Τροπολογία που ρυθμίζει θέματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατατέθηκε στο νομοσχέδιο που αφορά στον «Εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις του ΥΠΑΙΘ». Μεταξύ άλλων:

– Προβλέπεται η δυνατότητα η εκκαθάριση των επιμισθίων αποσπασμένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπάλληλων του εξωτερικού να διενεργείται με μόνη την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων και άλλων δικαιολογητικών.

-Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης πόρων από το συγχρηματοδούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘ, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες των ΑΕΙ που συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα (π.χ. Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια).

– Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλών των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε αυτή διενεργείται μέσω εταιρίας, είτε ατομικώς.
η τροπολογία