Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας καθορίστηκε ο τύπος των των Γενικών Λυκείων της (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

1. Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

4. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

5. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

7. Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

8. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

9. Αποδεικτικό Σπουδών Δ’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

10. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

11. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

12. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

13. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

14. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

15. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

16. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

17. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

18. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

19. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

20. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

21. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

22. Αποδεικτικό Σπουδών Δ’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

23. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

24. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

25. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

26. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

27. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί.