Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/12/2018 - 13:43 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

«Καθορισμός , , διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εξωτερικού»

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 13 και 14 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). 3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015» (Α’ 114) «Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 8. Το Π.Δ. 125/2016 ( Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 9. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει. 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Loading...


  • europalso

    ideascentral