Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) – Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Τροποποίηση της αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-5-2018 (Β΄1890) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ20/107330/Δ4/28-6-2018 (Β΄2635) και Φ20/ 121377/Δ4/17-7-2018 (Β΄3371) όμοιές της.

Δείτε το ΦΕΚ B 185 – 31.01.2019 Σελίδες 4 (2351 – 2354)