Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Φ24α/92087/Δ4/5-6-2019 για τον καθορισμό του τύπου των των της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

1. Απολυτήριο Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
4. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
5. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
7. Απολυτήριο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
8. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
9. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
10. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
11. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
12. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
13. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
14. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
15. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
16. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
17. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
18. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
19. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
20. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
21. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
22. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
23. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
24. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
25. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
26. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
27. Πτυχίο Δημοσίου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
28. Αποδεικτικό Πτυχίου Ημερήσιου Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου.
29. Πτυχίο Δημόσιου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
30. Αποδεικτικό Πτυχίου Εσπερινού Δημόσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
31. Πτυχίο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
32. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
33. Πτυχίο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
34. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
35. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί.
36. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί.