Κανένας λόγος ανησυχίας για τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς από την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/07/2017 - 21:56 | Author: Newsroom Ipaidia

Ανάκληση υποχρεωτικής μετάταξης εκπαιδευτικού μετά από δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ” ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ! σημειώνεται δε επακριβώς ότι η υπηρεσία της «εξέφρασε τις επιφυλάξεις της αναφέροντας στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης ότι αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς με λιγότερα μόρια από άλλους … ότι η επεξεργασία των αιτήσεων δεν έγινε από την υπηρεσία της αλλά από την πολιτική ηγεσία».

Κριτήρια και προϋποθέσεις μετατάξεως εκπαιδευτικών.

Δεκτή αίτηση ακύρωσης αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία τροποποιήθηκαν προηγούμενες αποφάσεις υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών, κατά το μέρος με το οποίο εκδηλώθηκε η παράλειψη του αιτήματος της αιτούσας για μετάταξη σε συγκεκριμένη Διεύθυνση Π.Ε. με την αποδοχή αντίστοιχου αιτήματος εκπαιδευτικού του ιδίου κλάδου, αν και αυτός συγκέντρωνε λιγότερα μόρια από την αιτούσα.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός απόφασης: 1745/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Η’

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

………………………………………………………………………………………

5. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις που προεκτέθηκαν, νόμιμα κριτήρια με βάση τα οποία μετατάσσονται οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο αριθμός των συνολικών μορίων κάθε εκπαιδευτικού, που υπολογίζονται με βάση τη συνολική προϋπηρεσία, οικογενειακούς λόγους, τις συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρέτησαν, την τυχόν κατοχή επιπλέον πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών και τα οποία αποτυπώνονται σε αξιολογικό πίνακα, σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Με τα δεδομένα αυτά, εφόσον και από τη Διοίκηση επιβεβαιώνεται ότι στην περιοχή προτίμησης της αιτούσας (Διεύθυνση Πιερίας) μετατάχθηκε ο εκπαιδευτικός του ίδιου κλάδου Παπαδημητρίου Κων/νος, ο οποίος συγκέντρωνε λιγότερα μόρια (57,36) από αυτά της αιτούσας (82,26), η παράλειψη μετάταξης της αιτούσας που εκδηλώθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι παράνομη, όπως βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ακύρωσης.

Επειδή, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος με το οποίο παραλείφθηκε η μετάταξη της αιτούσας στη Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί σε νέα νόμιμη κρίση.Δ ι ά ταύτα Δέχεται την αίτηση.

 

Ακυρώνει την 14511/Δ1/3.2.2014 (Γ’ 175/14.2.2014) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το μέρος που παραλείφθηκε η μετάταξη της αιτούσας.

Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί σε νέα νόμιμη κρίση κατά το αιτιολογικό.

Διατάζει την απόδοση του παραβόλου στην αιτούσα.

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, που ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα ένα (491) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 22 Μαρτίου 2017 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 31 Μαΐου 2017.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ                      ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ

Α.  Με την παραπάνω ανάρτηση επιχειρείται να δημιουργηθούν δυσμενείς εντυπώσεις  ως προς τη νομιμότητα των υποχρεωτικών μετατάξεων του Ν. 4172/2013 με την αναφορά  ότι η Υπηρεσία «εξέφρασε τις επιφυλάξεις της αναφέροντας στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης ότι αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς με λιγότερα μόρια από άλλους … ότι η επεξεργασία των αιτήσεων δεν έγινε από την υπηρεσία της αλλά από την πολιτική ηγεσία».

Η παραπάνω αναφορά είναι χωρίς ουσία και γι’ αυτό δεν λήφθηκε υπόψη από το Δικαστήριο ώστε να αναφέρεται και στο αιτιολογικό της απόφασης δηλαδή στις παραπάνω με αριθμό 5 και 6 παραγράφους, που  το περιεχόμενό τους είναι και οι καθοριστικό  για να καταλήξει το Δικαστήριο στο συγκεκριμένο διατακτικό το οποίο θα σχολιαστεί παρακάτω.

Β.  Επιπλέον η Διοίκηση, στην προκειμένη περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ΔΕΝ νομιμοποιείται πλέον να ανακαλέσει με δική της πρωτοβουλία τις εν λόγω διοικητικές πράξεις ( μετατάξεις ), καθώς λόγω παρελεύσεως διετίας από τη δημοσίευσή τους στα αντίστοιχα ΦΕΚ,  απαγορεύεται η ανάκλησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3528/2007   ( Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ) σε συνδυασμό και με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, ( Σ.τ.Ε. 1886/1966, 1396/1965, 1106/1962 ), σύμφωνα με την οποία οι μετατάξεις θεωρούνται ως οιονεί διορισμοί από της δημοσιεύσεως τους στο αντίστοιχο ΦΕΚ και επωφελείς για τους διοικούμενους – μεταταγμένους πράξεις της Διοίκησης .

Τι προκύπτει από την παραπάνω απόφαση :

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κάνει δεκτή την αίτηση ακύρωσης της αιτούσας με το αιτιολογικό ότι νόμιμα κριτήρια με βάση τα οποία μετατάσσονται οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο αριθμός των συνολικών μορίων κάθε εκπαιδευτικού.

Έτσι αφού η αιτούσα είχε περισσότερα συνολικά μόρια από τον μεταταγμένο γυμναστή που είχε  μεταταχθεί στην Π.Ε. στην Πιερία, η απόφαση χωρίς να ανατρέπει όλες τις υπόλοιπες μετατάξεις τόσο Πανελλαδικά όσο και στην Πιερία, στο διατακτικό της αναφέρει ότι « ακυρώνει την 14511/Δ1/3.2.2014 (Γ’ 175/14.2.2014) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το μέρος που παραλείφθηκε η μετάταξη της αιτούσας.

Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί σε νέα νόμιμη κρίση κατά το αιτιολογικό».

Δηλαδή ακυρώνει την 14511/Δ1/3.2.2014 (Γ’ 175/14.2.2014) διαπιστωτική ΜΟΝΟ κατά το μέρος που παραλείπει την μετάταξη της αιτούσας,  δηλαδή την ακυρώνει  αποκλειστικά και μόνο κατά το μέρος, με το οποίο εκδηλώθηκε ( σ’ αυτή, την διαπιστωτική ) η παράλειψη αποδοχής του αιτήματος της για μετάταξη στη Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΙΓΕΙ καμία από τις μετατάξεις που περιέχονται στην προαναφερθείσα διαπιστωτική.

Τόσο από το αιτιολογικό όσο και από το διατακτικό της Απόφασης ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Με άλλα λόγια όσοι εκπαιδευτικοί μετατάχθηκαν με την 14511/Δ1/3.2.2014 (Γ’ 175/14.2.2014) διαπιστωτική δεν κινδυνεύουν, απλώς αναγκάζει η απόφαση τη Διοίκηση στην προκειμένη περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας να συμπεριλάβει στην προαναφερθείσα διαπιστωτική και την αιτούσα εκπαιδευτικό ώστε να πραγματοποιηθεί η μετάταξη της στη Διεύθυνση Π.Ε. της Πιερίας. Αυτό σημαίνει το «Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί σε νέα νόμιμη κρίση κατά το αιτιολογικό» που αναφέρει στο τέλος η Απόφαση στο διατακτικό της .                                                              Όλα τα υπόλοιπα που αναγράφονται ή θα σχολιαστούν είναι χωρίς ουσία αφού ΟΛΕΣ οι υποχρεωτικές μετατάξεις του Ν. 4172/2013 που έχουν πραγματοποιηθεί με όσες διαπιστωτικές έχουν δημοσιευτεί στα αντίστοιχα ΦΕΚ  δεν θίγονται για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, όπως δε θίγονται και από τη συγκεκριμένη με αριθμό 1745/2017 Απόφαση του Η΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που αναρτήθηκε σήμερα όπως άλλωστε και από όλες τις Αποφάσεις των Δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί  κατά το παρελθόν σχετικά με τις υποχρεωτικές μετατάξεις του Ν.  4172/2013.

Κανένας λόγος ανησυχίας λοιπόν για τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς  ΚΑΙ από τη συγκεκριμένη απόφαση.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταταγμένων του Ν. 4172/2013

Loading...


  • europalso   ideascentral