Καθήκοντα σχολικών συμβούλων στους απερχόμενους περ/κούς διευθυντές
Χωρίς καμία διαδικασία αξιολόγησης, αφού κατέχουν τυπικά προσόντα, όπως διδακτορικά και μεταπτυχιακά, στους απερχόμενους περιφερειακούς διευθυντές Εκπαίδευσης αυτομάτως θα ανατεθούν καθήκοντα σχολικού συμβούλου και μάλιστα σε περιοχές που οι ίδιοι επιθυμούν.
Ειδικότερα ο Νόμος 3879/10 (άρθρο 26, παρ 14) ορίζει τα εξής: «Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις γενικών ή ειδικών γραμματέων και περιφερειακών διευθυντών Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και προέδρων ή διευθυνόντων συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών Εκπαίδευσης, υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυμούν, εκτελώντας καθήκοντα σχολικών συμβούλων της ειδικότητάς τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης.
Σχολικοί σύμβουλοι που τοποθετούνται σε θέσεις προϊσταμένων των Διευθύνσεων Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής, Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή σε θέσεις προϊσταμένων των Τμημάτων Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αναπληρώνονται από τον επόμενο στη σειρά κατάταξης στον οικείο αξιολογικό πίνακα και επανέρχονται στις θέσεις των σχολικών συμβούλων, αν για οποιονδήποτε λόγο παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης στην οποία έχουν τοποθετηθεί.
Ο αναπληρωτής δε διαγράφεται από τον αξιολογικό πίνακα και διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την κάλυψη κενούμενης θέσης στελέχους της εκπαίδευσης.
Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέσεις περιφερειακών διευθυντών Εκπαίδευσης ή προϊσταμένων Διευθύνσεων Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής, Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των αποδοχών της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης που κατείχαν και αυτών της θέσης στην οποία τοποθετούνται».