Ο προκειμένου να προβεί στηνανάδειξη αναδόχων, με τη διαδικασία της πρόσκλησης, για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του , αρμοδιότητας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, κατά τη θερινή περίοδοτου έτους 2020, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, Προϋπολογισμού«13.200,00» €,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αναληφθείσα υποχρέωση 327/27-04-2020), καλεί τους ενδιαφερόμενους την 05/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτοεξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου, επί της οδού 3ο χλμ Ε.Ο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα, ΤΚ 45003, προςυποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ) της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου.

Επίσης σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν να αποσταλούνταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.Πληροφορίες για τους όρους κ.λ.π. και προσκλήσεις παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα, από 8:00 π.μ – 14:30 μ.μ (Τηλ :2651370306 /2651370310, Φαξ :2651370330

Δείτε περισσότερα