τους ασφαλισμένους στο δημόσιο (απαραίτητο): υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους των πρόσθετων αποδοχών και βεβαίωση αποδοχών τελευταίου μήνα στην οποία θα φαίνεται ο Αριθμός Μητρώου (για εκπαιδευτικούς) ή ο Αριθμός Μητρώου Μισθοδοσίας τους.

Β. Μετακίνηση Εξεταστών προφορικού λόγου

–          Η μετακίνηση καθώς και η εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης καθορίζεται από τον Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», Υποπαράγραφος Δ.9: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΦΕΚ 94 τ. Α’/14-08-2015).

 

–          Η μετακίνηση εγκρίνεται με Απόφαση που εκδίδεται από το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο του φορέα. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινουμένου και περιλαμβάνουν απαραίτητα τα παρακάτω:

·       το ονοματεπώνυμο του μετακινούμενου,

·       την ιδιότητά του,

·       τον κλάδο ή την ειδικότητα (μόνο για δημοσίους υπαλλήλους),

·       την ημερομηνία αναχώρησης, έναρξης και λήξης των εργασιών και επιστροφής,

·       τον αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων,

·       την πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης,

·       τον τόπο και το μέσο αυτής και

·      το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης (ξεχωριστά για έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης).

Οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας που αποζημιώνονται είναι:

1.    τα έξοδα κίνησης (αντίτιμο εισιτηρίων ή δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, δαπάνη διοδίων και ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς λόγω χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) οχήματος),

2.    τα έξοδα διανυκτέρευσης (το αναγνωριζόμενο ποσό για κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενου καταλύματος) και

3.    η ημερήσια αποζημίωση (το χρηματικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη κυρίως των εξόδων διατροφής, κατά τη μετακίνηση και παραμονή του εκτός έδρας).

 

Ως ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ θεωρείται το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος, ή η κατοικία του αν αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού ή αν ο μετακινούμενος είναι ιδιώτης.

Ως ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ θεωρείται η μετακίνηση πέραν των πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινουμένου ή πέραν των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή ανεξάρτητα από απόσταση για μετακίνηση από νησί σε νησί.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους ορίζεται ως ανώτατο όριο εκτός έδρας μετακίνησης οι εξήντα (60) ημέρες ετησίως.

Αναλυτικότερα, προβλέπονται τα εξής:

1.        ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ως τρόποι μετακίνησης αναγνωρίζονται:

α)  η μετακίνηση με όλα τα μέσα συγκοινωνίας,

β)  η μετακίνηση με ιδιωτικής χρήσης όχημα.

Α) Σε περίπτωση μετακίνησης με αεροπλάνο, ΚΤΕΛ, τρένο και πλοίο, θα πρέπει:

–       στο εισιτήριο είτε να αναγράφεται το όνομα του μετακινούμενου, είτε το εισιτήριο να συνοδεύεται από ονομαστική απόδειξη,

–                   αν πρόκειται για αεροπορικό εισιτήριο επιπλέον απαιτούνται οι κάρτες επιβίβασης (boarding passes), το έγγραφο ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket) και η ονομαστική εξοφλητική απόδειξη,

–                   σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίου από τον εξεταστή με χρήση  πιστωτικής κάρτας, πρέπει να προσκομίζεται σε φωτοτυπία η αναλυτική κίνηση  λογαριασμού συναλλαγών της πιστωτικής κάρτας, όπου θα φαίνεται η εν λόγω χρέωση.

 

Β) Σε περίπτωση μετακίνησης με Ι.Χ., θα πρέπει να προσκομίζονται:

–       φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του μετακινούμενου,

–       φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,

–       βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από την έδρα του μετακινούμενου στον τόπο μετάβασής του,

–       πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής διοδίων.

–        Δεν θα δίδεται στον μετακινούμενο η χιλιομετρική αποζημίωση εφόσον  η διαδρομή έχει διόδια και  δεν αποσταλούν στην Υπηρεσία μας.

