Τροπολογία για τον υπηρεσιακό  Γραμματέα του  κατατέθηκε από την υπουργό παιδείας, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Η τροπολογία κρίθηκε είναι αναγκαία για την αποφυγή ερμηνευτικών ζητημάτων, ενόψει του εύρους και των ιδιαιτεροτήτων των αρμοδιοτήτων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορούν στην εκπαιδευτική και τη θρησκευτική πολιτική, καθώς και της περιφερειακής του οργάνωσης.

Η τροπολογία

1. Η εξουσία τελικής υπογραψής, αψενός στις διοικητικές πράξεις παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές πράξεις ομοίου περιεχομένου, οι εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υποβάλλονται αυτό προς έγκριση Θεώρηση υπογραψή και αψορούν
στους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού και γένει εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί πρόκειται να ασκήσει εκπαιδευτικό διοικητικό έργο αλλοδαπή, στους Θρησκευτικούς λειτουργούς, εκκλησιαστικό προσωπικό και προσωπικό θρησκευτικής εκπαίδευσης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, στους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές Θέσεις εκ μετατροπής θέσεων διακόνων, στους Μουψτήδες, τους τοποτηρητές Μουψτειών Θράκης και Προσωπικό ανεξάρτητης σχέσεως εργασίας, καθώς και στους Ιεροδιδασκάλους Μουσουλμανικής Θρησκείας, υπάγονται άμεσα Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπάγονται εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα, ιδρύματα, Φορείς και γένει νομικές και αψετέρου στις εκθέσεις απόψεων Διοίκησης και τα λοιπά έγγραγφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναψέρονται ένδικα βοηθήματα μέσα που
προσβάλλουν πράξεις παραλείψεις του Υπουργείου, ανήκει Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.