«Σε ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας που αιτήθηκαν χορήγηση ή ανανέωση », αναφέρει η σε επιστολή της.

Αναλυτικά η επιστολή:

Μετά από καταγγελίες που ήρθαν σε γνώση μας, όσον αφορά στην ομάδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021, αναφέρουμε ότι:

Στις 7 Ιουλίου 2020 με απόφαση (ΑΔΑ: Ψ9Ω646ΜΤΛΗ-2ΩΞ) της Υπουργού ανακοινώθηκε ο αριθμός έως 47 Εκπαιδευτικών Αδειών με αποδοχές που θα χορηγηθούν για το σχολικό έτος 2020-2021 σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς. Στις 17 του ιδίου μηνός δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικούς Ιδιωτικής Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας (ΑΔΑ: ΩΑ9446ΜΤΛΗ-1ΟΙ).

Εν συνεχεία και μετά τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ αρχές Σεπτεμβρίου που πρότειναν  την έγκριση των αδειών και συνέταξαν τον σχετικό κατάλογο για την αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή την Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Στις 21 Σεπτεμβρίου βάσει των πρακτικών του ΚΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης απέστειλε τον σχετικό κατάλογο για έγκριση και υπογραφή στην Υπουργό.

Επειδή έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα, πλέον του 40 ημέρου, και το θέμα εκκρεμεί ακόμη.

Επειδή πολλά σχολεία λόγω του ότι θα εγκριθεί η άδεια και για να συντάξουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα προχωρούν σε πρόσληψη αναπληρωτών, που δεν μπορούν όμως να διοριστούν αν δεν υπογραφεί η άδεια.

Επειδή για τους εκπαιδευτικούς που προτείνονται από το ΚΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ για τη σχετική άδεια δεν τους καταβάλλεται μισθός και είναι αναγκασμένοι να διαβιούν χωρίς μισθό.

Επειδή για τους εκπαιδευτικούς αυτούς δεν καταβάλλονται και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές τους και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα με τον ασφαλιστικό τους φορέα.

Επειδή οι εκπαιδευτικοί αυτοί βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα αβέβαιη κατάσταση με άμεσο αντίκτυπο στη μεταπτυχιακή τους εργασία, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τον Νόμο παροχής αδειών, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλώ να επιμεληθείτε του ζητήματος και να μας ενημερώσετε για τις άμεσες ενέργειές σας.