Καθηγητές ΑΕΙ: Η διαδικασία για τις οφειλές 7% επί εισοδημάτων – ΦΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/12/2020 - 11:05 | Author: Newsroom Ipaidia

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά των πράξεων προσδιορισμού οφειλής για την είσπραξη του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) επί των εισοδημάτων των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρίας σε εφαρμογή της περ. ιγ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.

Δείτε τι αναφέρει η Εφημερίδα της Κυβέρνησης:

Άρθρο 1

Δικαίωμα υποβολής ένστασης

1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. εκδίδει πράξεις προσδιορισμού οφειλής
για την είσπραξη του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) επί του καθαρού εισοδήματος των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για τα
παρελθόντα έτη από το 1999 έως το 2017, και το 2018 και εξής.

Ο προσδιορισμός του ύψους των οφειλόμενων ποσών πραγματοποιείται βάσει των φορολογικών στοιχείων των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρίας κατά το έτος αναφοράς, τα οποία χορηγούνται από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προς τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως ισχύει και την υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινή απόφαση των Υφυπουργών
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Β΄ 5351).

2. Ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της πράξης προσδιορισμού οφειλής εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης ενώπιον της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι.

3. Η ένσταση ασκείται αποκλειστικά εγγράφως προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και της παρούσας, από τον ίδιο τον υπόχρεο ή άλλον νομίμως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό εκπρόσωπό του, και αυτή δύναται να υποβάλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο ένστασης

1. Με την ένσταση της παρ. 3 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δύναται να αιτηθεί αιτιολογημένα είτε την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού οφειλής, εάν δεν είναι υπόχρεος καταβολής του οφειλόμενου ποσού κατά το/
τα έτος/η αναφοράς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είτε την τροποποίηση της πράξης προσδιορισμού
οφειλής ως προς το ύψος του οφειλόμενου ποσού, που αναγράφεται σε αυτήν. Ο υπόχρεος φέρει αποκλειστικά
το βάρος απόδειξης των προβαλλόμενων ισχυρισμών επί της ενστάσεώς του.

2. Η άσκηση της ένστασης δεν έχει ανασταλτική ισχύ, πλην όμως ο υπόχρεος δύναται να αιτηθεί την αναστολή
ισχύος της πράξης, έως την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. επί της
ένστασης κατά το άρθρο 4, εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος.

3. Η ένσταση πρέπει να είναι σαφής, ειδικώς και επαρκώς τεκμηριωμένη και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας για κάθε έτος αναφοράς, άλλως
απορρίπτεται.

4. Λόγοι υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, είναι:

α) η μη ύπαρξη της ιδιότητας του υπόχρεου κατά το έτος αναφοράς ή για μέρος αυτού,

β) ο επαναπροσδιορισμός του οφειλόμενου ποσού, λόγω συνυπολογισμού εισοδημάτων που δεν εντάσσονται στην περ. θ΄ της παρ. 2 του ν. 4009/2011 ή εξαιρούνται ρητώς από την υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού
του επτά τοις εκατό (7%) βάσει της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 4
της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 5351),

γ) οιανδήποτε άλλη αιτία προβάλει ο υπόχρεος, η οποία κατά την εκτίμησή του συνέβαλε στον μη ορθό
προσδιορισμό του οφειλόμενου ποσού για το/α έτος/η αναφοράς.

Άρθρο 3

Δικαιολογητικά

1. Ο υπόχρεος προσκομίζει οιανδήποτε έγγραφα, δικαιολογητικά ή λοιπά στοιχεία, είναι ικανά να αποδείξουν με βέβαιο τρόπο τους ισχυρισμούς που προβάλει στην ένστασή του. Ειδικά, ως έγγραφα, δικαιολογητικά
ή λοιπά στοιχεία, για την υποστήριξη της ένστασης προσκομίζονται:

α) αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), όπως αυτά υποβλήθηκαν προς την αρμόδια
φορολογική αρχή, τα οποία μπορούν να εξαχθούν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες «taxisnet» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) εφόσον είναι διαθέσιμα για το έτος αναφοράς,

β) αντίγραφα καταστάσεων οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3), όπως
αυτά υποβλήθηκαν προς την αρμόδια φορολογική αρχή, τα οποία μπορούν να εξαχθούν από τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες «taxisnet» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) εφόσον είναι διαθέσιμα για το έτος αναφοράς,

