Τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας .

H απόφαση

Η υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» (Β’ 2332) τροποποιείται ως εξής:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:

«3. Η περ. γ’ του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4866/11.1.2012 (Β΄ 152) υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ.  2 του άρθρου  μόνου της υπ’  αρ. 16952/707/30.5.2013 (Β΄ 1327) όμοιας τροποποιείται ως εξής: «γ) έναν πολιτικό μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό ή αρχιτέκτονα της οικείας περιφερειακής ενότητας και όπου δεν υπάρχει της οικείας Περιφέρειας.».».

2. Η περ. ι’ της παρ. 2 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:

«Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη λειτουργία του Κέντρου, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του π.δ. 41/2018 (Α’ 80)».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:

«Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του αδειοδοτημένου φορέα, αν διαθέτει, σε διαφορετική δε περίπτωση σε κεντρικό σημείο των εγκαταστάσεων του Κέντρου.».

4. Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4, η φράση «άρθρου 13», αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρου 14».

5. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 η φράση «με την παρ. 5 του άρθρου 13», αντικαθίσταται από τη φράση «με την παρ. 6 του άρθρου 14».

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε Κέντρου πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού και σε κάθε περίπτωση εντός κατοικημένων περιοχών και να μην απέχουν περισσότερο από πενήντα (50) χιλιόμετρα από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. Ως κατοικημένες περιοχές κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου νοούνται:

α) οικισμοί εκτός σχεδίου, οικοδομημένοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί οικοδομήσεως εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμών υφισταμένων προ του έτους 1923 και

β) εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού περιοχές, οι οποίες εντοπίζονται σε κοντινή απόσταση από τα όρια σχεδίου πόλης ή οικισμού και πάντως όχι πέραν του ενός χιλιομέτρου από τα όρια αυτά, ανεξαρτήτως αν οι περιοχές αυτές φέρουν τα χαρακτηριστικά της περ. α’.».

7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 τροποποιείται, ώστε η ρύθμισή του να καταλαμβάνει και Κ.Δ.Α.Π. που στεγάζονται σε εγκαταστάσεις, στις οποίες λειτουργούν και μονάδες προσχολικής ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4756/2020, οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου δεν δύναται να χρησιμοποιούνται για σκοπό διαφορετικό από τον καθοριζόμενο στο άρθρο 1, προϋπόθεση δε για την αδειοδότησή του είναι η εξασφάλιση της προσβασιμότητάς του από άτομα με αναπηρία.

Κατ’ εξαίρεση, αδειοδοτημένα, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, Κ.Δ.Α.Π. εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως στις ίδιες εγκαταστάσεις, στις οποίες λειτουργούν και αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης ή μονάδες προσχολικής ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα Κ.Δ.Α.Π. λειτουργούν μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης και των μονάδων προσχολικής ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.».

8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 τροποποιείται, η υποπερ. δδ’ της περ. α’ της ίδιας παραγράφου καταργείται, στην ίδια παράγραφο προστίθεται περ. δ’ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Το κτήριο των Κ.Δ.Α.Π. και σε περίπτωση Κ.Δ.Α.Π. που διαθέτουν και εξωτερικούς μη στεγασμένους χώρους, τα όρια του εξωτερικού χώρου, οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον: α) εκατόν πενήντα (150) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) ή ως περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες μέσης όχλησης, μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης, γγ) νοσοκομεία, β) τριακόσια (300) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης σύμφωνα
με το άρθρο 11 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) ή ως περιοχές οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες υψηλής όχλησης και μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης, γγ) χώρους επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων και χώρους επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων δδ) χώρους επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός), εε) καζίνο, γ) διακόσια μέτρα (200) από οίκους ανοχής, δ) απόσταση από πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων κατ’ ελάχιστον ίση με την οριζόμενη στην οικεία νομοθεσία απόσταση για την ίδρυση και λειτουργία των πρατηρίων αυτών από ΚΔΑΠ και αν τέτοια απόσταση δεν προβλέπεται ρητά, από κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.».

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