Οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, όπως και οι βελτιώσεις, οι των νεομετατιθέμενων και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ στον κλάδο ΠΕ04, θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα αναφέρουν οι Ακηδεμόνευτοι Δημοκράτες Καθηγητές Λάρισας.

Η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι διαφωνήσαμε στη διαδικασία υπολογισμού των κενών του κλάδου ΠΕ04, επειδή θα υπάρχουν κενά τα οποία στη διαδικασία των βελτιώσεων θα εξαφανιστούν!!! Από που προβλέπεται ότι τα κενά που προσδιορίζει το Συμβούλιο μπορεί να καταργηθούν σε επόμενη φάση εφόσον δεν έχουν καλυφθεί; Από που προβλέπεται να υπάρχουν κενά δύο κατηγοριών; Τους τονίζουμε ότι η άρση υπεραριθμίας τελειώνει, όταν ο συνάδελφος συμπληρώσει πλήρως το ωράριό του. Σε αυτό αναφέρεται ο Ν. 4186/2013 και όχι στην ερμηνεία που δίνει για πρώτη φορά η πλειοψηφία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λάρισας.

Αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που έκανε την πλειοψηφία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λάρισας να αλλάξει γνώμη, αφού στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 27-5-2021, ομόφωνα προσδιορίσαμε τα κενά στα μισά σχολεία του νομού μας (πόλης και περιχώρων) κατά κλάδο και ειδικότητα και για τους ΠΕ04, ενώ στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 28-5-2021, αποφάσισε να υιοθετήσει τον ενιαίο προσδιορισμό των κενών για τους ΠΕ04 και να αλλάξουμε την προηγούμενη απόφασή μας;

Αν η συνεδρίαση είχε ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 27-5-2021, τα κενά στους ΠΕ04 δε θα είχαν προσδιοριστεί κατά κλάδο και ειδικότητα;

Πάγια θέση μας είναι τα πλεονάσματα να υπολογίζονται στον κλάδο συνολικά, ενώ τα κενά στις ειδικότητες, για όλη τη διαδικασία των τοποθετήσεων, όπως και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα :
Το άρθρο 12 παράγραφος 2 του Π.Δ. 100/97 που τροποποιεί το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 προσθέτοντας του τις παραγράφους 9, 10, 11, 12. Στο Ν.4186/2013 στο άρθρο 36, παρ. 18 αναφέρει: “ Στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»

Η εν λόγω παράγραφος ΔΕΝ έρχεται σε αντίθεση, ΔΕΝ καταργεί, ΔΕΝ αντικαθιστά, αλλά συμπληρώνει τα οριζόμενα στα προαναφερθέντα Π.Δ. και τις προαναφερθείσες συνοδευτικές τους Επεξηγηματικές Εγκυκλίους, οι οποίες ορίζουν ότι :

«1. Η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εν λόγω εκπαιδευτικών θα γίνει ενιαία στον κλάδο.

2. Οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, όπως και οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις των νεομετατιθέμενων και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ στον κλάδο ΠΕ04, θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τις υπ.αριθμ. 45686/Δ2/14-4-2001 και 3508/Δ2/14-01-2010 Εγκυκλίους για υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων» (Εγκύκλιος 60818/Δ2/27-5-2011).

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω, η διάταξη του Ν. 4186/2013 ΠΡΟΥΠΗΡΧΕ στην εκπαιδευτική νομοθεσία ως ερμηνευτική εγκύκλιος και ΔΕΝ αποτελεί νέα διάταξη. Αντίθετα, δίνει στην κρίση και άρση της υπεραριθμίας ισχύ νόμου, καθώς μέχρι το 2013 δεν υπήρχε νόμος που να ρυθμίζει τις υπεραριθμίες. Επίσης, ΔΕΝ κάνει καμία ρητή αναφορά στην οργανική τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, η οποία ΟΜΩΣ σύμφωνα με τα ΙΣΧΥΟΝΤΑ στα παραπάνω Π.Δ. 50/96 και 100/97 και τις προαναφερθείσες συνοδευτικές τους Επεξηγηματικές Εγκυκλίους, γίνεται κατά κλάδο και κατά ειδικότητα, όπως ΟΛΕΣ οι οργανικές τοποθετήσεις και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Η ρύθμιση της υπεραριθμίας (άρθρο 14 Π.Δ. 50/96) αφορά:

α) την κρίση/διαπίστωση της, όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη υπεράριθμου εκπαιδευτικού σε μια σχολική μονάδα και ορίζεται ο υπεράριθμος ονομαστικά μέσα από τις ισχύουσες διατάξεις και

β) την άρση της, όπου ο εκπαιδευτικός συναινεί στην ονομασία του ως υπεράριθμος και δηλώνει κατά συνέπεια την συμμετοχή του στην διαδικασία οριστικής τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση.
Ακολουθεί στη συνέχεια η διαδικασία πλήρωσης των οργανικών κενών σε μια περιοχή μετάθεσης όπου σειρά προτεραιότητας έχουν οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί (παρ. 6 αρθρ.15 Π.Δ.50/96.

Πρόκειται δηλαδή για δύο ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ διαδικασίες. Πουθενά δεν αναφέρεται ρητά στο Ν.4186 ότι η «ρύθμιση» αφορά ΚΑΙ την οριστική τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ04 σε κενές οργανικές θέσεις. ΑΝΤΙΘΕΤΑ αναφέρεται ότι συνεχίζουν να ισχύουν τα Π.Δ. και άρα και οι σχετικές Διευκρινιστικές Εγκύκλιοι που τα συνοδεύουν (45686/Δ2/14-4-2001, 3508/Δ2/14-1-2010, 60818/Δ2/27-5-2011).
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η ρύθμιση της υπεραριθμίας (ποιός χαρακτηρίζεται υπεράριθμος) γίνεται ενιαία στους ΠΕ04, ενώ η τοποθέτηση των υπεραρίθμων γίνεται κατά κλάδο και ειδικότητα, και ΟΧΙ ενιαία.