–       Στην περίπτωση όπου στη διαδρομή δεν υπάρχουν διόδια, θα δηλωθεί και θα κατατεθεί στην Υπηρεσία μας  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.

–       πρωτότυπα εισιτήρια πορθμείου (να αναγράφεται ημερομηνία μετακίνησης και όνομα μετακινούμενου) μόνο στις περιπτώσεις εγκεκριμένης διαδοχικής μετακίνησης.

Ο μετακινούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνον το δικό του αυτοκίνητο ή του/της συζύγου του. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επιπλέον να προσκομιστεί ένα αποδεικτικό για την πιστοποίηση της συζυγικής σχέσης π.χ. φωτοτυπία της πρώτης σελίδας της κοινής φορολογικής δήλωσης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Στην  περίπτωση αυτοκίνητου ιδιωτικής χρήσης  συγγενικού (γονέων κ.τ.λ) ή άλλου τρίτου προσώπου, δεν θα καταβληθεί χιλιομετρική αποζημίωση, αλλά θα δοθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής (προσκομίζοντας οπωσδήποτε βεβαίωση του αντίστοιχου συγκοινωνιακού φορέα και τις άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας).

Η χιλιομετρική αποζημίωση ορίζεται στα 0,15 ευρώ/χλμ..

Είναι υποχρεωτική η διέλευση από τις νέες εθνικές οδούς, γεγονός που θα προκύπτει από τα παραστατικά των διοδίων. Σε περίπτωση που, για κάποιο λόγο είναι κλειστά τα διόδια ή η διέλευση δεν μπορεί να γίνει από νέα εθνική οδό ή η διαδρομή  δεν έχει διόδια ο μετακινούμενος θα πρέπει να προσκομίσει μια Υ.Δ. στην οποία θα βεβαιώνεται τι ακριβώς συμβαίνει.

Οι μετακινούμενοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για χρήση ταξί παρά μόνο στις περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα – με βεβαίωση του συγκοινωνιακού φορέα – η μετακίνηση δεν καλύπτεται  από αυτόν.

2.        ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

Διανυκτέρευση επιτρέπεται, όταν:

–       η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης όχημα,

–       η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο,

–       η απόσταση μετακίνησης από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί είναι μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια.

–       Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική Αρχή.

 

Η αποζημίωση διανυκτέρευσης ορίζεται κατά ανώτατο όριο στα 60,00 € και υπάρχει προσαύξηση κατά 20% για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Δικαιολογητικά Διανυκτέρευσης:

Το τιμολόγιο του ξενοδοχείου, στο οποίο θα αναφέρονται τα κάτωθι:

Ο αριθμός  του/των ατόμων/κλινών.( Η αποζημίωση δίνεται ατομικά για μονόκλινο). Ακόμα και στην περίπτωση συζύγων, θα πρέπει να προσκομίσει ξεχωριστή απόδειξη ο καθένας για να αποζημιωθεί.

– Τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου του πελάτη .

– Αν στην χρέωση συμπεριλαμβάνεται και το πρωϊνό (το οποίο δεν αποζημιώνεται).

– Να αναγράφεται ο τρόπος πληρωμής. (Μετρητά η με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Σε περίπτωση εξόφλησης με πιστωτική η χρεωστική  κάρτα, η κάρτα αυτή  πρέπει να  ανήκει αποκλειστικά στον μετακινούμενο. Στην ανωτέρω περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται  φωτοτυπία με αριθμό 4ψηφίων που να αποδεικνύει τον κάτοχο της πιστωτικής η χρεωστικής κάρτας.).

Στην περίπτωση όπου ο η κράτηση γίνεται ηλεκτρονικά ή μέσω πρακτορείου θα προσκομίζεται η απόδειξη για τον τρόπο κράτησης και  πληρωμής και οπωσδήποτε το voucher του ξενοδοχείου/καταλύματος , με όλα τα προαναφερόμενα .

Η διανυκτέρευση σε φιλικό σπίτι _η οποία δηλώνεται στην Υ.Δ που επισυνάπτεται_ δεν αποζημιώνεται.

 

Όλα τα παραστατικά μετακίνησης (εισιτήρια, διόδια, εξοφλητικές αποδείξεις κλπ)   και διανυκτέρευσης πρέπει να είναι πρωτότυπα και να επισυνάπτονται και φωτοτυπίες τους. Σε αντίθετη  περίπτωση δεν αποζημιώνονται .

 

3.        ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ και καταβάλλεται:

α)    Ολόκληρη (40,00 €):

·      Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης,

·      Όταν η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε φιλικό σπίτι,

·      Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν μέσα στο συγκοινωνιακό μέσο,

·      Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.

β)    Κατά το ήμισυ (20,00 €):

·       Όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιωτικής χρήσης όχημα ή μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί.

γ)  Κατά το ένα τέταρτο (1/4) (10,00 €) για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις, δηλαδή για μετακινήσεις άνω των 50 χιλιομέτρων με αυθημερόν επιστροφή στην έδρα του υπαλλήλου.

Αν η απόσταση μετακίνησης είναι μικρότερη των 50 χιλιομέτρων ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ημερήσια αποζημίωση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά καθώς και τα σχετικά υποδείγματα, αποστέλλονται εις διπλούν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης υλικού, συγκέντρωσης και υποβολής παραστατικών εξετάσεων και λοιπών θεμάτων.

Τμήμα Δ΄

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι

ή κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ισόγειο, γραφείο 103)

 

Η μετακίνηση πρέπει να πραγματοποιείται κατά τις ημερομηνίες που ορίζει η απόφαση μετακίνησης. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα καταβάλλεται η αποζημίωση για τα έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας.

 

Καμία δαπάνη δεν θα καταβάλλεται εάν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του αντιτίμου κάθε δαπάνης από τον ίδιο τον μετακινούμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α. Πληρωμή των απασχολούμενων στις εξετάσεις του ΚΠγ

 

Oι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για την εκκαθάριση των δαπανών:

  • των εξεταστών παραγωγής προφορικού λόγου
  • των βαθμολογητών ΚΠγ του Βαθμολογικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (για τις γλώσσες Γαλλική και Ιταλική)
  • των μελών των επιτροπών εξέτασης ατόμων με ειδικές ανάγκες (πλέον και του ιατρού), σύμφωνα με την: Κ.Υ.Α. 222807/B1/2016 (ΦΕΚ4294 Β/30-12-2016)
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για την εκκαθάριση των δαπανών των βαθμολογητών ΚΠγ του Βαθμολογικού Κέντρου Αθήνας (για τις γλώσσες Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική και Τουρκική), αρμόδιο είναι το Τμήμα Δ΄, της Διεύθυνσης Προμηθειών Διαχείρισης υλικού, συγκέντρωσης και υποβολής παραστατικών εξετάσεων και λοιπών θεμάτων.

Εφιστάται η προσοχή:

  1. Στη σωστή συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ειδικά όσα αφορούν τους εξεταστές και βαθμολογητές.
  2. Οι εκκαθαριστές των αμοιβών των εξεταστών στην περίπτωση που αυτοί είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, πρέπει να δηλώνουν στον κωδικό 01, κατά τη σύνταξη της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), «τακτικές αποδοχές (από μισθό ή ημερομίσθιο)», ώστε για τις αντίστοιχες ημέρες απασχόλησης να εκδίδονται ένσημα.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αμέσως μετά τη διενέργεια των εξετάσεων και μέσα σε διάστημα ενός μηνός πρέπει να προχωρήσουν στην πληρωμή των απασχολουμένων σε αυτές (εξεταστών, βαθμολογητών και μελών των Επιτροπών των Εξεταστικών κέντρων).

Τονίζεται ότι οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας πρέπει να ενεργούν άμεσα, ιδιαίτερα μετά τις εξετάσεις του Νοεμβρίου, για την εκκαθάριση των αμοιβών των απασχολουμένων .