Έκδοση ΚΑΡΤΑΣ – ΔΕΛΤΙΟΥ ελεύθερης εισόδου στα κρατικά ΜΟΥΣΕΙΑ και στους αρχαιολογικούς χώρους για μόνιμους & αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – Απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με το Φ.Ε.Κ. 2916/31-12-2015 που δημοσιεύτηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος των εκπαιδευτικών στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους με την επίδειξη ΚΑΡΤΑΣ -ΔΕΛΤΙΟΥ ελεύθερης εισόδου.

Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Β/θμιας., αλλά και οι αναπληρωτές για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.

Η έκδοση καρτών γίνεται άμεσα από τα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σας παραθέτω ανά Νομό της Περιφέρειας Ηπείρου τα τηλέφωνα επικοινωνίας από τα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή εφορείες αρχαιοτήτων:

Ι) Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, τηλ.: 2651001051-3

ΙΙ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, τηλ.: 26810 24636

ΙΙΙ) Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης Πρέβεζας, τηλ.: 2682089890

ΙV) Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, τηλ. 2665 0 28539, 24733, 21417

Απαραίτητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση ΚΑΡΤΑΣ ελεύθερης εισόδου

Μετά από επικοινωνία που είχα με τα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουμε είναι τα εξής:

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Έκδοση κάρτας για 1η φορά:

Ι) Δύο φωτογραφίες

ΙΙ) Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει: α) το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, β) ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, γ) το σχολείο που υπηρετεί και δ) αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.

ΙΙΙ) Αίτηση στα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Επανέκδοση κάρτας:

Ι) Μία φωτογραφία

ΙΙ) Η παλιά κάρτα ελεύθερης εισόδου

ΙΙΙ) Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει: α) το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, β) ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, γ) το σχολείο που υπηρετεί και δ) αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.

ΙV) Αίτηση στα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων

Ευαγγέλου Φίλιππος

Αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηπείρου με τη ΔΑΚΕ/ΠΕ

Τηλέφωνο: 6946417476

Ιωάννινα, 09/03/2018