γ) βεβαιώσεις αποδοχών από δημόσιους φορείς (π.χ. Α.Ε.Ι., Δημόσια Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Ι.Ε.Π., νοσοκομεία), από τους
οποίους έχουν ληφθεί αποδοχές που υπολογίστηκαν ως εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή για την άσκηση έργου που έχει ρητώς εξαιρεθεί από την υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) και το εν λόγω εισόδημα λογίστηκε από φορολογικής απόψεως ως εισόδημα από την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, ως τέτοιες περιπτώσεις λογίζονται τα εισοδήματα που προέρχονται
από διδακτικό έργο στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, διοικητικό έργο στο Ι.Ε.Π., το επίδομα για την άσκηση
κλινικού έργου, την ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων κ.λπ.,

δ) έγγραφα ή δικαιολογητικά, δυνάμει των οποίων αποδεικνύεται το ύψος των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν κατά το/α έτος/η αναφοράς και τα οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης απόδοσης του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (π.χ.
εισόδημα από κεφάλαιο που σχετίζεται με την επενδυτική δραστηριότητα του υπόχρεου ή την εκμετάλλευση
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας),

ε) στοιχεία του υπόχρεου από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τα τηρούμενα βιβλία
και στοιχεία σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 (Α΄ 251),

στ) αποφάσεις του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του Καθηγητή
ή υπηρετούντος λέκτορα του Α.Ε.Ι. προς απόδειξη της χρονικής διάρκειας που βρισκόταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το έτος αναφοράς, εφόσον δεν είχε την ιδιότητα του υπόχρεου καθ΄ όλη τη διάρκεια του
έτους (π.χ. απόφαση διορισμού),

ζ) κάθε άλλο έγγραφο, δικαιολογητικό ή στοιχείο κρίνει χρήσιμο ο υπόχρεος για τον επαναπροσδιορισμό του
οφειλόμενου ποσού.

2. Ο υπόχρεος δύναται να αποκρύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, δικαιολογητικά ή λοιπά στοιχεία της
παρ. 1, φορολογικά στοιχεία που αφορούν σε εισοδήματα
του ίδιου από άλλες πηγές εισοδημάτων, μη προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή
μέσω εταιρίας, καθώς και σε προσωπικά δεδομένα και
φορολογικά στοιχεία τρίτων φυσικών προσώπων.

3. Ο υπόχρεος, σε περίπτωση άσκησης ένστασης με τηνοποία αιτείται την εξαίρεση εισοδημάτων από το ποσό,το οποίο έχει χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. και αποτελεί τη βάση υπολογισμού για την έκδοση της πράξης προσδιορισμού οφειλής, υποβάλει υποχρεωτικά και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι τα εισοδήματα, των οποίων την εξαίρεση αιτείται, συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των φορολογικών στοιχείων, που χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. και δεν έχουν δηλωθεί σε άλλη κατηγορία εισοδημάτων.

4. Εάν η ένσταση ασκείται κατά της πράξης προσδιορισμού παρελθόντων ετών και οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί αφορούν στον ακριβή προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας που προέρχεται από ατομική επιχείρηση υπόχρεη στην τήρηση βιβλίων, ο υπόχρεος προσκομίζει υποχρεωτικά αντίγραφα δηλώσεων εισοδήματος (έντυπο Ε1) σύμφωνα με την περ. α΄της παρ. 1 για έτη
αναφοράς από το 2003 και εξής.

5. Ειδικά για τα παρελθόντα έτη, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία τήρησης βιβλίων και στοιχείων
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και εφόσον υφίσταται αιτιολογημένη αδυναμία αναζήτησης από άλλους φορείς ή προσκόμισης εγγράφων, δικαιολογητικών ή λοιπών στοιχείων προς απόδειξη των ισχυρισμών του
για τα αντίστοιχα έτη, με την επιφύλαξη της παρ. 2, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει αναλυτικά το ύψος του καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική
δραστηριότητα που προέρχεται από ατομική επιχείρηση υπόχρεη στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων, επί του
οποίου υπολογίζεται το ποσοστό του επτά τοις εκατό (7%), καθώς και το ποσό που εξαιρείται από την υποχρέωση απόδοσης του εν λόγω ποσοστού και την αιτιολογία εξαίρεσης.

Η ψευδής δήλωση στοιχείων επιφέρει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.

6. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών πραγματοποιείται το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1.

7. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να ζητήσει από τον υπόχρεο την προσκόμιση
συμπληρωματικών εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων, πλην αυτών που έχει υποβάλει ο υπόχρεος, εφόσον κρίνει αναγκαία την προσκόμισή τους για την εξέταση των ισχυρισμών του ενιστάμενου, ακόμη
και μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: