Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι από κοινού διερευνούν και απαντούν ολιστικά στις ανάγκες των μαθητών, των οικογενειών και της σχολικής κοινότητας προτείνοντας κατάλληλες παρεμβάσεις σε πολλαπλά επίπεδα (ατομικό, διαπροσωπικό, ομαδικό, τάξης, οικογενειακό, σχολικό, επίπεδο υπηρεσιών στην κοινότητα). Ο όποιος διαχωρισμός, εγείρει ερωτηματικά σε επιστημονικό, θεωρητικό & πρακτικό επίπεδο αναφορικά με το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στο δημόσιο σχολικό χώρο.

Κοινωνικοί λειτουργοί έχουν ήδη εργαστεί σε ΕΠΑΛ! Δεν έγινε αυτό βέβαια με προσλήψεις του Υπουργείου Παιδείας, αλλά στα πλαίσια προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ!

Η κοινωνική λειτουργός Χ.Π. εργάστηκε για 6 μήνες σε ΕΠΑΛ πριν από 4 χρόνια (2014). Ήταν η πρώτη φορά που έγινε τέτοιου είδος πρόσληψη σε ΕΠΑΛ. Όταν της ζητήθηκε να περιγράψει το ρόλο της εκεί και τα αιτήματα που δέχτηκε στα πλαίσια της εργασίας της, ανέφερε:

“Ως κοινωνική λειτουργός συνεργάστηκα με τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, με σκοπό την προαγωγή τηςψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών στο σχολείο και το οικογενειακό πλαίσιο. Αναπτύχθηκαν, λοιπόν, παρεμβάσεις σε ατομικό (οικογένεια- μαθητής) και ομαδικό (ομάδες μαθητών) επίπεδο. Στο σχολικό χώρο υλοποιήθηκαν ομαδικές δραστηριότητες, με σκοπό την προσωπική και κοινωνική εκπαίδευση (βελτίωση αυτοεκτίμησης, κατανόηση της επίδρασης της συμπεριφοράς στους άλλους, καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων κ.ά).

Παράλληλα, διεξήχθησαν ενημερώσεις για τις εξαρτήσεις και το σχολικό εκφοβισμό στο σχολικό χώρο. Επίσης, διαχειρίστηκα αιτήματα που αφορούσαν σε ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολία ή/και αδυναμία ένταξης σε ομάδες ομοτίμων, προβληματισμούς σχετικούς με το φύλο και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Επιπλέον, οι μαθητές και οι οικογένειές τους συνδέθηκαν με τις κατάλληλες για τις ανάγκες τους δομές και υπηρεσίες, όπως κοινωνική υπηρεσία του οικείου Δήμου, μη κυβερνητικές οργανώσεις ΜΚΟ, Πρόνοια και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ”

Οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών και ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και φοιτούν σε ποικίλα σχολικά πλαίσια (παράλληλα εργαζόμενοι, μαθητές στα όρια της φτώχειας, με αναπηρίες, με χρόνιες ασθένειες, με παραβατική συμπεριφορά, χρήστες ουσιών, μαθήτριες εγκυμονούσες ή μητέρες, πολιτισμικά διαφέροντες μαθητές, πρόσφυγες, μετανάστες κ.ά.) θα πρέπει να προσεγγίζονται σε διεπιστημονική βάση, όχι μονομερώς και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να αποκλείεται καμία εκ των δύο ειδικότητες από τη συνεργασία μαζί τους.

·Θεωρούμε ότι ο διαχωρισμός “ψυχολόγοι στα ΕΠΑΛ – κοινωνικοί λειτουργοί στις τάξεις υποδοχής των ΡΟΜΑ” πρέπει να αρθεί άμεσα.

·Πιστεύουμε ότι οι ΕΔΕΑΥ ως διεπιστημονικές επιτροπές αξιολόγησης και υποστήριξης θα πρέπει να επεκταθούν και να συνεχίσουν να συνεργάζονται ισότιμα και αλληλοσυμπληρωματικά σε όλες τις βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

·ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να επιδιωχθεί από το νέο σχολικό έτος κοινή και αδιαπραγμάτευτη συνεργασία μεταξύ των δύο ειδικοτήτων, σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας δοθεί δυνατότητα παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

 

Πασχαλίδου Χρυσαφίνα, Αναπληρώτρια Σχολική κοινωνική λειτουργός (ΠΕ 30)- ΕΔΕΑΥ Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

Φαρμάκη Στυλιανή, Αναπληρώτρια Σχολική Κοινωνική Λειτουργός (ΠΕ30)- ΕΔΕΑΥ Ανατολικής Θεσσαλονίκης