Ισότιμη πρόσβαση και μείωση πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στις δράσεις ΕΣΠΑ

Με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αίρονται όλα τα εμπόδια για την υλοποίηση τεσσάρων σημαντικών της Επιτελικής Δομής του .

Αυτά αφορούν την μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την κατοχύρωση ισότιμης πρόσβαση σε αυτό από νηπιαγωγείο μέχρι δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ισότιμη πρόσβαση στην δια βίου μάθηση για όλες τις ηλικίες, και την βελτίωση συνάφειας μεταξύ της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας.

Με την ικανοποίηση όλων των ως άνω προϋποθέσεων, ενεργοποιούνται πλήρως και οι τέσσερις δράσεις.

Αναλυτικότερα, οι πράξεις και οι όροι πού πληρούνται είναι οι εξής:

1.Με την κατάθεση του απαιτούμενου στρατηγικού πλαισίου πολιτικής, προχωρά πλέον το πρόγραμμα για την μείωση και πρόληψη πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και για την προώθηση ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Συμπεριλαμβάνει επίσης ισότιμη πρόσβαση σε δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

2.Με την δημιουργία, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα, εθνικού και περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου για ενίσχυσης της προσβασιμότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ξεκινά το πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και σε ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση. Ο σκοπός είναι οι βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδίως για μειονεκτούντα άτομα.

3. Με την κατάθεση εθνικού και περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου, υλοποιείται και η πράξη για την βελτίωση τις ισότιμης πρόσβασης στην δια βίου μάθησης για όλες τις ηλιακές ομάδες. Αυτό θα γίνει με τυπικές, άτυπες και μη τυπικές δομές, και στοχεύει στην αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, και στην προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης – μέσω επαγγελματικού προσανατολισμού και πιστοποίησης αποκτημένων.

4.Η τέταρτη πράξη στο στρατηγικό σχέδιο πολιτικής συμπεριλαμβάνει βελτίωση της συνάφειας μεταξύ της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας. Αυτό διευκολύνει την μετάβαση στην εργασία και την ενίσχυση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό γίνεται μέσω μηχανισμών πρόβλεψης αναγκών σε δεξιότητες, προσαρμογής προγραμμάτων σπουδών και την ανάπτυξη συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